VAHEBERU 9

1Gidzumeledzwano nya guhegule gi diri ni milayo nya maphaselo yaye, ni nyumba nya miphaso nya gugirwe khu mandza nya vathu, umo a nga bani a gu khozedwa umo Nungungulu. 2Va di vbahide nyumba nya miphaso yi nga kabaniswa khu sipandre sivili. Makhuvini nya guhegule gu di ranwa gu pwani "Wulanga nya guage." Gu di vegwa umo kandriya nya ndralama ni meza nya sibaba nya guphasedwe Nungungulu. 3Makhuvini nya wuvili, wu diromo wulanga nya miphaso wu ranwago pwani "Wulanga nya guage ngudzu." 4Khumo gu nga bani guromo giluvelo nya ndralama. Va nga bani va gu vbisela avbo libani. Gu di gu khala umo ngasa nya gidzumeledzwano nya gugirwe khu ndralama. Ndrani nya ngasa gu diromo gikhalyana nya ndralama ni manaha ni ndronga ya Aroni, eyi yi nga thunga senge, ni siwindri sivili gu nga bani gu lovidwe avbo milayo nya gidzumeledzwano. 5Khu vbatshani nya ngasa gu di vegidwe sifananiso nya sivangwa si yeyedzago wudhumo wa Nungungulu ni mambapi yawe ma thawulugedego vbagiluvelotunu nya miphaso nya guhandze sighoho. Aholu khandrigyo egi gikhati nya gusasamedzele gimwegyo khu gimwegyo silo sesi. 6Na gu dongisedwe satshavbo sesi, vaphasi nya mhamba va di bela matshigu yatshavbo makhuvini nya guhegule, Wulanga nya guage, va gu thuma thumo wawe. 7Aholu, makhuvini nya wuvili, gu ranwago Wulanga nya guage ngudzu, gu di bela basi muphasi nya khongolo nya mhamba, gumogo khu mwaga. Uye a di ningela ga Nungungulu novba nya sirengo khu sighoho saye ni esi si nga girwa khu vathu khu wuhangi. 8Khu kharato, Liphuvbo nya gu Age la gu hi hevbudza gu khilo na gu nga gu thuma makhuvini nya gehegule gu ranwago "Wulanga nya guage", yi nga segidwe ndzila nya gubele makhuvini nya wuvili gu ranwago "Wulanga nya guage ngudzu". 9Egi giyeyedzo ga gikhati gegi, gu yeyedza gu pwani miphaso ni dzimhamba nya sirengo hi ningelago ga Nungungulu kha si vbelelisi guaga myonyo ya vale va khozelago. 10Miningelo ni dzimhamba dzodzo, a diri guhodza ni gusela ni yimbe mikhuwo nya gu dzi agise, yi nga bani yiri ni giphaso basi gikhati Nungungulu a nga bani a si gu vbindrugedzi silo satshavbo si gu khala siphya. 11Aholu Kristo dzude kha nga Muphasi nya Khongolo nya mhamba nya silo nya sadi si nga gutago. Nyumba nya miphaso a thumelago umo yi khongolo yi vbelede guvbindra eyi ya gale; khandri yi di vbahwa khu vathu, gambe kha yi lumbi litigo leli. 12Kristo bede umo gumogo basi, kha bela na pharide novba nya dziphongo ni dzimombe aholu, a di ningela Novba waye a hi resela kharato guvbanya nya gupindruge. 13Milovba nya dziphongo ni dzikuzi ni nguma nya dzimombe nya vanyamayi wu nga bani wu gu thedwa vbatshani ga ava va nyenyezidego, wu diri ni tshivba nya gu va handze khu vbavbandze basi. 14A gu bani ari guralo, nga pimisani edzi novba wa Kristo wu gu wukhongolo khidzo! Uye, khu tshivba nya Liphuvbo nya gupindruge, a dzi ningede ga Nungungulu kha nga mhamba yi vbeledego. Novba waye wa gu hi handza khu ndrani, wu dusa sihoso sathu. Khu kharato, hi ngu kodza gu thumela Nungungulu a vbanyago, kholu kha hi giri gambe mikhuwo yile nyamba phasa gilo. 15Khidzo kharato, gidzumeledzwano nya giphya gi ngatago khu Kristo, gasi vale va nga ranwa khu Nungungulu va hakhe makategwa nya gupindruge, a nga tumbisago. Esi si ngu girega khu kotani nya gufe gu nga vbulugisago vathu mu gighohoni va giridego na gi nga gu thuma gidzumeledzwano nya guhegule. 16Kholu sa gu kala sileletelo si gu duga, gu yeyedza gu pwani fude mune wakone a nga si girago. 17Kholu, sileletelo kha si thumi na nga gu vbanya oyu a nga si girago. Aholu, sa gu thuma hwane nya gu bani a fude muthu yoyo. 18Khu kharato, gidzumeledzwano nya guhegule, kha gya phela gu thuma nyamba vbaladzwa novba nya sirengo. 19Guhegula, Mosi a di tivisa ga vathu vatshavbo sileletelo satshavbo nya Nayo. Khu gu handzamedza, a di dzega novba nya dzikuzi ni dziphongo a wu pata ni mati a mitedzela libhuku nya Nayo ni vathu vatshavbo, khu mawoya nya guthedwe nyewu nya gufuvile, ni sasi, 20a ganela khuye: "Owu khu novba wu tiyisago gidzumeledzwano Nungungulu a mi rumidego gu gi landrisa." 21Khu magirelo yamamowo, Mosi a di mitedzela novba nyumba nya miphaso ni sombo satshavbo si thumelago miphaso. 22Khu Nayo, silo satshavbo sa gu agiswa khu novba. Ni sighoho niso sa gu tsetseledwa basi khu guvbaladzwa nya novba. 23Silo sesi si nga bani siri gupimedzela nya silo nya lisine sa ndzadzini si yede guagiswa khu maagiselo yoyo; aholu, silo nya lisine sa ndzadzini wurumba waso, sa gu lomba guagiswa khu dzimhamba nya lisine guvbindra edzi dza gale. 24Kholu Kristo kha bela Makhuvini nya Wulanga nya guage ngudzu nya gugirwe khu mandza nya vathu a gu giyeyedzo nya Wulanga nya guage nya lisine. Uye bede ndzadzini gwabune, umo a guromo olu a lombelela khu ethu mbeli ga Nungungulu. 25Muphasi nya khongolo nya mhamba nya Vajudha a gu bela khu mwaga ni mwaga makhuvini nya Wulanga nya guage ngudzu na pharide novba nya sirengo. Aholu, Kristo kha bela aya dzi ningela dzinyondro nya dzingi. 26Nari pwani a di gira kharato, a di vbweta gusaniseka dzinyondro nya dzingi, gukhugela gu vangwa nya litigo. Aholu, uye a dzi wonegisile gumogo basi, guvbela, olu gikhati gi yago guhegisani, afela gu fuvisa gighoho khu mhamba nya gufe gwaye. 27Muthu ni muthu emede gufa gumogo basi, khu hwane nya ugo, a lamudwa khu Nungungulu. 28Khu magirelo yamamowo, Kristo nuye, ningedwe gomogo basi a gu khala mhamba nya guhandze sighoho nya vathu nya vangi. A na wuya nya wuvili, nasiri guta handza gambe sighoho, aholu, guta vbanyisa ava va virelago uye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\