1VAKORINTO 7

1Olu nya gu vbweta gu ganela khu mahungu yale mu nga nyi lovelani: Gwadi mwama gumba khuha nyamayi. 2Aholu khu kota nya dzinyenyezise, mwama ni mwama a na khale ni mwangadzi waye, nyamayi ni nyamayi nuye ni mwama waye. 3Mwama a na ninge mwangadzi waye esi si gu fanelo nya nayo nya dzegano, anuye nyamayi a na gire kharato ga mwama waye. 4Mwangadzi kha fumeli givili gyaye kholu gya gu lumba mwama waye. Khidzo gambe kharato, mwama kha fumeli givili gyaye kholu gya gu lumba mwangadzi waye. 5Mwama ni ngadzi mu nga bombelani, vbavbandze nya gupwananeni gumba tshangana matshigu nya gukari, khu gufela gu dzi ningela milombeloni. Na ma vbede matshigu yoyo, tshanganani gambe, gasi mu si sengwi khu Sathane khu kota nya gumba dzi phara gwanu: 6Nya gu ganela esi khu gu mi tsetsa, aholu khandri nayo. 7Khu yangu mawonelo, nyi di gu gola gu kheni vathu vatshavbo va vbanya nga eni. Aholu, muthu ni muthu a na ni giningwa gyaye, a ningidwego khu Nungungulu: oyu ningidwe egi, mumbe a ningwa gile. 8Aholu ga vale va si gu dzegigo mwendro gudzegwa nyi ngu kheni: Gwadi va khale kha nga edzi nyi vbanyago khidzo eni. 9Aholu, va mba kodza gu dzi phara, va na dzege mwendro gudzegwa kholu i tshukwana gudzega mwendro gudzegwa guvbindra gu dzi hodzedzela khu gu dogorela. 10Gasi vale va dzeganego, nyi ngu va laya, nasiri eni, aholu khu lina la Pfhumu, gu kheni, nyamayi a nga huli mwama waye. 11A gu khuga pangoni ga mwama waye, a nga dzegwi khu mumbe; a na khongotelane ni mwama waye. Mwama nuye a nga huli mwangadzi waye. 12Gasi ava vambe, nyi ngu va embela eni, nasiri Pfhumu, kheni: Mwama nya mukristo a gu ni mwangadzi a si gu mukhodwa, aholu a dzumelago gu vbanya naye, a nga mu digi. 13Anuye nyamayi nya mukristo a gu ni mwama a si gu mukhodwa, aholu a dzumelago gu vbanya naye, a nga mu digi. 14Kholu, mwama a si gu mukhodwa a ngu agiswa khu gukhodwa ga mwangadzi waye. Anuye nyamayi a si gu mukhodwa a ngu agiswa khu gukhodwa ga mwama waye. Nasiri guralo, sanana sanu si di hadza gu velegedwa gighohoni, aholu si agisidwe khu Nungungulu. 15Ambari ulo, wule a si gu mukhodwa, a gu dzina gu khuga pangoni, a na khuge. Kharato, ndriyathu nya mwama mwendro nya nyamani a na tshulega vbadzeganotunu gwawe, kholu Nungungulu a hi ranede guvbanya khu gurula. 16Kholu u na dziti kharini, uwe nyamayi, gu khuwe u na vbanyisa mwama wago? Mwendro wa gu dziti kharini uwe mwama gu khuwe u na vbanyisa mwangadzi wago? 17Muthu ni muthu khu edzi a ningidwego khidzo, a na vbanye nga edzi a nga bani a gu vbanya khidzo gikhati a ranidwego khu Nungungulu. Khiso nyi hevbudzago ga mabandla yatshavbo. 18Oyu a ranidwego na hanide wugwera, a nga dzi garadzi khu gu vbweta gu futa wugwera waye. Ni oyu a ranidwego na sa hana wugwera, a nga dzi garadzi khu gu hana wugwera. 19Guhana wugwera khandri gilo, gumba hana wugwera gambe khandri gilo. Igyo gi gu igyo khu gu landrisa milayo ya Nungungulu. 20Muthu ni muthu a na simame ni mavbanyelo a nga bani ari nawo gikhati a ranidwego khu Nungungulu. 21U ranidwe nuri khumbi? U nga theli kota khiso. Aholu, wa gu dzi kodza gu tshulega wugumbini momo, dzi tshule. 22Kholu oyu a ranidwego khu Pfhumu nari khumbi, ata khodwa ga Kristo, khade muthu nya gutshulege; a gu lumba Pfhumu. Ni wule a ranidwego khu Pfhumu nari muthu nya gutshulege, khade khumbi ya Kristo. 23Enu mu dzegisidwe khu tengo nya wungi; mu nga dzi girini gambe dzikhumbi nya vathu. 24Vandruye, muthu ni muthu a na simame gukhala mbeli ga Nungungulu kha nga edzi a nga bani a gu vbanya khidzo gikhati Nungungulu a mu ranidego. 25Gasi khu mahungu nya vale va si gu dzegigo mwendro gudzegwa nyi mwalo nayo nya guningwe khu Pfhumu. Ambari ulo, nyi na ninga wusingalagadzi wangu nya mwama nya gutumbege khu wuhindzi wa Pfhumu. 26Eni nya gu wona nari gwadi gukhala kharato khu kota nya sigaradzo nya guvbanye ga mafuni momu. 27Wa gu bani wu hungidwe khu nayo ni mwangadzi wago, u nga dwaneli gu dzi tshula. Wa gu bani uri mwalo nyamayi; u nga mu vbweti. 28Ambari ulo, wa gu dzega khu ghohi gilo. Nyamahegyane nya likendzi a gu dzegwa kha ghohi. Aholu va na mana sigaradzo nya singi nya guvbanye nya lipango. Nyi di gola gu mi vbulugisa ga isoso sigaradzo. 29Vandruye, nyi ngu mi embelani gu kheni, matshigu madugwanana. Gukhugela olu, ava va gu ni vagadzi va na vbanye nga khwatshi va mwalo vagadzi; 30avo va lilago nga khwatshi kha va lili; avo va nengelago nga khwatshi kha va nengeli; ava va rengago, nga khwatshi va mwalo gilo; 31ni ava va thumisago dzithomba nya mafu, nga khwatshi kha va dzi thumisi. Kholu makhalelo nya mafu yaya ma ngu vbindra. 32Nya gu gola mu vbanye na mu tshulegide sigaradzoni. Kholu oyu a gu mwalo lipango, a gu thela kota khu silo sa Pfhumu, a gu dzi garadza khu gu khuye a na nengedzisa kharini Pfhumu. 33Gasi oyo a gu ni lipango, a gu thela kota khu silo nya mafu, a dzi garadza khu gu khuye a na nengedzisa kharini mwangadzi waye. 34A gu khala na kabanegile. Khidzo gambe kharato, nyamayi a nga mba dzegwa, ni nyamahegyane nya likendzi va gu thela kota khu silo sa Pfhumu gasi va khale va nya guaga givilini ni hefemuloni. Aholu nyamayi a dzegidwego a gu thela kota khu silo nya mafu, a gu dzi garadza khu gu khuye a na nengedzisa kharini mwama waye. 35Nya gu mi embela silo sesi khu gufela gu mi phasa, nasiri gu mi tshunganisa. Nya gu mi nonedza esi si gu sadi, si lulamidego, gasi mu thumela Pfhumu khu myonyo yanu yatshavbo. 36Oyu a pwago dzitshoni khu gu wona gyagadzyana gyaye a gi tumbisidego na gi gu vbindredwa khu tanga nya gu dzegwe, a na gire esi a golago monyoni gwaye; a gu dzegana nagyo kha ghohi. 37Aholu, oyu a sambanyidego khu monyo ni mapimo yaye yatshavbo, na gu dzipwa gu khuye a na dzi phara, gwadi a si dzegi nyamahegyane. 38Khu kharato, Oyu a dzegago nyamahegyane a ngu gira gwadi; gasi oyu a si dzegigo a ngu gira gwadi ngudzu guvbindrisa. 39Nyamayi a dzegidwego hungidwe khu nayo na nga gu vbanya mwama waye. A gufa mwama waye, nyamayi tshulegide; a ngu dzi kodza gu dzegwa khu mwama a munago. Egi gi vbwetegago basi khu gu a dzegwe khu mwama nya mukhodwa, nayoni wa Pfhumu. 40Aholu, khu mawonelo yangu, adiri gwadi nyamayi yoyu a si dzegwi gambe. Aya mawonelo yangu; nyi ngu khodwa gu kheni nya gu ganela neni khu tshivba nya Liphuvbo nya gu Age, li guromo gwangu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\