2 THIMOTI 3

1Khala nu gu dziti nya gukhuwe ma ngu vboha matshigu nya guhegise, gi na manega gikhati nya sigaradzo. 2Vathu va na khala va magundrele, va nya gugola dzitsapawu, va nya matshandza, va nya gu dzi gugumugisa, va nya guwugela Nungungulu, gumba yingisa vavelegi, gumba bonga, va nyamba khodwa. 3Va na bani vari vathu nyambana lihaladzo ni wuhengeli. Va na singedzana khu gyawe. Va na bani vari vathu nyamba khodwa ni gumba dzi phara, va nya guhambana ni wuthu, va nyamba vbweta esi nya sadi, 4Va nya malipha, va nya mapimo nya guvivbe, va nya gugola gu dzi tsakisa khu silo nya mafu guvbindra Nungungulu. 5Va na sayisa giemo nya wukhodwa aholu va ganedza tshivba yakone. Hambana navo vathu vovo. 6Kholu vbakari gwawe vomo va belago khu nyumba ni nyumba va kanganyisela vanyamayi vale nyamba tiya, vale va landriselago silo nya gighoho, va ndrindrwa khu gudogolela gwatshavbo. 7Vanyamayi vovo, va gu hevbula gikhati gyatshavbo silo nya wukhodwa, aholu, kha va dzi kodzi gu vboha mahegiso nya guti lisine. 8Nga olu Jane ni Jambre va nga wugela Mosi, ava navo va wugede lisine, vathu nya mapimo nya gufe ni gukhodwa vbadugwana. 9Aholu, kha va na vboha hwindzo, kholu, wupumbu wawe wu wonidwe khu vatshavbo nga edzi wu nga wonwago khidzo wa Jane ni Jambre. 10Uwe u landrede, gwadi sihevbudzo sangu mavbanyelo, maalakanyo, gukhodwa, guhunisela, lihaladzo, gutiya, 11guvengwa ni gusaniseka nyi nga gu mana Antiyokiya ni Ikoniya, ni Listra. Dzitshanisa muni nyi dzi manago! Aholu, Pfhumu a nyi vbulugisile ga satshavbo soso. 12Vatshavbo vale va vbwetago gu vbanya khu gukhodwa ga Kristo va na saniswa. 13Aholu, vathu va nya guvivbedwa khu monyo ni vakanyisi va gu simamisa gugira guvivba, va kanganyisa vakwawe, bwelo khavbo va kanganyiswa. 14Uwe simama u tiya ga esi u hevbudego u si hakha khu gukhodwa. U ngu dziti gu khuwe u si hevbude ga mani. 15Gukhugela wanana wago, u ngu yi pima gwadi Milowo nya gu Age. Iyo yi na ni tshivba nya gu gu ninge guti gu yisago guvbanyiswani khu gukhodwa ga Jesu Kristo. 16Milowo yatshavbo yi lovidwe khu tshivba ya Nungungulu, yi ngu phasa gu hevbudza ni gu kawuka ni gu luleka, ni gu dandrisa khu gululama, nga edzi a dzinago khidzo Nungungulu, 17gasi muthu wa Nungungulu a khale nya guvbelele, a kodze gugira mithumo yatshavbo nya yadi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\