VAHEBERU 3

1Khavbo avbo, vandriyangu khu gukhodwa, enu mu ranidwego nenu khu Nungungulu, khusani maho mu khedza Jesu a rumedwego khu Nungungulu, guta khala Muphasi nya Khongolo nya mhamba nya gukhodwe hi gu sambanyago. 2Kholu uye tumbegile ga Nungungulu a mu emisidego thumoni momu, kha nga Mosi a nga tumbegago mithumoni yatshavbo ya Nyumbani ga Nungungulu. 3Kholu, nya nga olu muvbahi nya nyumba a gu na ni wuzundzo guvbindra nyumba a vbahidego, kharato nugo, Jesu a ngufela gu ningwa wuzundzo nya wukhongolo guvbindra Mosi. 4Nyumba ni nyumba ya gu vbahwa khu muthu nya gukari, aholu, Nungungulu khuye Muvbahi nya silo satshavbo. 5Mosi khade githumi nya gutumbege ngudzu Nyumbani ga Nungungulu, ganede khu silo Nungungulu a nga vbweta gu si tivisa khu gikhati gyakone. 6Aholu, Kristo tumbegide nga gyanana gi rwadego thumo nya gusayise Nyumba ya Nungungulu. Ethu hi na khala nyumba yaye ha gu tiya ga esi hi si tumbago. 7Khu kharato, kha nga li ganelago Liphuvbo nya gu Age omu nya Milowo, khilo: "Muhuno, mwa gupwa lito la Nungungulu, 8mu nga bangi mihungo kha nga vakokwe vanu va nga nyi wugela, va nyi linga giwulani. 9Ambari va nga wona esi nyi nga girago giwulani gipimo nya magumi mana myaga. 10Khidzo kharato nyi nga khala giviti navo,nyi ganela kheni:'Ava vathu nya guvivbedwe khu myonyo,kha va dzini gu landrisa dzindzila dzangu.' 11Nyi di khala giviti nyi sambanya kheni:'Ava vathu gima kha va na nga bela tigoni nya gitumbiso, wulangani nya guhefemule nyi wu dongisedego.' " 12Vandriyangu, dziwoneleni gasi a si manegi ni moyo vbakari gwanu, nya monyo nya guvivbe ni gumba khodwa a ndreya a diga Nungungulu a vbanyago. 13Aholu, tiyiselanani, khu gyanu, gikhati gyatshavbo, na mu nga guvbanya ga litshigu la "Muhuno" yoyu a thudwago khu Milowo nya gu Age. Girani esi, gasi ni moyo wanu a si sengwi khu gighoho a gu banga hungo. 14Khu lisine, ethu hi ngu hengela ni Kristo, gambe hi na simama gu hengela naye, ha gu tiya kala mahegiso ni gutumba hi nga bani hiri nago guhegulani. 15Milowo nya gu Age yari khiyo: "Muhuno, mwa gupwa lito la Nungungulu,mu nga bangi mihungo,kha nga vakokwe vanu va nga nyi wugela." 16Gasi khu va mani va ngapwa lito la Nungungulu bwelo khavbo va mu wugela? Khu vatshavbo vale va nga duswago khu Mosi tigoni ga Egipito. 17Gasi khu va mani va nga swihadza Nungungulu gipimo nya magumi mana myaga? Khu vale va ngafago giwulani khu kota nya sighoho sawe. 18Gasi Nungungulu a di thula va mani gikhati a nga sambanyago khuye: "Ava vathu gima kha va na nga bela tigoni nya gitumbiso, nyi nga va dongisela guya hefemula umo?" A di thula vale va nga mu wugela. 19Khavbo avbo, hi ngu wona gu khethu, gumba khodwa gwawe khugo gu nga va tandregisa gu bela tigoni nya guhefemule va nga tumbiswago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\