JOHANE 5

1Khavbo avbo, khu gikhati nya buzo nya Vajudha, Jesu a di gwela nuye Jerusalema. 2Jerusalema, vbafuvbi ni mwanya nya dzinvuta li di romo lidhamu, li nga bani li ranwa khu Gihebheru pwani Bhezatha; lidiri ni livbandre myanya. 3Myanyani momo va di khala vadwali nya vangi: sikhumu, silima, sikhurubwa. [Va nga bani va gu virela gu wunvudzwa mati, 4kholu gikhati gyatshavbo girumwa gya Nungungulu gi nga bani gi gu tshiga gita wunvudza mati muthu nya guphele gu bela lidhamuni a di hawuluga ni mevbini madwali a nga bani ari nawo.] 5Vbakari gwawe a di romo mwama moyo a nga bani a gu dwala ndrani nya magumi mararu na livbandre na miraru myaga. 6Jesu, a di mu wona na lade, a dziti gu khuye matshigu nari ni madwali yale, a di mu wudzisa khuye: "U ngu dzina guvbanyiswa gani?" 7Mudwali a di khuye: "Pfhumu, nya gu hamuga wangu nya gu nyi rinye lidhamuni, gikhati mati maphelago guwunvuga; nya gu kheni khu guya, nya gu thangedwa." 8Jesu a di khuye: "Khuga u ema, dzega lidawu lago u hongola gaya." 9Gikhati gyogyo a di dzegela gu hawuluga, a gu dzega gitshata gyaye a hongola. Satshavbo si giregide khu litshigu nya Sabhado. 10Khu kharato, Vajudha va di embela uye a nga hawulugiswa khavo: "Kha gu yeli gu dzega lidawu lago, kholu muhuno Sabhado." 11Uye a di va hakha khuye: "Wule a nga nyi vbanyisa a di nyi embela khuye dzega lidawu lago u hongola gaya." 12Vajudha va di mu wudzisa khayo: "Khu mani muthu wakone a nga khuye dzega lidawu lago u hongola gaya?" 13Gani olu uye adisi muti uye a nga mu vbanyisago, kholu a di dzimeledwa khu Jesu, khaguva gudiri ni vathu nya vangi wulanga wowo. 14Hwane nya isoso, Jesu a diya mu mana Nyumbani ga Nungungulu, a mu embela khuye: "U vbanyisidwe, u nga ghohi gambe, gasi u si dugeledwi khu mambe madwali nya guvbindre aya." 15Uye a diya embela Vajudha khuye khu Jesu a nga mu vbanyisago. 16Khu kharato, Vajudha va di piga Jesu kholu a nga girago thumo wule khu Sabhado. 17Aholu, Jesu a di khuye: "Babe wangu a gu thuma gikhati gyatshavbo, eni neni nyi ngu thuma." 18Gukhugela avbovbo, Vajudha va di engedzela likhulo lawe ga Jesu, va vbweta mano nya gu mu songe, nasiri basi khu guyeyisa Sabhado, aholu khu lito a nga ganelago nya gukhuye Nungungulu Babe waye, a dzi fananisa naye. 19Jesu a di khusa lito a gu ganela khuye: "Khu lisine, nyi ngu mi embelani kheni: gimwalo gilo Mwamana a girago khu gu gi khugela, vbavbandze nya iso a si wonago ga Babe waye, kholu satshavbo si girwago khu Babe si ngu girwa niso khu Mwanaye. 20Kha nga olu Babe a golago Mwanaye ni gu mu yeyedza satshavbo iso a girago, a na mi yeyedza gambe nya sikhongolo nya guvbindre esi. Khu kharato mu na liwuga guvbindrisa. 21Kha nga ulo Babe a wusago va nya gufa ni gu va ninga womi, kharato nuye Mwamana a na vbanyisa avo a vanago. 22Babe kha lamuli muthu, aholu ningide Mwanaye tshivba nya gulamule silo satshavbo, 23gasi vatshavbo va rungudze Mwamana kha nga idzo va rungudzago khidzo Babe. Uye a si rungudzigo Mwamana kha rungudzi Babe a nga mu rumelago. 24"Khu lisine, nyi ngu mi embelani kheni: oyu apwago magana yangu a gukhodwa ga wule a nga nyi rumelago a na mana guvbanya nya gupindruge. Khu kharato kha na mbemba, kholu dugide khu gufani, a gu bela guvbanyani. 25Khu lisine, nyi ngu mi embelani gu kheni gi nguta gikhati, vafi va na yingisago lito la Mwamana wa Nungungulu; avo va na li landrisago va na vbanya. 26Kha nga ulo Babe a vbanyago khu tshivba yaye, ningide Mwanaye guvbanya nuye khu tshivba yaye. 27A mu ningide tshivba nya gulamule, kholu a gu Mwamana wa Muthu. 28Mu nga liwugi khesi, kholu gi ngu vboha gikhati egi vatshavbo va fudego va gomo marowoni va napwago lito laye, va wuga: 29ava gu bani va na giride mithumo nya yadi, va na wuga vaya guvbanyani, gasi vale va na gu bani va giride guvivba va na wuga vaya gumbembani. 30"Gimwalo nyi girago khu gu gi khugela. Eni nya gu lamula kha nga idzo nyi pwidego khidzo; gulamula gwangu khwa gululama. Kholu kha nyi giri gugola gwangu, gani olu, gugola ga wule a nyi rumidego. 31Nari pwani nya gu dzi fakazela, wufakazi wangu wudisi wa lisine. 32Aholu, womo a nyi fakazelago, eni neni nyi ngu dziti gu kheni wufakazi a nyi girelago khwa lisine. 33"Mu rumede myango ga Johane; uye fakazide lisine. 34Eni kha nyi vbweti wufakazi wa muthu, aholu nya gu mi embelani esi, gasi mufela guvbanya. 35Johane adiri mwenge wu nga bani wu gu khondra wu wenengedza vbakari gwanu; enu, matshigwana madugwana, mu di tsakiswa khu mwenge waye. 36Gasi eni nyi na ni wufakazi nya guvbindre wa Johane, kholu mithumo nyi ningidwego gu gira khu Babe, yi ngu fakaza gu khiyo Babe a nyi rumede. 37"A nuye Babe a nga nyi rumelago ningide wufakazi khu eni. Gima mu si gupwi lito laye, mwendro gu wona khovbe yaye. 38Mahungu yaye kha ma bela wongoni gwanu, kholu kha mwa khodwa ga wule a nga mu rumelago. 39Enu mwa gu fulugutela Milowo na mu gu alakanya gu mana guvbanya nya gupindruge; khiyo kamwe Milowo yi fakazago khu eni. 40Aholu enu kha mu dzini guta gwangu, gasi mu ta mana guvbanya. 41"Kha nyi dhumiswi khu vathu; 42aholu nyi ngu mitini, gambe eni nyi ngu dziti gu kheni, enu mu mwalo lihaladzo la Nungungulu. 43Nyi dzude khu lina la Babe wangu, enu kha mwa nyi hakhani; aholu mumbe muthu a guta khu lina laye, munata mu hakha. 44Mu na khodwa kharini enu mu girelanago lidiwo khu gyanu, mu si thembigo wuzundzo wutago basi khu ga Nungungulu? 45Mu nga pimisi gu khenu nyi naya mi thuledza ga Babe; womo a na gu mi thuledzago, a gu uye Mosi mu mu thembago. 46Nari pwani mu ngu khodwa ga Mosi, na mu gu khodwa gambe gwangu, kholu milowo yaye ya gu fakaza khu lina langu. 47Mwa gu bani mu si khodwi khu milowo yaye, mu na khodwa kharini khu magana yangu?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\