1 JOHANE 2

1Vanavangu, nya gu mi lovelani esi, gasi mu si giri gighoho. Aholu muthu a gu ghoha, hi na ni muemeli mbeli ga Babe: khu Jesu Kristo, a gu mwalo gihoso. 2Kholu, Jesu Kristo a dzi ningede a songwa a gu khala mhamba gasi sighoho sathu si gu tsetseledwa, nasiri esi sathu basi, aholu ni sa vathu vatshavbo. 3Ha gu landrisa milayo ya Nungungulu gu yeyedza gu pwani hi ngu muti Nungungulu. 4Oyu a ganelago gu khuye "Eni nyi ngu muti Nungungulu", aholu a si landrisi milayo yaye, a gu lipha, lisine li mwalo gwaye. 5Gasi oyu a landrisago mahungu ya Nungungulu khu lisine, lihaladzo la Nungungulu li tadzisegile gwaye. Khavbo hi manago lisine nya gukhethu hi ngu hengela gumogo ni Nungungulu. 6Oyu a gu khuye a ngu vbanya gumogo ni Nungungulu, gu vbwetega a vbanya nga edzi a nga vbanyago khidzo Jesu Kristo. 7Dzipari dzangu nya sigodwa, nayo yoyu nyi mi lovelago, khandri wuphya. Nayo wa gale, owu mu wu hakhidego guhegulani. Nayo wa gale khu mahungu mu ma pwidego. 8Aholu nayo nya wuphya nyi mi lovelago kholu lisine laye la gu dzi yeyedza ga Kristo, ni ga enu nenu. Kholu, gidema gi ngu vbindra, guwonegela nya lisine gu ngu wenengedza. 9Oyu a gu khuye a ngu vbanya guwonegelani, aholu a nyenya ndriyaye, a ngari mu gidemani. 10Oyu a golago ndriyaye a ngu vbanya guwonegelani. Gu mwalo na gimwegyo gwaye gi girago muthu a ghoha. 11Oyu a vengago ndriyaye a gu vbanya gidemani, a gimbila gusivbalani, nyamba guti umo ayago umo, kholu gidema gi segile maho yaye. 12Vanavangu, nya gu mi lovela kholu sighoho sanu si tsetseledwe khu Nungungulu kotani nya lina la Kristo. 13Enu vababe, nyi ngu mi lovelani kholu enu mu ngu mutini oyu a guromo gukhugela guhegulani. Enu madzaha, nyi ngu mi lovelani kholu mu pade Sathane. 14Nyi ngu mi lovelani, enu vanavangu, kholu mu ngu muti Babe. Nyi ngu mi lovelani enu vababe, kholu mu ngu mutini oyu a guromo gukhugela guhegulani. Nyi ngu mi lovelani enu madzaha, kholu mu na ni tshivba. Mahungu ya Nungungulu ma ngu vbanya gwanu, gambe mu mu pade Sathane. 15Mu nga goli litigo, ambari esi si guromo tigoni. Mwa gu gola litigo, kha mu mu goli Nungungulu Babe. 16Satshavbo si guromo mafuni: gudogorela nya givili, ni gudogorela nya maho, ni gu dzi gugumugisa khu kotani nya silo nya mafu, satshavbo sesi kha siti khu ga Babe, aholu, sa guta khu mafuni momu. 17Mafu ma ngu vbindra, gumogo ni satshavbo sile si godwago khu vathu, aholu, oyu a girago guhaladza ga Nungungulu, a na vbanya kala gupindruga. 18Vanavangu, gikhati nya guhegise gi vbohide! Enu mu pwide gu ganedwa gu pwani nala wa Kristo a nata. Olu va ngu manega nya vangi valala va Kristo; khavbo hi ngu dziti gu khethu gikhati nya guhegise gi vbohile. 19Khu lisine, avo va hi digile kholu khandri va tsawa wathu. Nari pwani vadiri va tsawa wathu, na va khade ni ethu. Aholu, avo va hi digile, va gu yeyedza kharato lisine nya gupwani kha va lumbi tsawa wathu. 20Aholu, Kristo tshisile ga enu Liphuvbo laye nya gu Age. Khu guralo, mwatshavbo mu ngu liti lisine. 21Nyi ngu mi lovelani, nasiri khu gu kheni kha mu litini lisine, aholu khu kotani mu litigo, ni olu mu dzitigo nya gukhenu malipha gima kha ma ti khu lisineni. 22Gasi khu mani muliphi? Khu wule a ganelago khuye Jesu khandruye Mesiya. Oyu a ganelago kharato nala wa Kristo. Uyoyo a ngu ganedza Babe ni Mwamana. 23Kholu oyu a ganedzago Mwamana, ganedzile ni Babe; oyu a hakhago Mwamana, hakhile ni Babe gambe. 24Khu guralo, vegisani myonyoni gwanu mahungu mu ma pwidego gukhugela guhegulani, khavbo enu nenu mu na hengelago gumogo ni Mwamana ni Babe. 25Esi Kristo a hi tumbisidego gu khuye a na hi ninga ethu hatshavbo khu guvbanya nya gupindruge. 26Eni nya gu mi lovela esi khu kotani nya vale va vbwetago gu mi senga. 27Aholu Kristo tshiside Liphuvbo laye ga enu. Liphuvbo mu hakhidego li nga gu simama avbo gwanu. Kha gu vbwetegi muthu nya gu mi hevbudzeni, kholu Liphuvbo li ngu hevbudza silo satshavbo. Sihevbudzo saye khandri sa malipha, aholu khya lisine. Khu guralo yingelani sihevbudzo nya Liphuvbo, mu pharisa gu hengela ni Kristo. 28Khidzo, vanavangu! Pharisani gu hengela ni Kristo, gasi hi tiye longo gikhati a na dzi wonegisago. Kharato, kha hi na nga khala dzitshoni, hi sihala, litshigu a na wuyago. 29Kha nga mu dzitigo gu khenu Kristo lulamide gima kha gira gilo nya guvivbe, dzitini gambe gu khenu oyu a girago esi nya gululame, gyanana gya Nungungulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\