JOHANE 1

1Guhegulani li di romo Lito. Lito lidiri ni Nungungulu;gambe Lito lidiri Nungungulu. 2Ilo li di romo, guhegulani, ni Nungungulu. 3Satshavbo silo si vangidwe khu tshivba yaye,gimwalo gi nga vangwa nyambana ilo. 4Ilo lidiri ni guvbanya; gambe guvbanya gudiri wenengedzo nya vathu. 5Wenengedzo wu ngu wenengedza gidemani,aholu, gidema kha gya wu kodza gu wu tshima. 6A di dugelela muthu nya gukari a nga rumedwago khu Nungungulu, lina laye khu Johane. 7Adita kha nga fakazi, gasi gufakazela Wenengedzo, gufela gu vatshavbo vakhodwe khu kotani yaye. 8Uye a di siri wenengedzo, aholu, dzude gasi guta fakazela wenengedzo. 9Lito lidiri wenengedzo nya lisine, wu ngatago mafuni gasi guta wenengedza muthu watshavbo. 10Li di romo tigoni, Nungungulu vangide litigo khu tshivba yaye aholu litigo kha la li pima. 11Li dita ga sivangwa saye,aholu, iso kha sa li hakha. 12Gasi vale vatshavbo va nga li hakhago,va khodwago, ga ilo,li di va ninga fanelo nya gukhale sanana sa Nungungulu; 13sivangwa sesi kha sa velegwa khu tshivba nya novba mwendro,khu tumbunuko nya muthu, mwendro khu gu haladza nya muthu,aholu si velegidwe khu gugola ga Nungungulu. 14Lito li di dzi gira muthu,li gu vbanya vbakari gwathu.Ethu hi wonide gidhumo gyaye, gidhumo li nga ningwago khu Babe waye,kha nga Mwamana wa moyo nya gutale khu wuhigo ni lisine. 15Johane a ngu fakaza, a gu ganela, khuye: "Khuye oyu nyi nga mu thula, kheni: Uye atago hwane gwangu a nyi thangede, kholu a di romo na nyi si velegwi." 16Khu gutadzisega gwaye khu wuhigo khavbo hi kodzago, ethu hatshavbo, guhakha nethu wuhigo watshavbo. 17Kholu, Nayo wu vegidwe khu Mosi, gasi wuhigo ni lisine, hi si hakhide khu tshivba ya Jesu Kristo. 18Mwalo muthu a wonidego Nungungulu. Mwanaye wa moyo a gu Nungungulu, a guromo monyoni ga Babe, khuye a nga hi tulela gu muti. 19Khuwo owu wufakazi wu nga girwago khu Johane, gikhati Vajudha va nga rumelago khu Jerusalema vaphasi nya mhamba, gasi guya mu wudzisa, khavo: "Khuwe mani, uwe?" 20Uye, a di va hakha nyamba kanakana, khuye: "Eni khandreni Kristo." 21Va di mu wudzisa nya luphye khavo: "Gasi khuwe mani? Khuwe Eliya?" A di va hakha, khuye: "Khandreni." Va di mu wudzisa gambe khavo: "Khuwe muprofeti?" A di va hakha, khuye: "Ahihi." 22Khavbo avbo, va di khavo: "Gasi khuwe mani, na? Hi kodze guya ninga phindrulo ga avo va nga hi rumelago. Uwe wabune wari khuwe mani?" 23A di hakha, khuye: "Eni nyi lito li huwelelago giwulani, khilo: 'Lulamisani dzindzila dza Pfhumu, kha nga guganela ga muprofeti Isaya.' " 24Vambe va diri Vafarisi, 25va di mu wudzisa, khavo: "Khu ginani u bhapatisago, gasi khandruwe Kristo, ne Eliya ne muprofeti?" 26Johane a di hakha, khuye: "Eni nya gu bhapatisa khu mati, gasi vbakari gwanu womo oyu mu si mu tigo, 27a gu uye atago khu hwane gwangu; eni nyi mwalo fanelo nya gutshule silato saye." 28Silo sesi si giregide, Bhetaniya, khisi kheyi nya tsongo wa Jordhani, avbo Johane a nga bani a gu bhapatisa avbo. 29Gandra ni dzimindru, Johane a di wona Jesu, a nga bani a gu mu tela a ganela khuye: "Kha mu yi woni yile Nvutana ya Nungungulu yi dusago gighoho nya litigo." 30Khuye nyi nga mu thula, kheni:"Hwane gwangu anata uye a nyi thangedego, kholu a di romo eni na nyi si gu velegwi. 31Nyi di si mu ti; eni nyi dzude nyita bhapatisa khu mati gasi uye a tidwe khu va na Israeli." 32Johane a di fakaza, khuye: "Nyi wonide Liphuvbo nya gu Age na li gu tshiga khu ndzadzini lita mbaka vbatshani gwaye kha nga lituva. 33Nyi di si mu ti, aholu, uye a nga nyi ruma gu bhapatisa khu mati khuye a nga nyi embela, khuye: 'Uye uno mu wonago na gu tshigedwa khu Liphuvbo, lita khala gwaye, khuye a bhapatisago khu Liphuvbo nya gu Age.' 34Nyi si wone khu maho yangu; nyi ngu fakaza nya gukheni uye Mwamana wa Nungungulu." 35Gandra ni dzimindru, Johane a di romo nya luphye vbale ni vavili nya vapizane vaye. 36Na khuside maho a khedza Jesu a nga bani a gu vbindra, a di khuye: "Kha mu yi woni yile Nvutana ya Nungungulu." 37Na va pwide magana yaya, vapizane va vavili va di landra Jesu. 38Jesu, a di thendregedza a wona nya gukhuye va gu mu landra, a di khuye: "Mwa gu vbweta ginani?" Va di hakha, khavo: "Rabi, (gutshamusago gupwani: Muhevbudzi) wa gu khala hayi?" 39A di va hakha, khuye: "Deluni muta gu wona." Va di hongola vaya wona avba a nga bani a gu vbanyela avbo, va gu khala naye litshigu lolo. Adiri silambo gikhati nya wuna. 40Andreya ndruye wa Simoni Pedro, adiri moyo nya vapizane vale va vavili va nga pwago magana ya Johane va gu landra Jesu. 41Uye, guphela, a di mana ndriyaye Simoni, a gu mu embela, khuye: "Hi manide Mesiya, gutshamusago pwani Kristo." 42A di mu dzega aya naye ga Jesu. Jesu, na khuside maho a mu khedza, a di mu embela, khuye: "Uwe khuwe Simoni, mwamana wa Johane, u na ranwa pwani khuwe Khefasi" gutshamusago pwani: Giwindri. 43Khu limbe litshigu, Jesu a di dundruga guhongola Galileya. Na mane Filipi, a di mu embela, khuye: "Nyi landre!" 44Filipi adiri wa Bhetisayida, tigoni ga Andreya ni Pedro. 45Filipi a di mana Natanaeli a mu embela, khuye: "Hi ngari gu mu mana wule a nga thudwago khu Mosi nayoni waye, a nga ganedwa khu vaprofeti; khu Jesu wa Nazareta, mwamana wa Josefe." 46Natanaeli a di khuye: "Ina gu ngu dzi kodza gu duga gilo nya gyadi khu Nazareta?" Filipi a di khuye: "Delu uta wona." 47Jesu, na wonide Natanaeli na gu hidzimela a di khuye: "Oyu khuye a gu wana Israeli nya guvbelele, gwaye wu mwalo wukanganyisi." 48Natanaeli a di wudzisa khuye: "Wa gu nyi tela hayi?" Jesu a di hakha, khuye: "Na wu si gu ranwi khu Filipi, eni nyi gu wone nuri mutsani nya nguyu." 49Natanaeli a di mu hakha, khuye: "Rabi! Uwe u Mwamana wa Nungungulu; u Pfhumu yana Israeli." 50Jesu a di khuye: "Kha nga u khodwego khu magana nyi gu embedego nya gukheni: nyi gu wone mutsani nya nguyu, u na wona silo nya sikhongolo nya guvbindre esi." 51A di tadzisa, khuye: "Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: mu na wona ndzadzini na gu tudwe; sirumwa sa Nungungulu na si gu lita ni gutshiga ga Mwamana wa Muthu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\