2 VAKORINTO 9

1Khu mahungu nya giphaso nya gugirele va gu aga, kha gu vbwetegi gu mi lovelani gambe khayo. 2Kholu nyi ngu liti ligolo lanu nya ladi. Eli nyi dzi zundzago khilo vbakari ga va Makedhoniya, nyi ganela kheni: "Vakhodwa va Akaya, va dzi dongisede gukhugela mwaga wu vbedego, gu gira giphaso gyawe." Ligolo leli mu li yeyedzidego li wuside nya vangi. 3Ambari nari kharalo, nyi di wona gu rumela ava vandruye, gasi wuzundzo nyi gu nawo khu enu, wu si khali nya malipha. Khu guralo khalani na mu dongide, nga olu nyi nga mi embelani. 4Gasi nya gutshuka nyita ni vambyana vakone va Makedhoniya, nyi siti khala dzitshoni, khu guta mi mana mwasa donga gu va phasa. Kha nyi ganeli khu dzitshoni mu nga vbweta gu dzipwa nari pwani si giregide. 5Khu kota nya idzodzo, gu kala nyi alakanya gurumela vandruye vava guhegula, gasi vata mi phasa gu dongisela gwadi giphaso gyanu mu nga tumbisago. Ningelani khu gu haladza gwanu, nasiri khu gu gurumedzwa. 6Khu guralo, oyu a yalago mbewu yidugwana a na vbwera gambe sidugwana. Aholu, oyu a yalago nya yingi a na vbwera gambe nya singi. 7Muthu ni muthu a na ningele khu gu dzina nya monyo waye. Mu nga dileli esi mu ningedego, mu nga ningeli na mu si dzini. Kholu oyu a ningelago khu lihaladzo, a ngu tsakisa Nungungulu. 8Nungungulu a ngu kodza gu mi ningani nya singi, khu kotani nya esi nya sadi mu girago, gasi mu si mane gikhati gyatshavbo, esi mu vbwetago gu si thumisa khu gu girela nya sadi vambe. 9Nga edzi yi ganelago khidzo Milowo nya gu Age: "Uye ningide sisiwana khu wuhindzi. Wuwadi Waye wu ngu simama kala gupindruga." 10Nungungulu, a ningago muyali mbewu ni guhodza, a na andrisa mbewu nya mithumo yanu nya yadi, eyi mu yi girago, ni gu dandrisa mihandro nya gululame gwanu. 11Khavbo mu na gu kodzago gu yeyedza gikhati gyatshavbo wufumu nya gululame gwanu. Gasi vambe khu gu wona mavbanyelo yanu, va na rungudza Nungungulu. 12Oyu a hengelago thumoni momu nya giphaso, kha phasi vakhodwa basi, a gu andrisa gambe wuzundzo wa Nungungulu. 13Khu gu wona giphaso gyanu, avo va na dhumisa Nungungulu khu gu yingisa gwanu Mahungu nya Yadi ya Kristo, ni wuwadi mu girelago avo ni vatshavbo. 14Khu gulomba gwawe ga Nungungulu, khu enu, va gu yeyedza lihaladzo lawe nya likhongolo ngudzu khu wuwadi owu Nungungulu a nga va girela khu enu. 15A na bongwe Nungungulu khu silo nya gusamadzise a hi girelago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\