2 VAKORINTO 4

1Khu guralo, hi nga swihali thumoni momu hi nga ningwago khu wuhindzi wa Nungungulu. 2Aholu nyi di nyenya mithumo yatshavbo nya gidema ni dzitshoni; kha nya thumisa wugengeli gambe kha nya dzuwulugisela mahungu ya Nungungulu. Nyi di ganela gikhati gyatshavbo silo nya lisine, khu gu dwanela gutumbega ga vathu vatshavbo, mbeli ga Nungungulu. 3Aholu Ivhangeli yathu ya gu bani yi segegide, yi segegide ga vale va dzimelago, va nyamba khodwa, 4kholu vanungungulu nya mafu yaya va segide mavhalo yawe, gasi va si woni gu wonegela nya Ivhangeli nya gungangamele ya Kristo, a gu giemo gya Nungungulu. 5Kholu ethu, kha hi dzi tshumayeli wurumba wathu, aholu ha gu tivisa Jesu Kristo a gu Pfhumu. Ethu kha hi gilo, hi sithumi sanu, khu lihaladzo la Jesu. 6Kholu Nungungulu ganede khuye: khu gidemani gu na manega gu wonegela, khuye gambe a nga gira guwonegela myonyoni yathu, gasi hi tivise wudhumo wa Nungungulu wu ngangamelago khovbeni ga Jesu Kristo. 7Aholu ethu hi hakhidego thomba yeyi nya wuhigo hi sombo nya libumba, gasi gu wonegisa gu pwani tshivba yeyi yatshavbo nya yikhongolo kha yi dugeli gwathu ya guta khu ga Nungungulu, 8Ethu hi ngu sikhavedzwa khu maphuvbo yatshavbo, aholu kha hi rereki, hi ngu kanganyisega, aholu kha hi bweleli hwane. 9Hi ngu saniswa, aholu Nungungulu kha hi digi henga, hi ngu bayiswa, aholu kha hifi. 10Gikhati gyatshavbo hi rwade gufa ga Jesu mu givilini gwathu, gasi gu vbanya ga Jesu gu wonege givilini gwathu. 11Na hi nga guvbanya, gikhati gyatshavbo hi ningedwe gufani khu lihaladzo la Jesu, gasi guvbanya ga Jesu gu wonege givilini gwathu nya gufe. 12Khu guralo, gufa ga gu thuma ga ethu,aholu ga enu gu thuma guvbanya. 13Na hi tade khu Liphuvbo nya gukhodwe kha nga idzo yi ganelago Milowo nya gu Age khiyo: "Eni nyi khodwe, khu guralo nyi ganede". Ethu nethu na hi tade khu Liphuvbo nya gukhodwe, hi ngu ganela kholu hi khodwe. 14Hi ngu dziti nya gukhethu Nungungulu a nga wusa Jesu, a na hi wusago nethu gumogo ni Uye, a na hi emisa gumogo ni enu mbeli gwaye. 15Satshavbo sesi sa gu girega khu kotani gwanu, gasi wuhigo wu engedzelane ga vathu nya vangi, gasi gudandrisa wudhumo wa Nungungulu. 16Khu guralo kha hi garali. Ambari saye gi hagalago givili gyathu, hefemulo wathu wa guya na wu gu wusedzwa nya luphye khu litshigu ni litshigu. 17Kholu gusaniseka gwathu nya guvbevbuge nya gikhatyanyana gwa gu hi dongisela guya bela wudhumoni nya wukhongolo nyamba vbela, wudhumo wu vbindrago gusaniseka gwatshavbo. 18Ethu kha hi vegi mapimo yathu ga silo nya guwonege, aholu ga esi nyamba wonega, kholu esi nya guwonege si na vbindra, gasi esi nyamba wonega khya gupindruga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\