LUKA 19

1Na bede tigoni ga Jeriko, Jesu a di tsemakanya lidhoropa. 2A di gu vbanya dhoropani ga Jeriko mwama moyo nya gitetema, nya gupwani khu Zakewu, a nga bani ari khongolo nya vahengisi nya mikhupho. 3A di gu vbweta gu wona Jesu, aholu kha nga dzi kodza khu kota nya vathu, kholu a di rode ngudzu. 4A di thanga khu mazambo a lita vbatshani nya nguyu, gasi a kodze gu mu wona, kholu uye a di gu vbweta gu vbindra khu vbale. 5Na vbohide, Jesu a di khusa maho, a mu embela, khuye: "Zakewu, tshiga khu guvbiredza, kholu muhuno nya gu vbweta guya khala nyumbani gwago." 6Uye a di tshiga khu guvbiredza, a mu hakha khu gunengela. 7Na va wonide sile, vatshavbo va di ngurangura, khavo: "Hongode aya khala ndrangani nya muwoni." 8Zakewu a di khuga a ema a embela Pfhumu, khuye: "Pfhumu, nyi na kabanisela sisiwane gipandre nya thomba yangu, nya gu bani nyi kanganyiside muthuyo, nyi na mu livba nyondro dzina." 9Jesu a di mu embela, khuye: "Muhuno guvbanyiswa gu bede ndrangani momu, kholu muthu yoyu nuye mwamana wa Abrahama. 10Kholu Mwamana wa Muthu tede guta vbweta ni gu vbanyisa avo va nga bani va dzimede." 11Na va gu pwa esi, Jesu a di engedzela gimbe gipimaniso, kholu a nga bani aromo vbafuvbi ni Jerusalema, nulo vathu va nga bani va gu hingigedza gukhavo mufumu wa Nungungulu wudigu vbweta gu vboha khu guvbiredza. 12A di khuye: "Mwama moyo nya guthavisege a di phara liendro a gu hongola hwindzo, gasi guya phariswa ndronga nya wufumu, na si vbede soso a wuya. 13Na si gu hongoli a di rana likhumi nya sithumi saye, a si kabanisela pondro pondro, a si embela, khuye: 'Indrani, tshalani mu velegisa dzitsapawu dzedzi kala nyi gu wuya.' 14Aholu vathu va tigoni mule va di gu mu khalela lidiwo, khu kharato, va di rumela mwango, khavo: 'Kha hi dzini gu fumedwa khu muthu yoyu.' 15"Gikhati a nga wuyago, na fumisidwe, adita ranisa sithumi sile a nga bani a si ningide dzitsapawu, gasi gu dziti i tengo muni muthu ni muthu a nga tshala a velegisa. 16"Uye nya guphele a dita khuye: 'Pfhumu, pondro yago yi velegide likhumi dzipondro!' 17Mufumeli a di mu hakha, khuye: 'U giride gwadi githumi nya gyadi; kha nga olu u nga thembegago ga silo nya sidugwana, nyi na gu pharisa ndronga nya gufumele likhumi madhoropa.' 18"Uye nya wuvili a dita khuye: 'Pfhumu, pondro yago yi velegide livbandre dzipondro.' 19Ga oyu a di ganela, khuye: 'Uwe nuwe nyi na gu pharisa ndronga nya gufumele livbandre madhoropa.' 20"A dita mumbe ata khuye: 'Pfhumu, pondro yago khu yi woni eyi, nyi di yi fumbede khu mwendra nyi yi vegisa gwadi. 21Kholu nyi di gu gu thava, kha nga olu u gu mwama nya wurena, u vbwetago gu dzega umo u nga vega ni gu vbwera umo u nga yala!' 22Mufumeli wule a di mu hakha, khuye: 'Githumi nya gu vivbedwe khu monyo, nyi ngu gu kona khu magana yago. Gwadigo udigu dziti nya gukhuwe nyi mwama nya wurena, nyi dzegago umo nyi nga mba vega ni gu vbwera umo nyi nga mba yala, 23khu ginani u nga mba vega bhakwa dzitsapawu dzangu? Olu nyi widego na nyi yide nyi ya dzega nidzo dzi nga vbweta gu velegela.' 24A di embela avo va nga bani varomo vbale, khuye: 'Mu dzegeleni pondro yoyo mu yi ningela wule a gu ni likhumi.' 25Va di mu hakha, khavo: 'Eh! Pfhumu, uyoyo a na ni likhumi dzipondro!' 26Uye a di khuye: 'Nyi ngu mi embelani, khu lisine, kheni: watshavbo wule a gu naso, a na ningwa, gasi wule a gu mwalo gilo, ambari esi a gu naso a na dzegedwa. 27Gasi khu kota nya valala vava vangu, va nga mba dzina gu fumedwa kheni, va reseni avba muta va pila migolo na nyi gu va wona.' " 28Na vbedzide gu ganela esi, Jesu a di hongola kha guya Jerusalema. 29Na va gu vboha Bhetifage ni Bhetaniya, vbafuvbi ni gigomo gi ranwago Gigomo nya Miolivha, Jesu a di ruma vapizane vavili, 30khuye: 'Indrani ma dzindranganani mule, na mu gu bela, mu naya mana giburwana na gi hungidwe, igyo nya gu gima gi si gu khiledwi khu muthu. Gi tshuleni mu nyi resela. 31Mwa gu wudziswa pwani mwa gu gi tshulela ginani, hakhani khenu khu Pfhumu yi gi vbwetago." 32Vapizane vale va di phara ndzila, va gu hongola. Va diya mana satshavbo kha nga idzo a nga bani a va embede khidzo. 33Na va gu tshula giburwana, vamune vakone va di khavo: "Mwa gu gi tshulela ginani giburwana gyogyo?" 34Va di hakha, khavo: "Khu Pfhumu a gi vbwetago." 35Na va vbohide nagyo ga Jesu, va diya gi ladzedzela mabhadzi yawe, va gu mu khiledza. 36Ndzilani va di ladza mabhadzi, gasi Jesu a vbindra khavbo. 37Gikhati va nga vbohago releloni nya gigomo nya Miolivha, vapizane vaye vatshavbo va di phela gu womba mikulungwane, va rungudza Nungungulu khu siliwugiso satshavbo va nga si wonago, 38khavo: "A na rungudzwe Mufumeli atago khu lina la Pfhumu! Gurula ndzadzini,ni gidhumo ga Nungungulu!" 39Vafarisi nya gukari va nga bani varomo vbakari nya vathu, va di khavo: "Muhevbudzi, degudza vapizane vago." 40Jesu a di va hakha, khuye: "Va gu kala va degula avo, siwindri si na kulungela." 41Gikhati a nga vbohago dhoropani ga Jerusalema, a li khedza gwadi, a di lila, khuye: 42"Oh! Nari pwani sago, litshigu la muhuno u di gu mati nuwe mahungu ma dzi kodzago gu gu resela gurula! Aholu isoso si nga sihalegide mahoni gwago. 43Ma na vboha matshigu u na gu tsangedwago khu valala vago, va gu randrela khu maphuvbo yatshavbo. 44Va na gu tshigira mafuni, uwe ni sanana sago, kha va na tshiya giwindri vbatshani nya giwindri gikwawe, kholu u nga mba li ti litshigu u nga holedwago khilo!" 45Khavbo avbo, Jesu na bede Nyumbani ga Nungungulu, a di tutumisa varengisi, 46khuye: "Gu lovidwe, pwani: 'Nyumba yangu yi na bani yiri nyumba nya nombelo.' Aholu enu mu yi vbindrugedzile mu yi gira liphala nya gusihale umo dzimbafa." 47Jesu adigu hevbudza matshigu yatshavbo Nyumbani ga Nungungulu. Aholu vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni vahevbudzi nya Nayo ni madhota, va di gu zama ndzila nya gu mu songe. 48Ambari ulo kha va nga dziti va na gira kharini, kholu vathu vatshavbo va di gu mu yingisa khu gunengela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\