JAKOBE 4

1Ma guta khu hayi mayunga ni guhambana vbakari gwanu? Ma guta khu gunavela nya guvivbe gu dwanago gikhati gyatshavbo myonyoni gwanu. 2Enu mwa gu vbweta silo nya singi, khu gumba si manani, mu ngu dzumela gusonga kala mu si mana. Mu ngu dogorela, aholu, khu gumba si mana esi mu si vbwetago, mu ngu dwana, mu vengana. Kha mu si mani esi mu si vbwetago, kholu kha mu lombi ga Nungungulu. 3Mwa gu lomba, kha mu ningwi, kholu, kha mu kodzi gu lomba. Enu mwa gu lombani silo nya gutsakise sivili sanu. 4Vathu nyamba khodwa! Ina kha mu dziti nya gukhenu wa gu khala pari nya mafu wa gu khala nala wa Nungungulu? Oyu a vbwetago gu khala pari nya litigo, a gu khala nala wa Nungungulu. 5Mu nga alakanyi gu khenu Milowo nya gu Age ya gu ganela mahala, yi gu khiyo: "Nungungulu a ngu gira wufu khu kotani nya liphuvbo a li thedego ndrani gwathu." 6Aholu, giphaso hi ningwago khu Nungungulu gikhongolo ngudzu, kholu, Milowo nya gu Age yari khiyo: "Nungungulu a ngu wugela va nya matshandza, a phasedzela va nya gu dzi nogisa." 7Khu guralo, yingisani Nungungulu, mu wugela Sathane, uye a na tutuma. 8Hidzimelani vbafuvbi ga Nungungulu, uye nuye a na mi hidzimelela. Hambani mandza, enu sighohi! Agisani myonyo yanu, enu vapfhadzi. 9Garadzegani, mu womba dzihuwa, mu lile. Vbindrugedzani mahego yanu khu gulila, ni gutsaka gwanu, khu guswihala. 10Dzi sodziseni mbeli ga Pfhumu, uye a na mi khusedza. 11Vandriyangu, mu nga ganelelani guvivba khu gyanu. Oyu a ganelago guvivba khu ndriyaye mwendro gu mu lamula, a ngu ganela guvivba khu nayo, a wu lamula. Uwe wa gu lamula nayo, gu yeyedza gu pwani khuri muthu u landrisago nayo, aholu u muthu u lamulago nayo. 12Nungungulu khuye basi a vegago milayo, khuye gambe basi mulamuli. Uye basi khuye a dzi kodzago gu vbanyisa ambari gu khungumula. Wa gu pimisa gu khuwe u mani uwe nya gulamule ndriyago khu ga Kristo? 13Olu, upwani, enu mu ganelago khenu: "Muhuno, mwendro mindru nyi na hongola dhoropani nya gukari nyiya khala mwaga, nyi gira wugwewo wangu, nyi mana dzitsapawu nya dzingi." 14Enu kha mu dziti gu khenu mu na wuga kharini mindru! Kholu mu khade nga hunguva yi dugago khu guvbiredza, yi vbindra nyamba hwela. 15Ganelani kharati: "Nungungulu a gu dzina, hi na gira egi, hi gira gile." 16Aholu, enu mu va nya matshandza, mu vbanyago khu gu dzi khusedza, kharato, khandri gwadi. 17Khu guralo, oyu a kodzago gu gira gwadi aholu a si giri, a ngu ghoha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\