MITHUMO 20

1Na li vbede ligwaha, Pawulo a di rana vapizane a va ninga sileletelo. A di va vbangana, a gu phara ndzila a hongola tigoni ga Makedhoniya. 2A di vboha malangani yatshavbo a holela ni gu tiyisela vandruye khu magana nya gululeke. A khuga khavbo a ya vboha tigoni ga Gresiya; 3iyo a nga ya khala migima miraru. Vajudha va di hunga gikungu nya gumusonge, gikhati a nga dzi dongisela gu khilela ngalava a gu hongola Siriya. Pawulo na tugude, a di bwelela khu ndzila ya Makedhoniya. 4A di bangaladzwa khu Sopatrosi, mwamana wa Pirusi, givelegwa gya dhoropani ga Bhereya; ni Aristarko ni Sekundo va Tesalonika; ni Gayo wa Dherbhe, ni Thimoti gumogo ni Tikiko ni Trofimo, sivelegwa sa Asiya. 5Ava va di thanga va ya hi virela dhoropani ga Trowade. 6Gasi ethu, na wu vbindride buzo nya sibaba nyambana mela, hi di khilela ngalava hi khuga dhoropani ga Filipi, hi gimbila livbandre matshigu, hiya vboha Trowade, hiya manana navo, hi khala semana rumba. 7Khu litshigu nya Sabhado hi di tshangana gasi gu hodza dangamwedo gilalelo. Pawulo a nga bani a gu dongisela gu khuga khu mindru gakone, a di ganela ga makhodwa, a laphisa tshumayelo kala vbakari nya wutshigu. 8Nyumbani nya gitezi hi nga bani hi tshanganede umo, dzi di khondrisidwe dzikandriya nya dzingi. 9Gikhwathana gimwegyo nya gupwani khu Eutiko gi nga bani gi khade khu vbajanelatunu, gi di wongomedwa khu ligovbe. Kha nga olu Pawulo a nga simamisa gu ganela, gikhwathana gi di padwa khu ligovbe, gi thega vbavbatshi khu gitezi nya wuraru. Vata gi khusa na gi fude. 10Khavbo avbo, Pawulo a di tshiga nuye a ta gi phara mawogoni, a va embela khuye: "Mu nga thavi, hefemulo waye wu nga romo gwaye!" 11Khavbo avbo, a di lita gambe vbatshani aya pila gibaba a hodza, a bhula navo gikhati nya gulaphe kala gugya. Ni dzimindru a di duga a hongola. 12Gasi gikhwathana gile, va di gi vbwelegedza gaya khu mawogo ni mawundru yaye, vatshavbo va di mana gu nengela nya gungi ngudzu. 13Ethu hi di thanga khu litaro hi gu hongola kala siwoni ga Asosi; iyo Pawulo a nga vega gu khuye hi ya mu virela iyo, kholu uye a di bela khu mawundru. 14Na vbohide ata hi mana Asosi, a di khilela ngalavani hi hongola kala dhoropani ga Mitileni. 15Na hi khugide khu siwoni mule, khu mindru gakone, hi di vbindra vbafuvbi ni gidwane gya Kiyosi. Gu vbela litshigu rumba, hi vboha siwoni ga Samosi. Khavbo, hi di vbindra hi ya ema tigoni ga Trogilo, na hi khugide khavba, hi vbedza litshigu rumba hi di vboha dhoropani ga Mileto. 16Pawulo kha nga dzina gu ema dhoropani ga Efeso khu gu thava gu hwela ngudzu, kholu adiri ni gu vbiredza khu gu dwanela gu vboha Jerusalema, gasi litshigu nya Pentekosta li ta mu mana nari iyo. 17Pawulo, khu Mileto a di rumela mwango guya ranisa madhota nya libandla la Efeso, va ta wonana naye. 18Na va vbohide, a di va embela khuye: "Enu mu ngu matini gwadi mavbanyelo nyi vbanyidego khayo vbakari gwanu, gukhugela litshigu nya guhegule gu bela tigoni momu ga Asiya. 19Nyi di thumela Pfhumu khu gu dzi sodzisa, ni gu saniseka vbakari nya sigaradzo ni silingo nya gugiredwe khu Vajudha. 20Enu mu ngu dzitini gwadi nya gukhenu gimwalo ni gimwegyo nyi mi sihedego, ga esi si dzi kodzago gu mi phasedzela, nyi tshumayede ni gu mi hevbudza vathuni ni mu dzindrangani gwanu. 21Ga Vajudha ni ga va nya mayigo nyi hevbudzide nyamba kanakana kheni gu vbwetega gu vbindrugedza mavbanyelo, va wuya ga Nungungulu ni gu khodwa ga Jesu, Pfhumu yathu. 22Olu nya guhongola Jerusalema khu gu gurumedzwa khu Liphuvbo nya gu Age. Kha nyi giti ginani gi na gu ya nyi dugelelago iyoyo. 23Nya guti basi gu kheni, madhoropani gwatshavbo nyi vbindrago, Liphuvbo nya gu Age li ngu nyi tivisa gu khilo nyi lindredwe khu mapaso ni sisaniso. 24Aholu kha nyi khathali khu womi wangu. Egi gi vbwetegago khu gu eni nyi vbohisa mahegiso liendro langu, nyifela gu vbedzisa ndrima nya thumo nyi pharisidwego khu Pfhumu yathu Jesu Kristo, nya gutivise Mahungu nya Yadi nya lihaladzo la Nungungulu. 25"Olu nyi ngu dziti gu kheni mwalo na moyo nya enu nyi gimbidego vbakari gwanu nyi tivisa Mufumu wa Nungungulu, a na gu nyi wonago gambe. 26Khu kharato, nyi ngu tiyisa vbakari gwanu kheni: nyi mwalo nandru a gu dzimela muthu, 27kholu eni nyi mi tiviside makungu yatshavbo ya Nungungulu. Gimwalo nyi mi sihedego. 28Khu kharato, dzi woneleni enu vamune ni tsawa nya makhodwa mu pharisidwego khu Liphuvbo nya gu Age kha nga vathangeli. Khalani vahavisi nya libandla la Nungungulu, kholu uye a li dzegisile khu novba wa Mwanaye. 29Nyi ngu dziti gwadi gu kheni, hwane nya gu na nyi hongode, va na tshala va bela vale va vbwetago gu pfhungumula libandla, nga masolwa ma phangago dzinvuta. 30Ambari khu vbakari gwanu va na dugelela vathu va na gu hevbudzago malipha, va gu dzimedza makhodwa. 31Khavbo avbo, dziwoneleni. Dundrugani gu khenu, rumba nya myaga miraru, gima kha nya garala khu gu luleka moyo ni moyo nya enu, na nyi gu lila wutshigu ni mihani. 32Olu nyi ngu mi vega mandzani gwa Nungungulu, mu na vhikedwa khu magana nya lihaladzo laye, magana ma gu ni tshivba nya gu vbahe libandla, uye a na mi ninga thomba yi fanedego gu hakhwa khu sivbango satshavbo nya libandla la Pfhumu. 33Eni gima kha nya dogorela gya muthu, mwendro dzitsapawu nya prata mwendro nya ndralama, ambari guambala gwa muthu. 34Enu khenu gu dzitini gwadi nya gukhenu, eni nyi di thuma khu mandza yangu gasi gu mana satshavbo nya gu dzi phasedzele eni ni vabangaladzi vangu. 35Nyi mi yeyedzile khu magirelo yatshavbo gu kheni, mwa gu thuma khu mawogo yanu khavbo mu na kodzago gu phasedzela vale va keneledwago. Dundrugani magana ya Pfhumu Jesu a gu khuye: 'Kategide ngudzu oyu a ningago gu vbindra oyu a hakhago.' " 36Pawulo, na vbedzile gu ganela esi, a di khidzima gumogo ni vatshavbo vandruye a lombelela navo. 37Vatshavbo va di lila va mu wugarela va mu bejari. 38Va di garadzega ngudzu kholu a nga va embela gu khuye gima kha va na wonana gambe naye. Khu vbale va di mu vbelegedza kala ngalavatunu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\