MITHUMO 10

1Sezareya a di gu vbanya mwama moyo nya gupwani khu Korneliyo, adiri muthangeli nya gikwata nya lizana masotshwa, ma nga bani ma gu ranwa pwani "Va Italiya." 2Mwama yoyo a diri mukhongeli nya githawo ga Nungungulu, uye ni ndranga yaye yatshavbo. A di phasedzela vathu khu silo, ni gu lombelela nyamba garala. 3Tshigu mwedo, ni silambo, umo nya ora nya wuraru (3 ora), a di woniswa giwoniso nya gukari. Girumwa gya Nungungulu gi di hidzimela avbo a nga bani aromo, gi mu rana khigyo: "Korneliyo." 4Uye a di khala hwanga a khusa maho a khedza, a hakha khuye: "Ginani, Pfhumu?" Girumwa gya Nungungulu gi di mu embela khigyo: "Milombelo yago ni wuhindzi wago yi pwidwe khu Nungungulu, khu kharato, a gu alakanyile. 5Aholu rumela vathu va hongola Jope va ya rana mwama moyo nya gupwani khu Simoni, limbe lina a gu Pedro, 6a endredego ndrangani ga Simoni, meseri nya madowo, a vbahidego nyumba yaye vbafuvbi ni yiphwa." 7Girumwa gya Nungungulu, na gi vbedzile gu ganela esi, gi di mwalalega. Khavbo avbo, Korneliyo a di rana sithumi saye sivili ni musotshwa moyo nya githawo ni Nungungulu, a gu avo a nga bani a gu va tumba. 8A di va tshamusela satshavbo, a va ruma gu hongola dhoropani ga Jope. 9Gandra ni dzimindru, na vari vbakari nya ndzila, vbafuvbi ni gu vboha, dhoropani ga Jope, Pedro a di lita vbatshani nya nyumba, khu gikhati nya midiya, gasi guya gira nombelo. 10Khavbo avbo, a di pwa ndzala a vbweta guhodza gilogyo. Na va nga gu dongisela guhodza, a di wona giwoniso; 11a di wona ndzadzini na gu tulegile, ni gilo nya gu fane ni mwendra nya khongolo na wu thawuludzidwe, na wu hungidwe khu dzitshokani dza dzina wu relela vbavbatshi. 12Mwendra wule wu di tade khu sirengo satshavbo nya mawundru mana, ni dzinyoga, ni sinyoni satshavbo. 13A di pwa lito na li gu khilo; "Khuga u eme, Pedro, songa u hodze" 14Aholu, Pedro a di hakha khuye: "Ahihi, Pfhumu, gima kha nyi na gira isoso, kholu, gima nyi si gu hodzi gilo nya gu nyenyeze ni silo nyamba agiswa." 15Aholu, lito li di engedza gambe khilo: "Igyo Nungungulu a gi agisidego, u ngayi khuwe gi nyenyezile." 16Esi si giregile dzinyondro dzitharu. Khavbo avbo, mwendra wule wu di bwelela ndzadzini. 17Pedro, a di liwuga, a dzi wudzisa tshamuselo nya esi a nga si wonago. Va di vboha vathu va nga rumedwa khu Korneliyo, na va wudziside ndzila nya guhongole ndrangani ga Simoni, va di ta ema vbamwanyatunu. 18Na va ranide, va di wudzisa khavo: "Khavbo avba a endredego Simoni a ranwago Pedro, gani?" 19Pedro, na nga gu pimisela esi a nga si wonago, Liphuvbo li di mu embela khilo: "Vomo vathu va gu vbwetago. 20Vbiredza gu tshiga u hongole navo nyamba kanakana, kholu kheni nyi nga va rumelago." 21Pedro a di tshiga a hongola a ya ganela ga vathu vale khuye: "Kheni oyu mu mu vbwetago. Nari ginani mu gi resago?" 22Avo va di hakha khavo: "Hi di rumwa khu Korneliyo, muthangeli nya gikwata nya lizana masotshwa, muthu nya ndruda ni githawo ga Nungungulu, uye a zundzwago khu litigo latshavbo nya Vajudha. A di embedwa khu girumwa gya Nungungulu gu gu ranisa u hongola ndrangani gwaye, gasi uye a ya yingisa magana yago." 23Khavbo avbo, Pedro a di va hakha a gu bela navo nyumbani. Gandra ni dzimindru, a di phara ndzila a hongola navo; vandruye nya gukari va tigoni ga Jope va di mu bangaladza. 24Na va gimbide gipimo nya litshigu rumba, va di vboha dhoropani ga Sezareya Va ya mana Korneliyo na va lindrede; na tombanisile valongo ni dzipari nya gutumbege. 25Gikhati a nga vbohago Pedro, Korneliyo a di mu khinga a ya khidzima migondroni gwaye. 26Aholu, Pedro a di mu khusedza, na gu khuye: "Khuga u eme, kholu eni neni nyi muthu nga uwe." 27Na gu bhula naye a di bela nyumbani a ya mana vathu nya vangi na va tombanile. 28Pedro a di va embela khuye: "Kha nga mu dzitigo gwadi, kha gu dzumedziswi Mujudha gu hengela ni mahedheni, ambari gu bela dzindrangani gwawe. Aholu, Nungungulu a nyi yeyedzile gu khuye khandri gwadi gu rana muthu kwanu khuwe nyenyezile ni gu khuwe kha agiswa. 29Khu kharato, na mu nyi ranile, kha nya bomba guta. Olu, nya gu lomba gu kheni mu nyi embele egi mu nga nyi ranela igyo." 30Korneliyo a di mu hakha, khuye: "Vbanyatulo nguluni, khu gikhati nya nga egi, na nyi gu gira milombelo yangu nya silambo, nyi di wona muthu nya dzingandzu nya gungangamele, 31a nga ta nyi embela khuye: 'Korneliyo, nombelo wago wu pwidwe, ni wuhindzi wago wu wonidwe khu Nungungulu. 32Khu kharato, rumela mwango wu hongola Jope gu ya rana Simoni limbe lina a gu Pedro, a endredego ndrangani ga Simoni, meseri nya madowo, a khadego vbafuvbi ni yiphwa.' 33Nyi di dzegela gu gu ranisa. Nyi ngu bonga olu u dzudego. Olu hi tshanganile avba hatshavbo mahoni ga Nungungulu, hi dzi dongisede gu yingisa satshavbo esi u rumedwego khu Pfhumu." 34Khavbo avbo, Pedro a di khusa lito a ganela khuye: "Nyi ngu wona khu lisine nya gukheni Nungungulu kha hatheli vathu," 35gambe kha khedzi mafumbu, a gu tsakiswa khu muthu ni muthu a mu ningago githawo ni gu landra ndruda Yaye. 36Rumede magana yaye ga sanana sa na Israeli, a gu si rumela mahungu maphya nya yadi nya gurule khu Jesu Kristo, a gu Uye Pfhumu nya vathu vatshavbo. 37Mu ngu siti esi si dugeledego Judheya gwatshavbo, gukhugela Galileya, hwane nya gubhapatiswe gu nga huweledwa khu Johane. 38Nungungulu a di tadza khu tshivba nya Liphuvbo nya gu Age Jesu wa Nazareta uye a nga gimbilago malangani yatshavbo, na gu gira silo nya sadi ni gu hawulugisa vathu vatshavbo va nga bani va gu saniswa khu Sathane, kholu Nungungulu a diri ni uye. 39Ethu hi dzifakazi nya silo satshavbo a nga girago tigoni nya Vajudha ni Jerusalema. Khuye va nga mu songa va mu vbayega vbasimbotunu. 40Aholu, uye, khu litshigu nya wuraru, wusidwe khu Nungungulu, a gu ningwa tshivba nya gu dzi wonegise. 41Nasiri ga vathu vatshavbo, aholu ga dzifakazi dzile Nungungulu a nga bani a dzi hathile khu gale, a gu ethu hi nga hodzago ni gu sela naye, hwane nya gu bani a wugile khu ga vafudego. 42Khuye a hi rumidego gu gimbila hi tivisa Ivhangeli ga vathu ni gu fakaza khethu uye khuye wule a nga vegwago khu Nungungulu kha nga mulamuli nya va nya guvbanya ni va nya gufa. 43Vatshavbo vaprofeti va fakazile khu mahungu yaye khavo: "Muthu watshavbo a khodwago a na mana gu tsetseledwa nya sighoho Linani Gwaye." 44Pedro na gu ganela silo sesi, Liphuvbo nya gu Age li di tshiga ga vatshavbo va nga bani va gupwa mahungu ya Nungungulu. 45Khavbo avbo, makhodwa yatshavbo nya Vajudha va nga bani va dzude ni Pedro va di liwuga ngudzu khu gu wona nya gukhavo Liphuvbo nya gu Age li tshigede navo va nya mayigo. 46Kholu va di vapwa na va gu ganela malimi, va gu dhumisa Nungungulu. Khavbo avbo, Pedro a di ganela khuye: 47"Ina khu mani a na gu dzi kodzago gu bomba khuye va nga bhapatiswi khu mati, ava vathu va hakhidego Liphuvbo nya gu Age kha nga ethu?" 48A di ruma khuye va bhapatiswe khu Lina la Jesu Kristo. Khavbo avbo, avo va di mu lomba gukhala naye matshigwana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\