JOHANE 14

1"Mu nga garadzegi myonyo yanu. Khodwani ga Nungungulu, mu khodwa gambe gwangu. 2Ndrangani ga Babe momo malanga nya mangi. Nari pwani khandri kharato, na nyi mi embedeni gale. Nyi ngu mi thangela nyiya dongisela wulanga. 3Nyi na wuya gambe nyita mi dzegani, gasi avbo nyi na bani nyi romo, mu manege nenu. 4Enu mu ngu gutini iyo nyiyago, ni ndzila yakone mu ngu yitini." 5Tomasi a di khuye: "Pfhumu, ethu kha hi guti iyo u hongolago, hi na yiti kharini ndzila yakone?" 6Jesu a di khuye: "Eni kheni ndzila, ni lisine, ni guvbanya. Mwalo a vbohago ga Babe nyamba yiswa kheni. 7Nari pwani mu di nyitide na mu mu tide Babe wangu: gukhugela olu mu ngu muti, gambe mu mu wone." 8Filipi a di khuye: "Pfhumu, hi yeyedze Babe, iso basi si na hi enelela." 9Jesu a di khuye: "Gale na nyiri nanu, gasi nolu u si gu nyiti, Filipi? Uye a nyi wonago, a ngu wona Babe. Khu ginani u gu khuwe: 'Hi yeyedze Babe?' 10Ina khu khodwi nya gukhuwe eni nyi womo ga Babe, ni gu khuwe Babe womo gwangu, gani? Magana nyi mi embelago khandri yangu, aholu, Babe a guromo gumogo ni eni, khuye a girago mithumo yeyi. 11Khodwani gwangu; khodwani nya gukhenu nyi womo ga Babe, ni gu khenu Babe womo gwangu. Mwa gumba khodwa gwangu, khodwani khu mithumo yangu. 12Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: uye a khodwago gwangu, a na gira nuye mithumo nyi yi girago; a na gira mithumo nya yikhongolo gu vbindra eyi, kholu eni nyi ngu hongola ga Babe wangu. 13Ni gevbini mu na lombago khu lina langu, nyi na mi girelani, gasi Babe afela gudhumiswa khu Mwanaye. 14Igyo mu na gu lombago khu lina langu, eni nyi na mi girelani. 15"Mwa gu nyi gola, mu na vegedza milayo yangu. 16Eni nyi na lomba ga Babe, a mi rumela mumbe Muphasedzeli a gu Liphuvbo nya lisine anata khalago nanu gikhati gyatshavbo. 17Va nya litigo kha va dzi kodzi gu li hakha, kholu kha va li woni gambe kha va liti. Gasi enu mu ngu liti kholu ilo la gu vbanya vbakari gwanu ni ndrani gwanu. 18"Kha nyi na mi tshiya nga sigulungu; nyi na wuya gambe. 19Nugunugu, vathu nya litigo kha va na nyi wona gambe, gasi enu mu na nyi wonani; kholu enu mu na vbanya khu kotani nyi vbanyago. 20Litshigu lolo mu na dzitini nya gukhenu eni nyi womo ga Babe wangu, enu mu womo gwangu, gasi eni nyi womo gwanu. 21"Oyu atigo milayo yangu, a gu yi vegedza, khuye a nyi golago. Gasi oyu a nyi golago, a ngu godwa khu Babe wangu, eni nyi na mu gola nyi dzi yeyedza gwaye." 22Judha, nasiri Sikarioti, a di khuye: "Pfhumu, u na dzi yeyedza kharini gwathu, nyamba dzi yeyedza tigoni?" 23Jesu a di hakha, khuye: "Uye a nyi golago, a na vegedza milayo yangu; Babe wangu a na mu gola; gasi eni ni Babe hi nata avbo gwaye hita khala naye. 24Uye a si nyi goligo, kha vegedzi milayo yangu; gasi mahungo nyi hevbudzago khandri yangu, aholu khya Babe a nyi rumedego. 25Nyi mi embedeni mahungu yaya na nyi ngari nanu. 26Aholu, Muphasedzeli, a gu Liphuvbo nya gu Age, lile Babe a na mi rumelago khu lina langu, li nata mi hevbudza silo satshavbo, ni guta mi dundrugisa satshavbo iso nyi nga mi hevbudzani. 27"Nyi ngu mi tshiyelani gurula, nyi ngu mi ningani gurula gwangu. Kha nyi ningi gurula kha nga idzo li ningago khidzo litigo. Mu nga garadzegini myonyo yanu, gambe mu nga thavi gilo. 28Mu nyi pwide na nyi gu ganela, kheni: nyi ngu hongola, aholu nyi na wuya gambe gwanu. Nari pwani mu ngu nyi gola, khu lisine na mu gu nengela kholu nyi hongolago ga Babe, kholu Babe khongolo gu nyi vbindra. 29Nyi mi embedeni olu, na si si gu giregi, gasi sa gu girega mu khodwa gwanyu. 30Kha nyi na ganela ngudzu nanu, kholu a ngu vboha mufumeli nya litigo leli. Uye gimwalo gilo a na girago avba gwangu, 31aholu, satshavbo sesi nya gufela gu kheni litigo li dziti nya gu khilo nyi ngu gola Babe, ni gu khilo nyi ngu gira kha nga idzo Babe a nga nyi rumago khidzo. Khugani, hongoleni."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\