MITHUMO 23

1Pawulo, na khuside maho a khedzisa madhota nya phatha, a di ganela khuye: "Vandruye, nyi vbanyide khu gu tshulega mahingigedzoni gwangu gwatshavbo mbeli gwa Nungungulu kala litshigu la muhuno." 2Aholu khongolo nya vaphasi nya mhamba, Ananiya, a di ruma ava a nga bani ari navo vbafuvbi gu mu veta. 3Khavbo avbo, Pawulo a di khuye: "Nungungulu a na gu veta nuwe, ndzariwe nya guagiswe khu phembe! Uwe u khade avbovbo gasi gu nyi lamula khu Nayo, ni olu u wugelago Nayo, u ruma gu nyi veta!" 4Avo va nga bani vari naye, va di mu embela khavo: "Wa gu vala khongolo nya vaphasi nya mhamba ya Nungungulu?" 5Pawulo a di hakha khuye: "Kha nya nga muti, vandriyangu, kheni khuye khongolo nya vaphasi nya mhamba, kholu gu lovidwe pwani: 'U nga ganeli guvivba khu mufumeli nya litigo lanu.' " 6Pawulo a di gu dziti gu khuye yomo mitsawa mivili phathani, oyu nya vasadhusi ni oyu nya vafarisi. A di khuye: "Vandriyangu, eni nyi mufarisi gyanana nya vafarisi. Khu kota nya gutumbe guwuga ga vale va fudego, khayo mahungu nyi thethiswago khayo." 7Na ganede aya magana, gu di manega gu hambana vbakari nya vafarisi ni vasadhusi, gidzemo gi gu kabanega. 8Kholu vasadhusi vari khavo gu mwalo guwuga ga vale va fudego, gu mwalo girumwa ambari maphuvbo. Aholu, vafarisi va ngu khodwa ga satshavbo soso. 9Khavbo avbo, li di wuga ligwaha nya likhongolo. Vambe vahevbudzi nya tsawa nya vafarisi va di khuga va gu ganedza khu tshivba, khavo: "Kha hi mani gighoho ga muthu yoyu! Ahati nari liphuvbo, mwendro girumwa gya Nungungulu gi nga ganelago naye?" 10Guganedzisana gu di engedzelana khu tshivba. Ndruna, khu gu thava gu khiyo Pawulo a nga vbadzuledwa khavo, yi di ruma vanyakasane gu tshiga va ya dusa Pawulo vbakari gwawe, va mu bedza libhiyoni. 11Ni wutshigu wakone, Pfhumu a di dzi wonegisa gwaye a mu embela khuye: "Tiya! Edzi u nga ninga khidzo wukustumunyu ku lina langu Jerusalema, khidzo u na ya girago gambe Roma." 12Na gugide, Vajudha va di tshangana va hunga gikungu, va sambanya khavo kha va na hodza, kha va na sela na va si gu songi Pawulo. 13Va diri gipimo nya guvbindre magumi mana vathu avo va nga gira tshangano yoyo. 14Va di hongola ga vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni madhota vaya ganela khavo: "Hi sambanyile gumba hodza gilo na hi si gu songi Pawulo. 15Aholu enu tshanganani gumogo ni phatha mu ya lomba khenu hi resele Pawulo, gasi hi ta pwisisa gwadi mahungu yaye. Ethu hi na donga gu mu songa na si gu vbohi iyo gwanu." 16Gyanana gya ndriyaye Pawulo, na gi pwide mahungu yaya, gi di ya bela libhiyoni giya embela Pawulo esi satshavbo gi nga sipwago. 17Pawulo a di rana moyo nya muthangeli nya nyimbi a mu embela khuye: "Dzega gikhwathana gegi, indra nagyo ga ndruna, momo mahungu gi vbwetago gu ya mu embela." 18Uye a di mu dzega a hongola naye, aya khuye ga ndruma: "Pawulo a di nyi lomba gu khuye nyi rese avbo gwago gikhwathana gegi, ginani mahungu gu gu embela." 19Ndruna yi di dzega gikhwathana yi gu hongola nagyo khu phuvbo yi ya gi wudzisa khiyo: "Ginani u vbwetago gu nyi embela?" 20Igyo gi di hakha khigyo: "Vajudha va hungide gikungu nya gu vbwete gu ta gu lomba avo mindru gu khavo u va resele Pawulo phathani, nga khwatshi va gu vbweta gu ta pwisisa gwadi mahungu yaye. 21U nga dzumeli, kholu vomo gipimo nya guvbindre magumi mana nya avo va khadego va riya, va sambanyile gufa ni guvbanya, gumba hodza ni gumba sela gilo na va si gu songi Pawulo. Olu va gu lirela uwe gu dzumela." 22Ndruna yi di diga gikhwathana gi hongola, yi gi embela khiyo: "U nga embeli muthu gu khuwe u dzude u ta nyi tivisa mahungu yaya." 23Na ranile vathangeli vavili nya nyimbi a di va embela khuye: "Dongiselani vbakari nya wutshigu, mazana mavili masotshwa, livbandre na mavili magumi va nya mahaxi ni mazana mavili va nya matshari, mu hongola Sezareya. 24Dongiselani gambe sirengo, mu khiledza Pawulo, mu ya mu vbohisa gwadi ga mwamangulu Felisi." 25A di lova lidangalila nya magana yaya: 26"Eni Klaudiyo Lisiya, gwago uwe mwamangulu Felisi, nyi ngu gu losa, sewe! 27Mwama yoyu a di modwe khu Vajudha a vbweta gu songwa, nyi gu hongola eni ni masotshwa nyi ya mu vbanyisa khu gu muti kheni Muroma. 28Na nyi vbwetide guti gwadi mahungu a nga modwago khayo, nyi di mu yisa phathani gwawe. 29Nyi di ya wona gu kheni nandru va mu ningago wa gu khugela vbasihevbudzotunu nya gukari nya nayo wawe, si ganedzwago khu vambe. Aholu kha nya wona gwaye nandru nya gu yele gu songwa mwendro gu khothedwa. 30Na nyi tivisidwe gupwani gi hungidwe gikungu nya gu mu songe, nyi di vbiredzela gu mu rumela iyo gwago, nyi tivisa gambe ava va mu ningago nandru vate gwago, vata ganela egi va gu nagyo ni uye." 31Masotshwa, na ma lulamisede iso ma nga rumwa, ma di dzega Pawulo ni vbakari nya wutshigu ma gu hongola naye Antipatrida. 32Na gugide, ma di bwelela libhiyoni, ma diga va nya mahaxi va gu hongola naye. 33Na va vbohile Sezareya, va di ya ningela lidangalila ga mwamangulu, va gu mu yisela Pawulo. 34Na hevbude lidangalila, mwamangulu a di wudzisa litigo a dugelago umo. Na dzitide gu khuye a gu dugela Silisiya, a di khuye: 35"Nyi na ta gupwa gikhati va na vbohago ava va gu ni mahungu ni uwe." A di ruma khuye va mu khothele nyumbani nya mahungu ya Herodhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\