JOHANE 13

1Na wusi gu vbohi buzo nya Phasika, Jesu na gu dziti gu khuye gi vbohide gikhati gyaye nya guvbindre mafuni momu a bwelela ga Babe waye, uye, a nga golago vathu vaye va nga bani varomo tigoni, a di va gola khu monyo waye watshavbo. 2Na vari vbakari nya gulalele, Sathane a di kutsedzela Judha Sikarioti, mwamana wa Simoni, gasi a ningele Jesu. 3Jesu, khu gu dziti gu khuye Babe a mu ningide tshivba yatshavbo, ni gu khuye dzude khu ga Nungungulu, gu vbwetega a gubwelela ga Nungungulu, 4a di khuga khu vbamezatunu, a tshula libhadzi, a sumela tuwayi. 5Khavbo avbo, a di thela mati gyomboni, a phela gu handza migondro vapizane, a va bavbula khu tuwayi a nga bani a sumede. 6Na vbohide ga Simoni Pedro, oyu a di khuye: "Pfhumu! Uwe kamwe gu nyi handza migondro?" 7Jesu a di mu hakha khuye: "Esi nyi girago khu yeli gu siti nugunugu, u na siti gwadi." 8Pedro a di engedza gambe, khuye: "Gima khu na nyi handza migondro!" Jesu a di mu hakha khuye: "Nyamba gu handza khu lumbi tsawa wangu." 9Simoni Pedro a di khuye: "Pfhumu, u nga nyi handzi migondro basi, aholu, mi mandza ni hungo gambe!" 10Jesu a di mu hakha, khuye: "Wule a hambidego, guvbweta gu hamba migondro basi, kholu agide. Enu nenu mu agide, aholu, khandri enu mwatshavbo." 11Uye a di gu mu ti gwadi uye a nga bani a gu vbweta gu mu ningela pima kholu a nga ganelago, khuye: "Khandri mwatshavbo mu agidego." 12Na va handzide migondro, a di ambala libhadzi laye, a khala vbamezatunu, ava wudzisa, khuye: "Mu ngu giti egi nyi ngari gu mi girago, gani? 13Enu mu ngu nyi rana Pfhumu ni Muhevbudzi wanu; khidzo kharato, kholu kheni kamwe. 14Mu ngu wona: nya nga olu eni nyi nga mi handzani migondro, na nyiri Pfhumu ni Muhevbudzi wanu, enu nenu handzanani migondro khu gyanu. 15Nyi mi ningideni gihevbudzo, gasi mu gire nenu nya nga idzo nyi nga mi girago. 16Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: githumi khandri gikhongolo guvbindra pfhumu yaye; kha nga girumwa nigyo, khandri gikhongolo guvbindra oyu gi nga rumwago khuye. 17Kha nga olu mu sitigo silo sesi, mu na bani mu kategile mwa gu si landrisa. 18"Kha nyi thuli enu mwatshavbo, nyi ngu vati avo nyi va hathidego, aholu nya gu ganela kharati gasi gutadzisega milowo, yigu khiyo: 'Uye nyi hodzago naye mbiya mweyo a nyi wugede.' 19Nya gu mi embela na si si dugeleli, gasi sa gu dugelela mu dzegela gu dzitini, kheni mani. 20Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: oyu a hakhago wule nyi mu rumelago, kheni a nyi hakhago; uye a nyi hakhago, a ngu hakha wule a nyi rumedego." 21Na ganede esi, Jesu a di swihala monyo, a ganela, khuye: "Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: Moyo wanu a na nyi ningela." 22Khavbo avbo, vapizane va di khedzisana, va si muti gu thudwa mani. 23Moyo nya vapizane, wule a nga bani a godwa khu Jesu, a di ninganide naye vbamezatunu. 24Simoni Pedro a di mu khweneta a mu lembela, khuye: "Nga mu wudzisa a gu thula mani." 25Uye, na hidzimede ga Jesu, a di mu lembela, khuye: "Wa gu thula mani, Pfhumu?" 26Jesu a di mu hakha, khuye: "Wule nyi na negago gipandre nya gibaba nyi mu ninga." Na negide gipandre nya gibaba a di gi ningela ga Judha Sikarioti, mwamana wa Simoni. 27Oyu na hodzide gipandre gyogyo, a di beledwa khu Sathane. Khavbo avbo, Jesu a di mu embela, khuye: "Iso u vbwetago gu gira gira khu guvbiredza, u nga hweli." 28Aholu vatshavbo va nga bani varomo vbamezatunu kha va nga dziti a gu thula ginani khu magana yaya, 29kholu, kha nga olu Judha a nga bani ari muphari nya gikhwama nya dzitsapawu, vambe va di pimisa nya gukhavo Jesu a di mu ruma guya renga iso si nga bani si vbwetega vbabuzotunu, ni gu khavo mwendro a di mu ruma guya ninga zomola sisiwana. 30Na hakhide gipandre nya gibaba, Judha a di dzegela gu duga. Gudiri wutshigu. 31Na dugide, Jesu a di khuye: "Olu Mwamana wa Muthu dhumisidwe; wudhumo wa Nungungulu wu ngu wonega khavbo gwaye. 32Wudhumo wa Nungungulu na wu wonega gwaye, Nungungulu nuye a na mu dhumisa; a na mu dhumisa nyamba hwela. 33Vanavangu, nyi ngari nanu gikhatyana gegi. Mu na nyi vbwetani; kha nga nyi nga ganelago ga Vajudha, nyi ngu mi embelani nenu, kheni: iyo nyi hongolago, enu kha mu dzi kodzi guya. 34Nayo muphya nyi mi ningago, khoyu: haladzanani, kha nga idzo nyi mi haladzidego khidzo, golanani nenu khu gyanu. 35Khavbo vathu va na dzitigo nya gukhavo mu vapizane vangu, mwa gu golanani khu gyanu." 36Simoni Pedro a di mu wudzisa, khuye: "Wa gu vbweta gu hongola hayi, Pfhumu?" Jesu a di mu hakha, khuye: "Iyo nyi vbwetago guya, khu dzi kodzi gu nyi landra nugunugu; u na nyi landra gwadi." 37Pedro a di khuye: "Kha nyi dzi kodzi gu gu landra khu ginani? Eni nyi nafa nago." 38Jesu a di khuye: "Ina kamwe uwe u na ningela guvbanya gwago khu kotani yangu! Khu lisine, nyi ngu gu embela, kheni: kha na emba khonge nu si nyi dangi nyondro tharu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\