MITHUMO 12

1Khu gikhati gyogyo, mufumeli Herodhi a di ruma gu saniswa vathu nya gukari nya libandla nya makhodwa, 2a di songa khu litshari Jakobe, ndruye wa Johane. 3Na wonile nya gukhuye si tsakisile Vajudha, a di simama ni thumo waye, a gu mola nuye Pedro, khu matshigu nya sibaba nyambana mela. 4Na mu mode, a di mu khothela pasoni a mu ningela a ghadhwa khu mitsawa mina, tsawa ni tsawa a diri wa masotshwa mana. Na gu hingigedza gu mu ningela mwandrani khu hwane nya Phasika. 5Pedro a di khothedwe pasoni, ambari ulo libandla nya makhodwa li di si garali khu gu mu girela milombelo ga Nungungulu. 6Ni wutshigu wowo Herodhi a nga bani a dongile gu mu ningela, Pedro a di lade vbakari nya masotshwa mavili na hungidwe dzitshinga, mambe masotshwa ma di gu ghadha lipaso. 7Khavbo avbo, gi di tumbuluga girumwa gya Pfhumu, lipaso li di wenengedzwa khu safa; girumwa gya Nungungulu gi di khuha limbambo la Pedro, gi mu wusa gi mu embela khigyo: "Khuga u eme khu guvbiredza." Khavbo avbo, dzitshinga dzi di thega khu mawogoni gwaye. 8Girumwa gi di mu embela gambe khigyo: "Hunga libhandri lago u ambala silato." Pedro a di gira kharato. Girumwa gya Nungungulu gi di engedza gambe khigyo: "Ambala libhadzi lago u nyi landra." 9Khavbo avbo, Pedro a di duga a gu landrisela girumwa. A di si khodwi gu khuye lisine esi si nga bani si girwa khu girumwa gya Nungungulu: a di pimisa gu khuye a gu lora. 10Na va vbindrile ghadhi nya guhegule niyo nya wuvili, va di vboha vbalidimbatunu nya simbi li khedzidego dhoropani, ilo li di tulega labune. Na va dugide, va di hongola, va gimbila vbadugwana, girumwa gya Nungungulu gi mwalalega. 11Pedro na wuyisile mapimo yaye, a di khuye: "Olu nyi ngu khodwa kheni khu lisine, Nungungulu rumede girumwa gyaye gu ta nyi vbulugisa mandzani ga Herodhi ni satshavbo sile si nga bani si gu liredwa khu Vajudha." 12Na alakanyede gwadi satshavbo sesi, a di hongola ndrangani ga Mariya mayi wa Johane a ranwago khu limbe lina pwani khu Marko. Ma di tshanganide iyo makhodwa nya mangi ma gu lombelela. 13Na khokhothile lidimba la nyangwatunu, gi di hongola githumi nya gyagadzyana nya gupwani khu Rodhe, gu yati khu mani. 14Na tugude lito la Pedro a di nengela ngudzu, a bwelela khu gututuma nyamba tula lidimba, a ya tivisa khuye khu Pedro a guromo vbamwanyatunu. 15Va di mu hakha khavo "U handrugide." Aholu uye a di simamisa a ganela khuye: "Lisine nyi mi embelago." Avo va di khavo: "Mwedzi waye!" 16Pedro a di simama gu khokhotha lidimba. Avo, na va tude va mu wona, va di liwuga ngudzu. 17Aholu, Pedro a di khusedza mandza a va degudza a va embeledzela edzi Pfhumu a nga mu vbulugisa idzo pasoni. A di engedza a va embela khuye: "Tivisani silo sesi ga Jakobe ni ga vandruye." Khavbo avbo a di duga a gu phara ndzila a hongola wumbe wulanga. 18Na gu gide, gu di manega pfilupfilu vbakari nya masotshwa, khu guvbweta guti ginani gi nga dugelela Pedro. 19Herodhi, na mu vbwetide a si mu mani, a di thethisa dzighadhi, a dzi rumela gusongwa. Na khugide khu Judheya, a di ta Sezareya, a ta khala iyo. 20Herodhi a diri ni giviti ni vathu va Tiro ni Sidhoni. Gasi avo va di pwanana khu monyo moyo va mu yela, na va phede khu gu pwana ni Blasto, muphari nya ndranga ya mufumeli, va di ta lomba gurula kholu litigo lawe li di gu pharwa khu litigo la mufumeli. 21Khu litshigu va nga bani va li vegisile Herodhi a di ambala dzingandzu dzaye nya wufumu a gu khala vbagikhalotunu nya gulamule, a gu ganela vbakari gwawe. 22Vathu va di kulungela khavo: "Lito la Nungungulu, khandri lito nya muthu." 23Khu gikhati gyogyo a di vetwa khu girumwa gya Pfhumu, a gu hodzwa khu siwungu afa, kholu kha nga rungudza Nungungulu. 24Aholu, mahungu ya Nungungulu ma diya na ma gu engedzelana gudandra, ni guphalalega. 25Bharnabha ni Sawulo, na va vbedzile thumo wawe Jerusalema va di bwelela gumogo ni Johane a ranwago Marko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\