VAHEBERU 12

1Khu guralo, ethu hi randredwe khu dzifakazi nya vathu nya vangi ngudzu. Hongoleni hi dige satshavbo esi si hi segelago ndzila, hi diga ni gighoho gi hi namarelago khu tshivba, hi gu tutuma nyamba vbela tshivba, hi landra pfhuka wu nga tshadego mbeli gwathu. 2Hi na simame gu khusa maho hi khedzisa Jesu, kholu, khuye guphela ni guhegisa nya gukhodwe gwathu. Uye gima kha vbela tshivba khu gu rwala gihambano. Aholu, khu gutsaka a nga tumbiswago, kha thela kota khu dzitshoni nya gufe vbagihambanotunu ni olu, khade khu nyamudye nya gikhalo nya wufumu wa Nungungulu. 3Alakanyani gusaniseka gwaye, ni edzi a nga timiselago khidzo likhulo nya sighohi. Kharato, enu nenu mu nga vbeli tshivba, mu bwelelela hwane. 4Kholu, enu nenu omu nya litunga mu dwanago ni gighoho, mu si gu dwani kala gufa. 5Ina mu divaledwe khu magana nya gu mi tiyisele mu embedwego khu Nungungulu nga khwatshi mu sanana saye gani? Kholu, a mi embede khuye: "Mwanangu, u nga kanyisi gulaya ga Pfhumu; u nga vbeli tshivba wa gu kawukwa khiyo, 6kholu, Pfhumu ya gu kawuka oyu yi mu haladzago, yi gu tsayisa oyu yi mu hakhago nga gyanana gyaye." 7Timiselani gusaniseka, mu gu wona kha nga gitsayiso gya babe, kholu gusaniseka gwanu gwa gu yeyedza gu pwani Nungungulu a ngu mi phara kha nga sanana saye. Ina gyomo gyanana nya gu gima gi si gu kawukwi khu babe waye, gani? 8Enu mwa mba kawukwa kha nga edzi gu girwago ga sanana satshavbo sa Nungungulu, gu yeyedza gu pwani kha muri sanana saye nya lisine, mu sanana sa vbavbandze. 9Vavelegi vathu nya giwuthu va di gu hi kawuka, ethu hi di va ninga githawo. Hi fanede gu yingela khu githawo ngudzu Babe wathu nya liphuvbo, gasi hi mane guvbanya. 10Vavelegi vathu nya giwuthu va di hi tsayisa gikhati nya gidugwanana, gu pima khu ugo va nga gu wona nari gwadi, gasi Nungungulu, a gu hi tsayisa khu gufela gu khuye hi phasege, hi mana gu bela guagani gwaye. 11Khu lisine, olu gutsayiswa gwatshavbo kha gu wonegi na gu tsakisa, gwa gu wonega nga gusaniswa. Aholu, khu gikhati gyakone, gu ngu ninga handro nya gurule ni gululama ga vale va dandrisidwego khugo. 12Khu guralo, khusedzani mandza yanu ma garadego, mu gu tiyisa dzikhingimidzi dzanu dzi vbedego tshivba. 13Gimbilani khu dzindzila nya gululame, gasi a si khuyugi oyu a hasidego, aholu, a hawuluga. 14Vbanyani khu gurula ni vathu vatshavbo, mu dzi garadza khu guvbanyela Pfhumuni, kholu nyamba gira kharalo, mwalo muthu a na gu wonago Pfhumu. 15Dzi woneleni, ni moyo wanu a si digi wuhigo wa Nungungulu. Dzi woneleni, gasi ni moyo wanu a si khali nga simbo nya guvave wu dandrago, wu bayisa vathu nya vangi khu wuvasi waye. 16Dzi woneleni, gasi ni moyo nya enu a si khali muthu nya gudange nayo ni gumbana githawo ga silo si agidego, kha nga Esawu a nga rengisa wukoma waye khu gufela mbiya nya guhodze. 17Kha nga mu dzitigo nya gukhenu, khu hwane a di vbwetide gu hakha gikategiso gya babe waye, aholu a di bombedwa kholu, kha ga manega lipindru nya guvbindrugedze esi a nga bani a girile, ambari a nga lila khu gu vbweta gu si vbindrugedza. 18Enu kha mwa vboha, kha nga vathu va na Israeli, vbafuvbi nya gigomo gi kuhwago khu mandza, nya nga gigomo gya Sinayi, ni nilo waye nya gudzure ngudzu, gidema, ni gusivbala, ni gingulu, 19ni gudzuma nya pundru, ni gupwala nya lito. Gikhati vathu va pwidego lito, va di lomba gu khavo li si ganeli gambe gimbe gilo. 20Kholu, avo va di si wu tiyeli nayo wu rumago khuwo "Ambari girengo gya gu kuha gigomo, gi na songwe khu siwindri." 21Esi va nga si wonago si di thisa ngudzu, a nga kala Mosi a ganela khuye: "Nyi ngu ndrendremela khu hwanga." 22Gasi enu, mu vbohide gigomoni ga Siyoni, ni dhoropani ga Nungungulu a vbanyago, Jerusalema ga ndzadzini ni mazanazana nya sirumwa saye. 23Enu mu vbohide tshanganoni nya gutsake nya sanana nya matiwula sa Nungungulu, sile malina yawe ma lovidwego ndzadzini. Enu mu vbohile ga Nungungulu a gu mulamuli nya vathu vatshavbo, ni ga maphuvbo ya vale va lulamidego va vbelela. 24Enu mu vbohile ga Jesu oyu a nga girago gidzumeledzwano nya giphya, uye a vbaladzidego Novba wu ganelago silo nya gu hi phase guvbindra novba wa Abheli. 25Khu guralo, dzi woneleni! Mu nga bangi mihungo mwa gupwa oyu a ganelago. Ava va nga bomba gupwa oyu a nga va resela Mahungu ya Nungungulu mafuni, gima kha va vbuluga gutsayiswa. Khu guralo, kha hi na dzi kodza guvbuluga ethu ha gu bomba gupwa oyu a ganelago khu ndzadzini. 26Gikhati gile, lito la Nungungulu li di kutsunga mafu, aholu, olu tumbiside gu khuye: "Eni nyi na engedza gambe gu kutsunga, nasiri mafuni basi, aholu, ni ndzadzini gambe." 27Magana ma gu khayo: "Nyi na engedza gambe" ma gu yeyedza gu pwani silo si vangidwego, si na kutsungwa si mwalalega. Gasi esi nyamba tsekatseka, si na simama gu khala. 28Khu guralo, hongoleni hi bonge, kholu, hi hakhide mufumu wa ndzadzini owu wu si kodzigo gu kutsungwa. Hongoleni hi bonge, hi khozela Nungungulu khu magirelo nya gu mu tsakise ni githawo. 29Kholu, khu lisine, Nungungulu wathu nilo nya gupfhungumule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\