2 VAKORINTO 1

1Eni, Pawulo, mupostoli wa Kristo Jesu, khu gu gola gwa Nungungulu, ni ndriyathu Thimoti, hi ngu losa ga libandla la Korinto, ni vatshavbo va nya guaga va Nungungulu va guromo Akaya gwatshavbo. 2Wuhigo ni gurula gunate gwanu khu ga Nungungulu Babe wathu, ni ga Pfhumu yathu Jesu Kristo! 3A na rungudzwe Nungungulu Babe wa Pfhumu yathu Jesu Kristo, Babe nya wuhindzi, Nungungulu nya gutshavelele gatshavbo, 4a gu uye a hi tshavelelago sigaradzoni sathu satshavbo gasi hi kodza gu tshavelela nethu vale va guromo gusanisekani khu gu tshaveledwa gogu hi gu manago ga Nungungulu. 5Kha nga olu gu dandrago ga ethu gusaniseka ga Kristo, kharato gambe, khu Kristo gu ngu dandra gutshaveledwa gwathu. 6Ethu ha gu saniseka, ga gu girega gasi enu mu mane gu tshaveledwa ni gu vbanyiswa; ha gu vbungadzedwa ga gu girega gasi mu mane guvbungadzedwa ni gu ningwa tshivba nya gutimisele, ni guhunisela sigaradzo, hi si timiselago ethu nethu. 7Gutumba gwathu ga enu gu tiyide, khu gudziti gu khethu mu ngu hengela ni ethu mu gusanisekani gwathu, khavbo avbo, mu na hakha nenu gu tshaveledwa gwathu. 8Vandruye, kha hi vbweti mu hangwa khu libango li nga hi dugelela tigoni ga Asiya. Hi di saniswa ogu nyambana tanga, gu di vbindra ni dzitshivba dzathu, kha ha nga tumba nya gukhethu hi na vbanya. 9Kholu hi di dzipwa ethu vamune gu khethu hi nafa, na hi si dzi tumbi ethu wurumba wathu, aholu hi tumba Nungungulu a wusago ava va fudego. 10Khuye a nga hi vbulugisa, a na simama gu hi vbulugisa gikhati gyatshavbo dzimhangoni nya gufe: hi vegide Gwaye gutumba gwathu nya gukhethu a na hi vbanyisa. 11Enu mwa gu hi phasa khu milombelo yanu, milombelo nya vangi yi na giredwago ethu, yi na hakhwa, Nungungulu a na hi kategisa; nya vangi gambe va na mu rungudza khu makategwa a hi ningidego. 12Kholu wudhumo wathu wa gu girwa khu wufakazi nya livhalo lathu. Ha gu dzipwa matshandza kholu mahikani gwathu hi ngu dzipwa nya gukhethu hi vbanyide ni vathu vatshavbo vbakari gwanu, khu gululama ni ndruda mbeli ga Nungungulu; nasiri khu guti nya wuthu, aholu khu wuhigo wa Nungungulu. 13Khu lisine, kha hi vbweti guganela mambe mahungu nya guhambane ni aya mu ma hevbulago malangalilani gwathu, aya mu matigo, hi ngu tumba nya gukhethu mu na mati kala mahegiso, 14olu mu dzumedego gu khenu hi wudhumo wanu, enu nenu mu na khala wudhumo wathu, litshiguni ga Pfhumu yathu Jesu Kristo. 15Na nyiri ni gutumba gogu, nyi di vbweta na nyi dzude guhegula nyita wonana nanu, gasi guta nengela khu wuhigo nya gu nyi hakheni guvili, 16na nyi vbindride khiyo gwanu, olu nyi hongolago Makedhoniya, nyi wuya gambe khu Makedhoniya nyita wonana nanu gasi guta bangaladzwa khu enu nyi hongola Judheya. 17Na nyi hungide gikungu gyogyo gima kha nya gira kingi kingi; gambe kha nya gira khu livhalo nya wuthu. Avbo gwangu kha ga manega "Ina" ni "Ahihi"? 18Aholu nyi ngu tiyisa khu Nungungulu, kheni mahungu nyi ganedego gwanu lisine, khandri "Ina" ni "Ahihi". 19Mwamana wa Nungungulu, Jesu Kristo, hi nga mi tivisani, Silvano, Thimoti, ni eni kha khala "Ina ni ahihi," aholu gikhati gyatshavbo a di khala "Ina". 20Kholu Jesu Kristo khuye "Ina" a tiyisago situmbiso satshavbo sa Nungungulu, khu guralo hi ngu ganela khu Uye khethu "Amen" hi dhumisa Nungungulu. 21Uye Nungungulu khuye a hi tiyisago ethu ni enu khu ga Kristo, khuye a nga hi hatha; 22khuye a nga hi lova khu gifungo Gyaye a vega gitumbiso nya Liphuvbo myonyoni gwathu. 23Nyi ngu sambanya mbeli gwa Nungungulu a sitigo gwadi sa monyoni gwangu gu kheni, nyi di girela gumba vbweta gu mi thelani wusiwana, gu kala nyi si bweleli dhoropani ga Korinto. 24Khandri ha gu vbweta gu fumela gukhodwa gwanu: ha gu vbweta gu mi phasa gu tsakani gwanu, kholu mu tiyide khu gukhodwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\