2 VAKORINTO 3

1Ina hi na pheledza gambe gu dzi zundza ethu vamune gani? Ina gu ngu vbwetega eni nyi fakazedwa khu malangalila nya sileletelo ga enu, nga edzi gu vbwetegago khidzo ga vambe vathu, gani? Mwendro enu gu fakazedwani ga eni, gani? 2Enu khenu lidangalila langu li lovidwego monyoni gwangu, li tidwago ni gu hevbudwa khu vathu vatshavbo. 3Kholu gu wonegisidwe nya gupwani enu mu lidangalila li nga lowa khu Kristo, kha la lowa khu tita, aholu khu Liphuvbo la Nungungulu a vbanyago; khandri li di lowa vbagiwindritunu aholu li lovidwe myonyoni nya vathu. 4Nyi na ni gutumba gogu ga Nungungulu, khu Kristo. 5Kha nyi dzi kodzi gu ganela kheni nya gugira esi khu mapimo yangu, ahihi; kholu mapimo yangu ma guta khu ga Nungungulu. 6Uye khuye a nga nyi gira nyi khala githumi nya gidzumeledzwano nya giphya, nasiri gidzumeledzwano nya gulowe, aholu nya Liphuvbo la Nungungulu; kholu nayo nya gulowe wu ngu songa, gasi Liphuvbo la Nungungulu la gu vbanyisa. 7Nayo wu lovidwego vbagiwindritunu wu vbindrugedzile wu khala gilo nya gusonge. Ambari ulo, gungangamela nya khovbe ya Mosi gudiri gukhongolo, avbo nya gu sanana sa na Israeli si nga mba kodza ni gu khusa maho si gu khedza khovbe yaye. Gasi adiri gungangamela gu vbindrago. Olu Nayo yoyu wu nga wonega khu wudhumo nya nga owu, 8ahati thumo nya Liphuvbo la Nungungulu, kha wu na dhumiswa ngudzu guvbindrisa, gani? 9Olu Nayo nya nandru wathu wu nga dhumiswa, kharati, gu na dhumiswa ngudzungudzu Nayo nya guvbanyiswe gwathu. 10Khu lisine wudhumo wule wa gale wu nga ngangamela kha wu ningani ni wudhumo wa olu, kholu wu khongolo, gu vbindra wule nya guhegule. 11Olu ambari owu nya guvbindre wu nga dhumiswa, owu nyamba vbindra wu na dhumiswa ngudzu! 12Na nyiri ni gutumba gogu, nyi ngu vbanya khu gu tiya. 13Gambe kha nyi giri nga edzi a nga girago Mosi a nga bani a gu fenengedza khovbe yaye khu tshalu, gasi va na Israeli va si dzi kodzi gu wona guvbindra nya gungangamele gwaye. 14Aholu mapimo yawe ma di segegide mu gidemani. Kala ni olu, va gu hevbula Milowo nya Testamento ya gale, iyo tshalu yoyo yi nga gu va segela, kholu ya gu funungudwa basi khu ga Kristo. 15Khu guralo tshalu yoyo yi nga romo myonyoni gwawe, yi va segela gikhati gyatshavbo va hevbulago Nayo wa Mosi. 16Aholu va gu vbindrugedza va khodwa ga Pfhumu, khavbo tshalu yi na gu funungudwago. 17Pfhumu Liphuvbo, avbo li guromo Liphuvbo la Pfhumu gomo gutshulega. 18Ethu hatshavbo na hi funungude khovbe, hi khedza libona nya wudhumo wa Pfhumu hi ngu vbindrugedza khu wudhumo kala wudhumo, hi fanana Naye, hi khedziga gikhati gyatshavbo khu tshivba nya Liphuvbo la Pfhumu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\