LUKA 12

1Kha nga ulo ma nga bani ma romo mazana nya vathu va nga bani va gu gundrana khu gu tala, Jesu a di phela khu gu embela vapizane vaye, khuye: "Gwadi gwadi ni mela nya Vafarisi, a gu malipha. 2Gi mwalo gi nga sihwa gi na gumba tugudwa; kha nga gambe, mwalo sihalo wu na gu mba tidwa. 3Khu kharato, iso mu nga si ganela mu gidemani si na pwala mu guwonegelani; niso mu ngaya khu gu lemba, na mu sihade makhuvini, si na laledzwa khu vbatshani nya sikoli nya dzinyumba." 4Jesu a di engedza khuye: "Nyi ngu mi embelani, enu dzipari dzangu: mu nga thavi ava va songago givili, na va si dzi kodzi gu gira gimbe gilo. 5Nyi na mi yeyedza uye mu fanelago gu mu thava: thavani wule a gu ni tshivba nya gusonge ni gu rinya phalani nya nilo. Oyu khuye nya gufanele gu mu thava. 6Ina kha si rengwi livbandre sinyoni khu kinyeta mbili, gani? Ambari ulo, gimwalo ni gimwegyo gi si thedwigo kota khu Nungungulu. 7Ambari khu ndzudzu wanu watshavbo wu sayedwe. Mu nga thavi; enu mu na mi giphaso ngudzu guvbindra sinyoni nya singi. 8"Nyi ngu mi embelani: uye a nyi dzumelago vbakari nya vathu, Mwamana wa Muthu nuwe a na mu dzumela vbakari nya sirumwa sa Nungungulu. 9Gasi uye a na nyi dangago vbakari nya vathu, a na dangwa nuye vbakari nya sirumwa sa Nungungulu. 10Muthu watshavbo a hembululago Mwamana wa Muthu, a na tsetseledwa; aholu, uye a hembululago Liphuvbo nya gu Age, gima kha na nga tsetseledwa. 11Mwa gu yiswa dzinyumbani nya milombelo ni ga vafumeli, nya mayigo, mu nga garadzegi khu phindrulo mu na guya dzi vhikelago khiyo, 12kholu Liphuvbo nya gu Age li na mi hevbudza phindrulo mu na va ningago." 13Vbakari nya gidzemo a di duga mwama moyo a nga khuye: "Muhevbudzi, embela ndriyangu a nyi kabanise neni thomba." 14Jesu a di hakha khuye: "Ama sawu, khu mani a nga nyi gira mulamuli mwendro mukabanisi nya dzithomba dzanu?" 15A di simama gu ganela, khuye: "Mu ngu pwani, dziwoneleni ni wudogodogo watshavbo, kholu guvbanya nya muthu kha gu valedwi khu thomba yaye, ambari na yi tade nya gu wani." 16Khavbo avbo, a di va embele gipimaniso gegi: "Gi di romo gitetema nya gukari gi nga fumago dzimbewu nya dzingi. 17Gi di alakanya monyoni gwaye kharati: 'Nyi na gira kharini nya nga olu nyi gu mwalo wulanga nya guvegedzele dzimbewu dzangu?' 18Na pimisede gwadi a di tugula mano khuye: 'Nyi ngu giti igyo nyi na girago. Nyi na pfhungumula sisangala sangu, nyi vbaha nya sikhongolo, gasi gu vega umo tirigu ni dzimbewu dzangu dzatshavbo. 19Khavbo avbo, nyi na embela hefemulo wangu, kheni: Hefemulo wangu, u nga saniseki; hodza, sela, tangala, kholu u fumide thomba u na hodzago myaga nya mingi.' 20Aholu Nungungulu a di mu embela, khuye: 'Gipumbu gikhongolowe! Wutshigu wa muhuno va na gu dzegela hefemulo wago. Esi u nga vegedzelago si na tshalela mani?' 21Khidzo kharati gu na giregago ga wule a dwanelago gu fuma thomba nya yingi, na si theli kota khu thomba ya Nungungulu." 22Khavbo avbo Jesu a di embela vapizane vaye, khuye: "Khidzo kharato nyi mi embelago: mu nga garadzegi khu guvbanya gwanu, na mu pimisa, khenu: ginani hi na hodzago? Mwendro sanu gu sanisekani khu givili gyanu, na mu pimisa, khenu: ginani hi na gu ambalago? 23Kholu guvbanya gu ngu vbindra guhodza; ni givili gi ngu vbindra guambala. 24Nga wonani vamahigonganye. Kha va yali, kha va vbweri, va mwalo githunga, mwendro saye gisangala, ambari ulo, Nungungulu a ngu va hodzisa. Ina uye Nungungulu a na divaledwa khu enu mu gu ni giphaso guvbindra sinyoni gani? 25Khu mani, vbakari gwanu, a dzi kodzago gu laphisa matshigu nya guvbanye gwaye khu kota nya gu dzi garadze gwaye? 26Olu mu tandrwago khu gu gira silo nya sidugwana mwa gu dzi garadzela ginani khu simbe. 27Nga wonani senge, idzo si dandrago khidzo! Kha si thumi gambe kha si lugi dzitshalu.Aholu nyi ngu mi embelani nya gukheni: ambari Salomoni, gufumani gwaye gwatshavbo, kha ambala kha nga gimwegyo gyakone. 28Ambari nya gukhenu mwasi, nya gu muhuno womo thembweni, mindru wu gu rinywa niloni, wu ambagiswago kharati khu Nungungulu, gu wani enu, vathu nya gukhodwe vbadugwanana? 29Mu nga garadzegi khu gilo mu na hodzago nigyo mu na selago; mu nga vbwetini gu si ti isoso. 30Kholu va nya mayigo khavo va dwanelago silo sesi satshavbo. Gasi enu mu na ni Babe wanu a sitigo satshavbo iso mu si vbwetago. 31Guphela, dwanelani mufumu wa Nungungulu satshavbo simbe mu na ningwani kha nga libhaso." 32Jesu a di engedza khuye: "Mu nga thavi, tshambi dugwana, kholu Babe wanu dzinide gu mu ninga mufumu waye. 33Rengisani dzithomba dzanu, mu kabanisela sisiwana. Sonani sikhwama nyamba hagala, mu wungedzela ndzadzini thomba nyamba vbela, iyo yi si dzi kodzigo gu phangwa khu dzimbafa ni gu hodzwa khu muhwa, 34kholu avbo yi na bani yiromo thomba yanu, khavbo yi na manegago myonyo yanu. 35"Khalani na mu hungide siwunu sanu, na mu khondriside myenge yanu. 36Kha nga sithumi si lindrelago pfhumu yawe, gu a wuye khu gulowolatunu, gasi guta mu tulela lidimba. Gikhati a na vbohago ata khokhotha. 37Si kategide sithumi sile si na ta manwago khu pfhumu yawe na si lindrede. Khu lisine nyi ngu mi embelani nya gu kheni: a na sumela mwendra mu giwununi, a gu si khadzisa vbavbatshi, gasi gu si phamela. 38A guta khu gikhati nya wuvili ni gikhati nya wuraru, ata si mana na si nga gu lindrela, si na bani si kategide sithumi soso. 39Yingisani gwadi: nari pwani mune ndranga a di gitide gikhati yi nga vbweta guta mbafa, na sa diga ndranga yaye yi phangwa. 40Enu nenu, khalani na mu dongide, kholu Mwamana wa Muthu a na vboha gikhati mu na gumba gi pimisa." 41Pedro a di mu wudzisa, khuye: "Pfhumu, khu gipimaniso gyogyo wa gu thula basi ethu mwendro wa gu thula vathu vatshavbo?" 42Pfhumu a di phindrula, khuye: "Khu gevbini githumi nya guthembege, nya gugengele, gile gi na vegwago mbeli nya sithumi sikwawe khu mune ndranga, gasi gu ninga guhodza sithumi sikwawe khu gikhati gi vbwetegago? 43Gi kategide githumi gi nata manwago khu pfhumu yaye na gi nga gu vbanya kharato. 44Khu lisine nyi ngu mi embelani nya gukheni a na gi vega kha nga muthangeli nya silo saye satshavbo. 45Aholu githumi gile gya gu pimisa kharati: 'Pfhumu yangu a ngu hwela gu vboha,' gi gu phela gu vetelela sithumi, gi hodza, gi sela, gi leva, 46gikhati a na wuyago mune ndranga gi nata manwa na gi pfhade, nyamba lindrela litshigu, mwendro gikhati. Khu kharato, gi na duswa vbawulangatunu vbale, gi gu saywa kha nga moyo nya vale nyamba thembega. 47Githumi gile gi na gumba dzi dongisela ni gu gira gugola ga pfhumu yaye nya gigwenye, gi na tsayiswa khu dzimboma nya dzingi. 48Gasi gile gi na girago, khu wuhangi, silo si fanelago dzimboma, gi na kwapwa vbadugwanana. Kholu, ga wule a nga ningwa nya singi a na hengudwa ngudzu; wule a nga thembwago ngudzu a na lombwa ngudzu." 49Jesu a di engedza khuye: "Nyi dzude nyita rotha luvbya tigoni. Khu gugola gwangu nyi di gu vbweta gu kheni nilo yoyu wu dzure khu tshivba. 50Gu ngu vbwetega gu eni nyi hakhe gubhapatiswa. Nyi ngu saniseka ngudzu kala gu esi si girege. 51Mwa gu hingigedza nya gukhenu nyi di resa gurula mafuni momu, gani? Nyi ngu mi embelani, kheni: Ahihi. Nyi di resa gukasegana. 52Kholu, gukhugela muhuno va na bani varomo livbandre vathu ndranga mweyo na va kaseganide: Vararu va na wugela vavili, vavili va wugela vararu. 53Babe a na wugela mwanaye, mwamana a na wugela babe; mayi a na wugela mwanaye, nyamahegyane a na wugela mayi; ni mayinasale a na wugela ngadzamwane, ngadzamwane a na wugela mayinasale." 54Jesu a di embela gambe gidzemo, khuye: "Mwagu wonani lipfhi na li khuga khu muhwa-dambo, mwa gu dzegela gu khenu: 'Yi nguta ndzadzi.' Gu gu khala idzo kamwe. 55Ya gu furugedza phuvbo khu marandzi, mwa gu ganela khenu: 'Li na manega lithonga.' Li gu manega kamwe. 56Vapembinu, mu kodzago gu tshamusela siyeyedzo sa mafuni ni ndzadzini, khu ginani mu hangwago khu gu tshamusela gikhati gegi? 57Khu ginani mu si tuguligo mwabune, esi si lulamidego? 58"Khu kharato, wa gu hongola ni nala wago ga vafumeli, zama gu mu khongotela na mu ngari ndzilani, a ngaya gu ningela ga mulamuli, mulamuli a gu ningela ga ndruna, ndruna ya gu khothela pasoni. 59Nyi ngu gu embela, khu lisine, nya gukheni: khu na duga khu mule nu si gu livbi mangava yatshavbo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\