2 VAKORINTO 13

1Egi gikhati nya wuraru nyi tago nyita mi holelani. Nga idzo yi ganelago khidzo Milowo nya gu Age, khiyo: mahungu yatshavbo ma na tiyiswe khu dzifakazi dzimbili ambari dzitharu. 2Nyi mi embedeni gikhati nyi ngata nya guvili iyoyo, olu nyi ngu mi embela gambe. Vale va nga gira sihoso, ni vambe gambe, va na khale na va gudziti gukhavo, gikhati nyi na gu tago, kha nyi nata tsetselela muthu. 3Nga olu mu lombago giwoniso, nya gukhenu Kristo a ngu ganela khu eni, mu na gi wona. Uye kha dzi vbevbugisi vbakari gwanu, kholu a na ni tshivba. 4Ambari saye a nga khokhothedwa khu kota nya gu dzi vbevbugise Gwaye, a ngu vbanya khu tshivba ya Nungungulu. Eni neni ga Uye nyi vbevbugide. Gasi ga enu nyi tade khu tshivba ya Nungungulu, khu Kristo. 5Nga dzi wudzisani mapimoni gwanu, mu wona mwendro mu ngari nago gukhodwa. Kha mu dziti gu khenu Jesu Kristo, a gu vbanya khu enu? Mwendro mwa gu dzipwa mwa sa hakhwa khu Nungungulu! 6Khalani na mu gu dziti gu khenu mu hakhidwe khu Nungungulu. 7Nya gu lomba ga Nungungulu, kheni mu nga giri guvivba. Khandri khu kota nya gufele gu hakhwa eni, nya gu vbweta gu kheni mu gire esi nya sadi, ambari hi wona nga khwatshi kha ya hakhwa. 8Ambari nari kharalo, gimwalo hi na gu girago hi wugela lisine, aholu gu vbweta gu landra lisine. 9Nya gutsaka khu gu vbevbuga eni, enu mu tiya. Nya gu lomba gukheni mu vbanye khu gululama. 10Nya gu lova silo sesi, nyi si gu vbohi iyoyo, gasi nyi siti gira gambe khu kanu nya guta iyoyo. Pfhumu a nyi ningide tshivba, nya guthume gu vbaha, nasiri gu khungumula. 11Khu guhegisa, vandruye, nyi ngu mi lomba mu khale khu gutsaka, ni gululama, mu tangadzisana khu gyanu. Mu vbanya khu gu pwanana, mu khala khu gurula, Nungungulu nya lihaladzo, ni gurula a na khale vbakari gwanu. 12Losanani moyo ni moyo khu lihaladzo nya wundruye. Eno, vatshavbo vathu va Nungungulu va ngu mi losedzela. 13Wuhigo wa Pfhumu yathu Jesu Kristo, lihaladzo la Nungungulu ni wuhengeli nya Liphuvbo nya gu Age, wu na khale ni enu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\