JOHANE 16

1"Nyi mi embede esi, gasi mu si khunguvanyegi. 2Vajudha va na mi tutumisani umo nya dzinyumba nya nombelo. Gi ngu vboha gikhati nya gu vatshavbo vale va na mi songago va na pimisa gu khavo va gu rungudza ni gu thumela Nungungulu. 3Va na gira kharato kholu kha va muti, Babe wangu ni eni. 4Gasi olu nya gu mi embela esi, gufela gu gya gu vboha gikhati gyakone, mu dundruge gu khenu nyi di mi embede; kha nya mi embelani gu khugela guhegulani, kholu nyidiri nanu. 5"Olu nyi ngu hongola ga wule a nyi rumedego. Mwalo ni moyo wanu a nyi wudzisago khuye: Wa gu hongola hayi? 6Myonyo yanu yi swihade, kholu nyi mi embelago silo sesi. 7Aholu, lisine kheli: I tshukwana nyi gu hongola, kholu, nyamba hongola, kha nata gwanu Muphasedzeli, gasi nya gu hongola, nyi naya mu rumela ate gwanu. 8Na vbohide anata gira vathu va tigoni va tugule gu khavo va ghohide khu gu mbati gu khavo gighoho gilo muni; ni gumba pima esi si godwago khu Nungungulu; ni gu mbati ginani gulamula gwa Nungungulu. 9Vathu va tigoni va ghohide khu gu mbati gu khavo gighoho ginani, kholu kha va khodwa gwangu; 10Va ghohide khu gumba pima esi si godwago khu Nungungulu, kholu eni nyi ngu hongola ga Babe, vathu kha va na nga nyi wona gambe; 11Va ghohide khu gu mbati gu khavo ginani gulamula gwa Nungungulu, kholu mufumeli nya litigo lamudwe. 12"Nyi ngari ni silo nya singi nya gu mi embeleni, aholu, kha mu dzi kodzi gu si hakha olu. 13La guta Liphuvbo nya lisine, ilo li nata mi endredza, li mi yisa lisineni nya guvbelele, kholu kha li nata ganela silo nya gu si khugele, aholu li nata ganela silo li si pwidego, ni guta mi tivisani iso si natago. 14Ilo li na nyi dhumisa, kholu li na tivisa basi iso li na gu hakhago khu mandzani gwangu. 15Satshavbo sigu sa Babe tshangu neni. Khu kharato nyi nga kheni: li na mi tivisa basi iso li na si hakhago khu mandzani gwangu. 16"Nugunugu kha mu na nyi wona, khadukhadu munata nyi wona gambe." 17Khavbo avbo, vambe vapizane vaye va di khavo: "Ma gu tshamusela ginani magana yaya: 'Nugunugu kha mu na nyi wona, khadukhadu mu nata nyi wona,' nayo nya gu khayo: 'Eni nyi ngu hongola ga Babe?' 18Va di khavo: 'Ginani Nugunugu yoyu a wu thulago?' Kha hi dziti wa gu thula ginani." 19Jesu na dzitide nya gukhuye va gu vbweta gu mu wudzisa, a di khuye: "Ina kamwe mwa gu wudzisana khiso nyi nga ganelago, kheni: 'Nugunugu kha mu na nyi wona, khadukhadu mu nata nyi wona?' 20Khu lisine, nyi ngu mi embelani, kheni: mu na lila ni gusaniseka, aholu litigo li na tsaka. Gani olu gusaniseka gwanu gu na vbindrugedza gukhala litsako. 21Nyamayi a gu bani a lumwa, a gu saniseka, kholu givbohide gikhati gyaye; aholu, na hefemude, kha nga gu dundruga gambe gusaniseka gule, khu litsako nya gyanana a velegidego. 22Gunene, olu mu na ni wusiwana, aholu eni nyi nata mi wonani nya luphye; gikhati gyogyo myonyo yanu yi na tala khu gunengela. Mwalo a na mi dzegelago gunengela gwanu. 23"Litshigu lolo gi mwalo mu na nyi wudzisago. Nyi ngu mi embelani, khu lisine, nya gukheni: satshavbo iso mu na lombago ga Babe khu lina langu, uye a na mi ningani. 24Gima mu si gu lombi gilo khu lina langu. Lombani, mu na ningwa, gasi gutsaka gwanu gu tadzisege. 25"Nyi mi embedeni esi khu sifananiso, aholu gi ngu vboha gikhati nyi na gumba mi embelani gambe khu sifananiso. Nyi na mi tivisani Babe wangu nyamba siha gilo. 26Litshigu lolo mu na lombani khu lina langu; khandri nya gukheni: nyi na mi lombelani ga Babe, 27kholu uye abune Babe a ngu mi gola, kholu mu nyi godego ni gukhodwa gu khenu nyi dzude khu ga Nungungulu. 28Nyi dzude tigoni na nyi guta khu ga Babe; nya luphye nyi ngu diga litigo nyi gu hongola ga Babe." 29Vapizane va di khavo: "Khupwi olu u ganelago nyamba sihaledza; khu ganeli gambe khu sifananiso. 30Olu hi ngu wona nya gukhethu u nguti satshavbo, khu lireli guwudziswa khu muthu, khu guralo hi ngu khodwa gu khethu wa guta khu ga Nungungulu." 31Jesu a di va hakha, khuye: "Olu mu ngu khodwa gwangu, gani? 32Dzitini nya gukhenu gi ngu vboha gikhati, khigyo egi kamwe, mu na guta phalalegiswago, muthu ni muthu a hongola yaye phuvbo, mu nyi tshiya nyenga. Aholu khandreni nyenga, kholu Babe anani eni. 33Nya gu mi embelani esi, gasi mu tshale ni gurula gwangu; mu na mana sigaradzo tigoni, aholu nyi tumbeni, kholu eni nyi pade litigo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\