2 VAKORINTO 6

1Ethu hi gu vaphasedzeli va Nungungulu, hi ngu mi khongotelani gu khethu,wu nga khali avbo gwanu kha gilo nya nya lidede wuhigo wa Nungungulu mu hakhidego. 2Kholu Nungungulu a ngu ganela umo nya Milowo nya gu Age, khuye: "Nyi gu pwide khu gikhati nya gyadi,nyi gu phaside khu litshigu nya guvbanyiswe."Khigyo egi gikhati nya gyadi. Khilo eli litshigu nya guvbanyiswe. 3Ethu kha hi khunguvanyisi muthu khu mavbanyelo yathu, gasi thumo wathu wu si solegi. 4Ga satshavbo hi ngu dzi wonegisa gu khethu hi sithumi sa Nungungulu, khu gu hunisela ngudzu, dzitshanisa, guhamugela, sigaradzo, 5gukwamudwa, gukhothedwa, pfilupfilu, gukoroka, gukhevisela ni ndzala. 6Hi ngu dzi wonegisa gambe khu mavbanyelo yathu nya yadi, khu guti lisine, khu gutimisela ni wuwadi, khu Liphuvbo nya gu Age li vbanyago gwathu, khu lihaladzo lathu nyamba pembeledzela, 7khu mahungu yathu nya lisine, ni tshivba ya Nungungulu yi thumago gwathu. 8Ha gu zundzwa khu vambe, hi gu vadwa khu vambe; vambe va gu ganela gwadi khu ethu, vambe va gu ganela guvivba. Va gu hi wona kha nga vathu nya malipha, gasi ethu ha gu ganela lisine. 9Va gu hi gira kha nga vathu nyamba tidwa, ethu va hitigo gwadi. Ethu hi vbede tshivba, aholu hi nga gu vbanya; va ngu hi tshanisa aholu kha va hi songi. 10Gu khwatshi hi swihade, aholu hi ngu nengela gikhati gyatshavbo; gu khwatshi hi sisiwana, aholu hi fumiside nya vangi; gu khwatshi hi mwalo gilo, aholu hi naso satshavbo. 11Vandriyathu Vakorinto, ethu hi ganede gwanu khu lisine lathu latshavbo; hi mi tuledeni myonyo yathu yatshavbo. 12Gi mwalo ni gimwegyo hi mi sihedego, enu khenu mu gu na ni wusihasihane. 13Eni nyi ngu mi lombani kha nga babe a lombago ga sanana saye, gu kheni nyi tuleleni myonyo yanu, kha nga eni neni nyi mi tuledego wangu. 14Mu nga hengeli guvbanya ni ava nyamba khodwa. Wu na manega kharini wuhengeli nya gululame ni guwegela? Gu ngu dzi kodza kharini guhengela guwonegela ni gidema? 15Gu mwalo guhengela Kristo ni Sathane kha nga gambe gu gu mwalo ga oyu a khodwago ni oyu nyamba khodwa. 16Gu mwalo gupwanana Nyumba ya Nungungulu ni vanungungulu nya malipha. Kholu ethu hi Nyumba ya Nungungulu a vbanyago, kha nga a ganelago uye mune khuye: "Nyi na vbanya, nyi gu gimbila vbakari gwawe;eni nyi na khala Nungungulu wawe,avo va na khala vathu vangu." 17Khu kharato Pfhumu yi ngu ganela gambe khiyo: "Dugani khu vbakari gwawe mu hambana navo mu nga khuhini gilo nya gunyenyeze. 18Eni nyi na khala babe wanu enu mu na khala sanana sangu nya madzaha ni dzimbiri." Gu ganela Pfhumu nya tshivba yatshavbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\