2 VAKORINTO 2

1Khavbo avbo, nyi di alakanya, gumbata gambe iyo gwanu gasi nyi siti mi thelani wusiwana, 2kholu nya gu mu thelani wusiwana khu mani oyu a na gu nyi tsakisago, olu a gu enu mu nyi tsakisago? 3Nya gu mi lovelani silo sesi khu lidangalila gasi nyi siti eni wurumba wangu nyita thedwa wusiwana khu vale va yelago gu nyi tsakisa. Nyi ngu tumba enu mwatshavbo khu gu dziti gukheni gutsaka gwangu gutsaka gwanu nenu mwatshavbo. 4Nyi mi lovedeni na nyi gu saniseka, monyo na wu gu vbisa, na nyi gu lila marongo. Esi nyi mi lovedego mu nga saniseki khiso, nyi di girela gu kheni mu wone lihaladzo nyi gu nalo ga enu. 5Aholu a gu bani aromo a thedego wusiwana kha thelela eni, thede ga enu mwatshavbo, nyi na kheni thede ga vambe nya enu. 6Gu enede ga muthu yoyo tsayiso a nga ningwago khu enu mwatshavbo. 7Olu gu ngu yela gu mu tsetselelani ni gu mu tshavelela, gasi a si luzi khu mahungu nya gusaniseke ngudzu. 8Nyi ngu mi lombani mu mu girela wuhindzi mu vbanya naye khu lihaladzo. 9Gikhati nyi nga mi lovelani, nyi di girela gu mi linga gasi gu wona nya gukheni khu lisine mu vayingisi ga satshavbo. 10Oyu mu mu tsetselelago eni neni nyi na mu tsetselela, nya gu bani nyi tsetselede gilo nya gukari, nyi giride khu lihaladzo ga enu, khu lina la Kristo. 11Kha nyi vbweti gu kheni mu kanganyiswa khu Sathane, kholu kha hi hangwi khu wugengeli waye. 12Gikhati nyi vbohidego Troade, guya tshumayela Ivhangeli ya Kristo. Pfhumu a nyi tulede malimba. 13Ambari ulo hefemulo wangu kha wa mana gurula, khu gumba ya mana ndriyangu Tito. Khu guralo nyi di vbangana vathu vale nyi khuga nyi gu hongola Makedhoniya. 14A na rungudzwe Nungungulu, a endredzago mithumo yangu yi gimbila gwadi khu ga Kristo. Khu thumo wangu Nungungulu a ngu phalalegisa malangani yatshavbo mahungu nya gutivise Jesu kha nga mahema nya gunungele gwadi. 15Ethu, ga Nungungulu hi mahema nya yadi ya Kristo, ga vale va vbanyiswago ni ga vale va mbembago. 16Ga vale va mbembago, mahema nya lufu ma vangago gufa, ga vale va vbanyiswago mahema nya womi ma vangago guvbanya. Khu wevbini muthu a yedwago khu thumo yoyu? 17Khu guralo ethu kha hi giri nga vambe va nya gutala va girago wugwewo khu mahungu ya Nungungulu. Aholu, nga sithumi sa Nungungulu, ha gu tshumayela khu Kristo, myonyo yathu na yi agide mahoni gwa Nungungulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\