VAHEBERU 5

1Ni wevbini muphasi nya khongolo nya mhamba a hathidwego vbakari nya vathu, a gu emisedwa gu thumela Nungungulu gasi gu phasa vathu, thumo waye khu gu ningela ga Nungungulu miningelo ni dzimhamba nya guhandze sighoho. 2Uye a na ni fanelo nya gutimisele vale nya sipumbu, ni ava va ghohago, kholu uye nuye gighohi. 3Khu guralo, guvbwetega a ningela dzimhamba, nasiri khu sighoho nya vathu basi, aholu, khu esi saye nuye. 4Mwalo a dzi hathelago abune thumo yoyu nya wuphasi nya mhamba, vbavbandze nya guranwe khu Nungungulu, kha nga Aroni a nga ranwago. 5Ambari nuye Kristo, kha dzi gira abune Muphasi nya khongolo nya mhamba. Khu Nungungulu a nga mu rana a mu ninga wuzundzo wowo, gikhati a nga khuye: "Uwe u gyanana gyangu,muhuno nyi gu velegide." 6Wumbe wulanga nya Milowo nya gu Age a ngu ganela gambe khuye: "Uwe u muphasi nya mhamba kala gupindruga,khu nayo nya wuphasi wa Melkizedeki." 7Matshigu a nga vbanya mafuni, Jesu a di gira milombelo khu gugaradzega ni gulila ga Nungungulu a gu ni tshivba nya gu mu vbulugise gufani. Milombelo yaye yi di hakhwa, kholu a diri muthu nya gukhathalele Nungungulu. 8Ambari ulo a nga bani ari Mwamana wa Nungungulu hevbude gu yingela khu sisaniso a si manego. 9Na tadzisegide thumoni gwaye, a di khala gibuga nya guvbanye nya gupindruge ga vale va mu yingelago. 10Nungungulu a di mu gira muphasi nya khongolo nya mhamba khu nayo nya wuphasi wa Melkizedeki. 11Khu mahungu yaya, hi na ni silo nya singi nya gu mi hevbudze, aholu, si ngu garadza gu mi tshamuselani, kholu enu mu ngu garadza gu si mana. 12Khu gikhati gyatshavbo mu hevbudego, mu di hadza olu na muri vahevbudzi, aholu, mu nga gu vbweta gambe guhevbudzwa dzindrima nya guphele nya Mahungu ya Nungungulu. Wulanga nya gu olu na mu gu hodza guhodza nya gutiyele, enu mu nga gu vbwetani sanu gu mama mahwe. 13Oyu a vbwetago mahwe, a ngari gyanana, a si gu kodzi gu pima esi nya sadi ni esi nya guvivbe. 14Guhodza nya vathu vakhongolo khogu nya gutiye, kholu avo va hevbude va kodza guhambanisa esi nya sadi ni esi nya guvivbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\