JOHANE 10

1Jesu a di engedza gambe khuye: "Khu lisine, nyi ngu mi embelani kheni, wule a si beligo khu mwanya, aholu a gu bela khu gihogo phandroni nya dzinvuta, mbafa, gighevenga. 2Wule a belago khu mwanya khuye a gu muhavisi nya dzinvuta, 3khuye a tuledwago lidimba khu ghadhi gasi a bele. Dzinvuta dzi nguti lito laye. Uye a ngu dzi rana khu malina yawe gikhati a dzi dusago khu phandroni, gasi guya dzi havisa. 4Na dzi duside dzatshavbo, a gu thanga mbeli, gasi idzo dzi landra khu whane, kholu dzi nguti lito laye. 5Aholu kha dzi kodzi gulandra mumbe muthu, gambe dzi na mu thava, kholu kha dzi liti lito laye." 6Jesu a di va embela mufananiso yoyu, aholu avo kha va nga wuti tshamuselo wakone. 7Jesu a di engedza gambe, khuye: "Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: eni nyi mwanya dzi belago khavbo dzinvuta. 8Vatshavbo va nyi thangedego guta, dzimbafa gambe sighevenga; khu kharato, dzinvuta kha dza va yingisa. 9Eni nyi mwanya; uye a belago khavbo gwangu a na vbanyiswa a na bela ni guduga; gambe a na mana mahawo. 10Mbafa kha yi teli gimbe gilo, ya gu tela gu taba, guta songa ni guta phanga. Eni nyi dzude, gasi dzinvuta dzangu dzi mane guvbanya; dzi gu mane khu gutala. 11"Eni nyi muhavisi nya wadi. Muhavisi nya wadi a ngu ningela womi khu gufela dzinvuta dzaye. 12Gasi ule a thumelago guhakha, a si gu muhavisi, a si gu mune dzinvuta, a gu wona lisolwa na li guta, a gu diga dzinvuta a thava; lisolwa li tutumisa dzinvuta, li dzi phalalegisa, 13kholu a gu thumela gu hakha; kha khathali khu dzinvuta. 14Eni nyi muhavisi nya wadi. Nyi ngu dziti dzinvuta dzangu; ni idzo dzi ngu nyiti, 15nga olu Babe a nyitigo, eni neni nyi ngu muti Babe wangu; gambe nyi ngu ningela womi khu gufela dzinvuta dzangu. 16Nyi ngari ni dzimbe dzinvuta dzi si lumbigo liphandro leli; idzo nidzo nyi ngu fanela gu dzi havisa; dzi napwa lito langu. Khu kharato li na manega liphandro limwedo ni muhavisi moyo basi. 17"Kota nya kharato Babe a nyi golago, kholu nya gu ningela womi wangu, gasi nyi wu mana nya luphye. 18Kha nyi dzegedwi khu muthu; kheni mune nyi wu ningelago. Nyi ngu dzi kodza gu wu ningela ni gu wu dzega nya luphye. Khiso esi sileletelo nyi nga ningwa khu Babe." 19Gu di manega gambe guhambana vbakari nya Vajudha khu kota nya magana yaya. 20Nya vangi va di khavo: "Handrugide; kha giti igyo a ganelago. Khu ginani mu mu yingisago?" 21Vambe va di khavo: "Magana yaya khandri ya muthu nya guhandruge. Ina muthu nya liphuvbo nya guvivbe a ngu dzi kodza gutula maho gikhumu gani?" 22Adiri vbagirametunu; Jerusalema wu di gu girwa buzo nya gualakanye guagiswa nya Nyumba ya Nungungulu; 23Jesu a di gugimbila-gimbila Nyumbani ya Nungungulu, wulangani wu ranwago pwani Nyangwa ya Solomoni. 24Vajudha va di mu randrela, va mu wudzisa, khayo: "U na hi tshula lini? Wa gu bani uri uwe Kristo, ganela lisine." 25Jesu a di khuye: "Nyi mi embedeni, aholu kha mu khodwi. Mithumo nyi girago khu lina la Babe wangu khiyo yi nyi fakazelago. 26Aholu enu kha mu khodwi, kholu kha muri dzinvuta dzangu. 27Dzinvuta dzangu dzi ngu yingisa lito langu; eni nyi ngu dziti; a nidzo dzi ngu nyi landra. 28Nyi ngu dzi ninga guvbanya nya gupindruge, gima kha dzi na mbemba; mwalo a na gu nyi wandrelago. 29Babe wangu, a gu uye a nga nyi ningago dzinvuta dzedzi, khongolo guvbindra vatshavbo; mwalo a dzi kodzago gu mu wandrela. 30Eni ni Babe hi moyo basi." 31Khavbo avbo, Vajudha va di rola gambe siwindri, gasi gu mu pfara khiso 32Jesu a di khuye: "Nyi mi yeyedzideni mithumo nya yadi yitago khu ga Babe wangu; khu wevbini wakone nya gughoheke mu vbwetago gu nyi pfara khuwo?" 33Vajudha va di hakha, khavo: "Kha hi vbweti gu gu pfara khu mithumo yago nya yadi; aholu khu mapepetela nya guvbwete gu dzi gira Nungungulu nuri muthu." 34Jesu a di va hakha khuye "Ina kha ga lowa Nayoni wanu nya gupwani 'Eni nyi ganede gu kheni mu vanungungulu, gani?' 35Milowo nya gu Age kha yi fuvi. Nungungulu a gu rana khuye vanungungulu vathu vale va hakhago mahungo yaye. 36Eni, Nungungulu a nyi hathide a nyi rumela mafuni. Khu ginani mu nyi wugelago khenu nyi na ni mapepetela kholu nyi nga ganela kheni nyi Mwamana wa Nungungulu? 37Nyamba gira mithumo ya Babe wangu mu nga khodwi gwangu. 38Aholu, nya gu yi gira, ambari mu si khodwi gwangu, khodwani khu mithumo yangu, gasi mu dzitini ni gukhodwa gu khenu Babe a na ni eni, eni neni nyi na ni Babe." 39Khavbo avbo, va di vbweta gu mu mola, gasi uye a di vbuluga mandzani gwawe. 40A di tshatuga nya luphye aya khisi kheyi nya tsongo wa Jordhani, aya khala iyo a nga phela iyo gu bhapatisa Johane. 41Nya vangi va di hongola gwaye vaya khavo: "Khu lisine, ambari ulo Johane a ngamba gira siliwugiso, satshavbo a nga ganelago khu muthu yoyu tsha lisine." 42Nya vangi avbovbo va di khodwa gwaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\