JAKOBE 5

1Olu, enu sitetema, upwani! Lilani, mu wombe dzihuwa khu kota nya sisaniso mu na si wonago. 2Dzithomba dzanu dzi hinile, ni guambala gwanu gwatshavbo gu hodzidwe khu dzisumba. 3Ndralama ni prata yanu si pfhurede. Gupfhurela gogu gu na khala fakazi nya gu mi wugele kha nga nilo, wu hodza sivili sanu. Enu, mu wungedzede dzithomba ga matshigu yaya nya guhegise. 4Kha mu hakhisi vathu va thumago marembweni gwanu. Upwani gudilela gwawe, dzihuwa dza vale va nga thuma guvbwera, dzi vbohide kala dzindzeveni ga Nungungulu, Pfhumu nya tshivba yatshavbo. 5Enu mu vbanyide mafuni momu khu manonwa ni gu dzi londrola. Khu guralo, mu enide nga dzimombe dziyago gusongwani. 6Enu mu ngu ninga nandru, mu songa vathu nyambana nandru, avo kha va dzi kodzi gu dzi vhikela gwanu. 7Khu guralo, vandriyangu, timiselani kala Pfhumu yi wuya. Wonani edzi mulimi a timiselago khidzo, kala lithembwe laye li gu ninga mihandro nya yadi. Uye a gu timisela a gu virela ndzadzi nya guphele ni eyi nya guhegise. 8Enu nenu, timiselani, mu nga garali, kholu, Pfhumu yi na wuya nugunugu. 9Vandriyangu, mu nga ganedzisani khu gyanu, gasi mu si lamudwi khu Nungungulu. Mulamuli womo vbafuvbi, dongile guta. 10Alakanyani vaprofeti va nga ganela khu lina la Pfhumu. Va gireni giwonelo nya gutimisele gikhati nya sisaniso. 11Ha gu wona gu khethu avo va tsakile kholu va nga timisela sigaradzo satshavbo. Enu mu pwidego na gu ganedwa khu gutimisela ga Joba, mu ngu dzitini edzi Nungungulu a nga mu kategisa khidzo. Kholu Pfhumu tade khu wuwadi ni wuhindzi. 12Ngudzungudzu, vandriyangu, mwa gu tumbisa gilo nya gukari, mu nga sambanyi khu ndzadzini, ambari khu mafu, ambari khu gimbe gilo. Ganelani basi khenu: "Ina", a gu bani ari ina; khenu "Ahihi", a gu bani ari ahihi, gasi Nungungulu a si mi ningi nandru. 13A gu bani aromo muthu vbakari gwanu, a sanisekago, a na lombelele. A gu bani aromo a tsakidego, a na embelele dzindzimo nya gubonge. 14A gu bani a gu dwala muthu, a na rane vathangeli nya Libandla va ta gira milombelo ni gu mu todza mafura khu lina la Pfhumu. 15Nombelo wu girwago khu gukhodwa wu na vbanyisa mudwali. Pfhumu yi na mu ninga womi, yi mu tsetselela siwono saye esi a giridego. 16Khu guralo, embedzelanani siwono sanu, mu girelana milombelo khu gyanu, gasi mu gu hawuluga. Nombelo wa muthu a lulamidego wu na ni tshivba. 17Muprofeti Eliya adiri muthu kha nga ethu. Uye a di lombelela khu tshivba, gu vbela myaga miraru ni gipandre nyamba wa ndzadzi tigoni. 18A di wuya khavbo a lombelela gambe, yi guwa ndzadzi, mafu ma ninga mihandro. 19Vandriyangu, moyo wanu, a gu diga ndzila nya lisine, mumbe a na mu wuyise ndzilani. 20Alakanyani esi: oyu a wuyisago gighohi ndzilani nya gululame, a na vbanyisa gighohi gyogyo, gambe a na gira gu tsetseledwa sighoho nya singi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\