2 VAKORINTO 5

1Ethu hatshavbo hi ngu dziti gwadi gu khethu wa gu hagala tshatsha yoyu a gu givili gyathu, yi gu nyumba yathu ya mafuni, Nungungulu a hi dongisede gu hi ninga yimbe nyumba ndzadzini, nyumba nya gupindruge ya sa girwago khu mandza nya vathu. 2Ethu olu hi ngu gu vbanyago tshatshani momu hi ngu garadzega ngudzu kholu ha gu vbweta gu fenengedzwa khu mili nya nyumba yathu ya ndzadzini. 3Na hi bede umo, gima kha hi na dzipwa gambe na hiri wumbwiri. 4Na hi ngu gu vbanya tshatshani momu hi ngupwa wuvi ni gusaniseka, kholu kha hi dzini gu tshudwa, aholu ha gu vbweta gu ambagiswa gasi gufa gu midzwe khu guvbanya nya guphya. 5Nungungulu khuye a nga hi dongiselago satshavbo sesi; a gu hi ninga Liphuvbo laye kha nga gitumbiso nya esi a hi dongisedego. 6Khu guralo, hi na ni gutumba gikhati gyatshavbo. Hi ngu dziti gu khethu ha gu bani hi ngu gu vbanya givilini momu, hi womo hwindzo ni Pfhumu. 7Olu kha hi dzi kodzi gu mu wona, aholu ha gu gimbila na hi gu tiyisedwa khu gukhodwa. 8Ethu hi na ni gutumba, hi ngu gola ngudzu gu duga givilini momu gasi gu ya vbanya ni Pfhumu. 9Khu guralo, gani hi ngu vbanya, gani kha hi vbanyi givilini momu, hongoleni hi dzi garadze khu gu tsakisa Pfhumu. 10Kholu hatshavbo hi na ema phathani ga Kristo, gasi moyo ni moyo a hakhe fanelo yaye, nya esi a nga si thuma nya sadi ambari nya guvivbe na nga gu vbanya givilini momu. 11Olu hi gutigo gu thavisega ga Pfhumu, hi ngu dzi garadza khu gu embela lisine vathu. Nungungulu a ngu nyiti gwadi, nyi ngu tumba nya gukheni enu nenu mu ngu nyitini khu myonyoni gwanu. 12Khandri nya gu vbweta gu dzi zundza gambe mahoni gwanu. Nya gu vbweta gu mi ningani wulanga nya gu dzi zundzeni khu eni, gasi mu kodze gu mana magana nya guhakhe vale va dzi khusedzago khu makhalelo nasiri khu esi va gu naso monyoni. 13Kholu nya gu bani nyi vbede mapimo nya gugira khu kota ya Nungungulu; nya gu wonega gu khwatshi nya gu wuyisa mapimo khu kotani gwanu. 14Lihaladzo la Kristo li ngu hi gurumedza, ha gu alakanya gu khethu muthu moyo basi a difela vathu vatshavbo, khavbo avbo vatshavbo va fude naye. 15Kristo fude wulanga nya vathu vatshavbo, gasi vale va vbanyago va si dzi vbanyeli avo vamune, aholu va vbanyela wule a fudego a wuga khu kotani yawe. 16Ethu olu kha hi nga gu pimisa gambe muthu khu mawonelo nya wuthu wa mafuni. Ambari olu gale hi nga pimisa kharato khu Kristo, olu kha hi pimisi gambe kharato khu uwe. 17Kholu muthu a gu tshanganiswa ni Kristo a gu khala muthu muphya. Esi sa gale si vbindrile, satshavbo sa gu wusedzwa si gu girwa siphya. 18Satshavbo sa guta khu ga Nungungulu, a nga dzi tshanganisa ni ethu khu ga Kristo, a hi ninga thumo nya gutshanganise vambe. 19Kholu Nungungulu khuye a nga tshanganisago litigo ni Uye, khu ga Kristo, gambe kha khedza khu sighoho nya vathu, a di vega maganani gwathu mahungu nya gutshanganise. 20Khu guralo, ethu hi sirumwa sa Kristo, Nungungulu khuye a ganelago gwanu khu eni. Nyi ngu mi khongotelani khu lina la Kristo: Tshanganani ni Nungungulu. 21Kristo a nga mba ghoha, Nungungulu a mu giride gighohi khu kotani yathu, gasi, khu gutshanganiswa ni uye, hi kodze gu hakhwa gwadi khu Nungungulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\