MITHUMO 21

1Na gi vbohide gikhati nya gubele ngalavani, hi di vbanganana ni makhodwa, hi lulama gu hongola kala gidwane gya Kosi. Khu mindru gakone hi di vboha siwoni ga Rodhesi, hi khuga khavbo hi gu hongola dhoropani ga Patara. 2Hi di ya mana ngalava nya guhongole Fenisiya na yi gu khuga, hi bela umo hi hongola. 3Na hi gu wona gidwane gya Kipra, hi di gi diga nyambade hi gu thonona litigo la Siriya. Ngalava yi di vbweta gu ya tshisa sombo siwoni ga Tiro, khavbo nethu hi nga ya tshigela avbo. 4Hi di ya mana vapizane nya gukari va dhoropani mule, hi gu khala navo semana rumba. Avo va di tiviswa khu Liphuvbo nya gu Age, va embela Pawulo gu khavo a si vbindri a hongola Jerusalema. 5Aholu, gu vbelani nya matshigu yoyo, hi di simama ni liendro lathu. Vakhodwa vatshavbo ni vanyamayi ni sanana va di hi bangaladza kala vbavbandze nya lidhoropa. Na hi dugide khu dhoropani, hatshavbo hi di khidzima funguni hi lombelela ga Nungungulu. 6Khavbo avbo, hi di vbanganana hi bela ngalavani, avo va bwelela magaya gwawe. 7Khu Tiro hi di tshatugela Ptolomayidha, li hegisela avba liendro lathu khu matini. Hi diya losa vandruye va tigoni mule, hi gu khala navo litshigu rumba. 8Na gugide, hi di phara ndzila hi hongola kala hi ya vboha dhoropani ga Sezareya. Hi di bela ndrangani ga muvhangeli Filipi, hi gu khala naye. Filipi moyo nya vale nya livbandre na vavili va nga hathwago Jerusalema. 9Adiri ni sanana sina nya vanyamahegyane si nga bani si gu hevbudza niso Mahungu ya Nungungulu. 10Hi khade iyo matshigu nya gulaphe. Khavbo avbo a di vboha muprofeti moyo nya gupwani khu Agabo, na gu relela khu Judheya. 11A di hidzimela avba gwathu, a dzega kyeka wa Pawulo a dzi hunga khuwo mawundru ni mawogo yaye, a ganela khuye: "Liphuvbo nya gu Age lari khilo, Vajudha, Jerusalema, va na mola mwama a gu mune kyeka yoyu, va mu hungelela kharati, va mu ningela ga va nya mayigo." 12Na hi pwide esi, ethu ni vambe vandruye va mule hi di lomba ngudzu Pawulo gu khethu a si hongoli Jerusalema. 13Aholu uye a di hi hakha khuye: "Khu ginani mu lilago kharato mu nyi thela wuvi? Eni nyi dzi dongisede, nasiri gu ya hungeledwa basi, ambari gu ya songwa Jerusalema khu kota nya lina la Pfhumu Jesu." 14Khu gumba mu kodza gu mu thindregisa, hi di mu diga khethu: "Gu na girege guhaladza gwa Pfhumu!" 15Khavbo avbo, hi di dzi dongisela hi gwela Jerusalema. 16Hi di bangaladzwa khu vandruye nya gukari va Sezareya, va nga hi yisa ndrangani ga mwama moyo wa Kipra nya gu pwani khu Manasoni, mupizane wa gale. A di hi hakha gaya gwaye, hi khala vapfhumba vaye. 17Gikhati hi nga vbohago Jerusalema, vandruye va di hi hakha khu gunengela. 18Khu mindru gakone, Pawulo a di hi dzega hi ya holela Jakobe. Hi di ya mana madhota yatshavbo nya libandla na ma tshanganide. 19Khavbo avbo, Pawulo a di va losa, a va tshamusela gwadi satshavbo esi Nungungulu a giridego khavbo gwaye vbakari ga va nya mayigo. 20Na va mu pwide, vatshavbo va di rungudza Nungungulu, va gu embela Pawulo khavo: "Wandruye, u na wona nya gukhuwe mazana mangi nya Vajudha va hakhide gukhodwa ga Kristo, aholu va gu simama gu landrisa Nayo wa Mosi. 21Va tivisidwe gu pwani uwe wa gu hevbudza Vajudha va vbanyago vbavbandze gu mba thela kota khu Nayo ni gu mba hanisa wugwera sanana, ni gu mba landrisa siolovedzo nya mavbanyelo ya Vajudha. 22Hi na rini olu? Khu lisine, va na dziti gu khavo u womo omu. 23Nya dzadi khu gu gira esi hi na gu embelago: avba hi na ni vama vana va vbwetago gu landrisa gisambanyo va giridego ga Nungungulu. 24Indra navo, u ya dzi agisa nuwe, u va livbela dzitsapawu nya guvidwe hungo. Kharato, vatshavbo va na dziti gu khavo khandri lisine esi si ganedwago khu mahungu yago, kholu va na wona nya gukhavo uwe u nga gu landrisa Nayo wa Mosi. 25Gasi, ava va si gu Vajudha aholu va dzi giridego vakhodwa va Kristo, hi va lovede lidangalila hi va tivisa mawonelo yathu, khethu: va nga hodzi nyama nya sirengo nya guphasedwe vanungungulu nya malipha, va nga hodzi novba, ni nyama nya sirengo nya gutshwedziswe, ni gumba bhaya." 26Pawulo a di dzega vama vale va vana, khu limbe litshigu a di hongola aya dzi agisa navo. Khavbo avbo, a di bela Nyumbani ga Nungungulu a ya tivisa matshigu nya guhegise gu dzi agisa gwawe, avba moyo ni moyo a nga vbweta gu ningela mhamba nya guluve. 27Aholu, mari vbafuvbi ni gu vbela livbandre na mavili matshigu yale nya gu dzi agise, Vajudha nya gukari nya gute khu Asiya va di wona Pawulo Nyumbani ga Nungungulu. Khavbo avbo, va di wusa pfilupfilu vbakari nya vathu, va gu mu mola, 28na va gu gulumela khavo: "Va na Israeli, nga deluni mu ta hi phasa! Mwama yoyu khuye a gimbilago a gu hevbudza vathu mayigoni gwatshavbo, a va kutsedzela gu wugela libandla lana Israeli, ni Nayo ni Nyumba ya Nungungulu. Gu diga nya isoso, olu dzude ni vathu va si gu Vajudha ata bela navo Nyumbani ya Nungungulu, a nyenyezisa wulanga wowu nya gu age!" 29Va di ganela esi kholu va nga mu wona dhoropani ari ni Trofimo, nya givelegwa gya Efeso, va pimisa gu khavo a di bela naye Nyumbani ga Nungungulu. 30Gu di manega nyenganyenga dhoropani gwatshavbo, gu di vboha talo nya vathu khu maphuvbo yatshavbo. Khavbo avbo, va di pfinya Pawulo, va mu ndrindrandrindra va gu duga naye vbavbandze nya Nyumba ya Nungungulu, va sega malimba. 31Mwandra wu di gu dongisela gu songa Pawulo gikhati muthangeli nya masotshwa nya Varoma a hakhidego mwango nya gu pwani Jerusalema yi wugide pfilupfilu. 32Nyamba hwela a di tshanganisa masotshwa ni vathangeli nya dzinyimbi va vbiredza gu hongola avbo gi nga bani gi tombanide gidzemo. Na va wone muthangeli ni masotshwa yaye, va di hegisa gu veta Pawulo. 33Muthangeli a di hidzimela a mola Pawulo a ruma gu mu hunga khu makhetshe mavili. Khavbo avbo, a di wudzisa lina laye ni nandru a nga ghohago. 34Aholu, vbakari nya mwandra, muthu ni muthu a di hakha esi a nga si manago. Khu kota nya ligwaha li nga bani liri lingi, muthangeli nya masotshwa kha dzikodza gu mana lisine. Khavbo avbo, a di ruma masotshwa gu dzega Pawulo va bela naye khokholani. 35Na va vbohide vbamwanyatunu, masotshwa ma di khusa Pawulo ma mu vbagara khu kota nya pfilupfilu nya vathu, 36va nga bani va gu landrisela khu hwane, na va gu gulumela khavo: "A na songwe! A na songwe!" 37Na va gu vbweta gu mu bedza likhokholani, Pawulo a di wudzisa muthangeli khuye: "U ngu nyi dzumedzisa nyi gu embela likana limwedo basi, gani?" 38Uye a di mu wudzisa khuye: "U ngu kodza gu ganela Gigreki gani? Khandruwe mwama wule nya Mugipiti a nga wusa pfilupfilu a wuya khavbo a dzega magumi mana mazana sighevenga a thava naso a gu hongola giwulani, gani?" 39Pawulo a di hakha khuye: "Eni nyi Mujudha, givelegwa gya Tarsu tigoni ga Silisiya. Nya gu dugela lidhoropani nya gu thavisege. Nya gu lomba u nyi ninge wulanga nya gu ganele vbadugwana" 40Na dzumedzisidwe, Pawulo a di ema khu vbamwanyatunu, a khusedza mandza a lomba gurula. Na va degude vatshavbo, a di ganela khu Giaramewu khuye:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\