LUKA 22

1Wu di gu hidzimela buzo nya sibaba nyambana mela, wu ranwago buzo nya Phasika. 2Vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni vahevbudzi nya Nayo va di vbweta lipindru nya gusonge Jesu, aholu va di gu thava gidzemo. 3Sathane a di bela khu ga Judha, a ranwago Sikarioti, a nga bani ari moyo nya vale nya likhumi na vavili. 4A diya ganela ni vaphasi, gumogo ni dzindruna va hevbula mano nya guningele khayo Jesu. 5Avo va di nengela, va gu mu thembisa gu mu ninga dzitsapawu. 6Judha a di bonga, a gu vbweta gikhati nya gyadi nya gu mu ningele khigyo, nyamba tidwa khu gidzemo. 7Na li vbohide litshigu nya sibaba nyambana mela, a nga bani ari litshigu nya gusongwe ginvutana, 8Jesu a di ruma Pedro ni Johane khuye: "Indrani muya hi dongisela iso si vbwetegago gasi hi hodze ginvutana nya Phasika." 9Va di mu wudzisa, khavo: "Wa gu vbweta khuwe hiya dongisela hayi?" 10A di va hakha, khuye: "Gikhati mu na belago dhoropani, mu na tshangana ni mwama nari ni kanvu nya mati.Mu landreni kala ndrangani a na belago, 11muya embela mu ne ndranga, khenu: Pfhumu a hi rumide guta gu wudzisa: khu yevbini nyumba nyi na hodzelago umo nvutana nya Phasika ni vapizane vangu? 12A na mi yeyedzani nyumba nya yikhongolo yi gomo gitezi, umo mu na guya manago meza na yi ladzidwe. Dongiselani umo." 13Va di hongola, vaya mana satshavbo kha nga idzo a nga va embelago khidzo. Va diya dongisela umo Phasika. 14Na gi vbohide gikhati, a diya khala vbamezatunu gumogo ni vapostoli, 15a gu va embela, khuye: "Nyi dogorede ngudzu gu hodza nanu Phasika yeyi na nyi si gu saniseki, 16kholu nyi ngu mi embelani, kheni: kha nyi na yi hodza gambe, kala yi tadzisega mufumuni wa Nungungulu." 17Na dzegide gikombe, a di bonga, khuye: "Dzegani, mu tshiyelana mwatshavbonu. 18Kholu nyi ngu mi embelani nya gukheni kha nyi na sela gambe wadwa nya dziuvha kala wu vboha mufumu wa Nungungulu." 19Khavbo avbo, a di dzega gibaba, na gu bonga, a di gi kabanisa, a va ninga, khuye: "Egi givili gyangu, [gi na ningedwago khu kota yanu; girani esi khu gialakanyo gyangu." 20Hwane nya gilalelo, a di dzega gikombe, a gira idzo saye, khuye: "Gikombe gegi khya gidzumeledzwano nya giphya gitiyiswago khu novba wangu, wu na vbaladzedwago enu.] 21Aholu, dzitini nya gukhenu uye a vbwetago gu nyi ningela nyi naye vbamezatunu vbavba! 22A gu nari Mwamana wa Muthu, a na landrisa ugo gu lovidwego khu Nungungulu. Aholu libango li na ni wule a na mu ningelago!" 23Va di phela gu wudzisana khavo: "Khu mani a vbwetago gu gira isoso?" 24Vapizane va di phela gu ganedzisana, na va vbweta guti khu mani a gu khongolo vbakari gwawe. 25Jesu a di va embela, khuye: "Vafumeli nya mayigo va gu ma khozisa khu tshivba gambe avo va fumago khu gu khozisa va gu ranwa vafumeli nya wuhindzi. 26Gasi vbakari gwanu gu nga giregi kharato; uye agu khongolo a na khale kha nga mahegisela; ni uye a rumago kha nga uye a thumelago vakwawe. 27Gasi khu mani a gu khongolo: uye a khalago vbamezatunu mwendro uye a emedzelago? Khu lisine khongolo khu wule a khalago vbamezatumu! Gani olu eni nyi womo vbakari gwanu kha nga wule a mi thumelago. 28"Enu khenu mu nga nyi bangaladzani gikhati gyatshavbo gulingwani gwangu. 29Khu kharato, nyi na mi ningani mufumu kha nga Babe a nga nyi ningago neni, 30gasi mu hodze ni gu sela vbamezatunu nya buzo wangu. Mu na khalani vbasikhalotunu nya wufumu, mu lamula mahundzo yatshavbo ya Israeli, nya likhumi na mavili. 31"Simoni, Simoni, dziti nya gukhuwe Sathane a mi lombideni gasi gu mi vbevbera kha nga mavbila. 32Aholu eni nyi di gu lombelela ga Nungungulu gasi gukhodwa gwago gusi rereki. Gani olu, gikhati u na vbindrugedzago uwe, u na tiyisa vandriyago." 33Uye Simoni a di khuye: "Pfhumu, avba nyi guromo nyi sambanyide guya nago pasoni, ni gufani." 34Jesu a di mu hakha, khuye: "Nyi ngu gu embela, Pedro: kha na emba khonge muhuno nusi gu nyi dangi nyondro tharu." 35Jesu a di engedza gambe, khuye: "Gikhati nyi nga mi rumelani nyambana gipatsi, nyambana rava, nya mbana silato, gyomo gi nga mi kenelelago, gani?" Vapostoli va di hakha khavo: "Gi mwalo gi hi keneledego." 36A di engedza gambe, khuye: "Gasi olu, uye a gu ni gipatsi a na phare; nuye a gu ni rava a na phare nuye. Uye a gu mwalo litshari, a na rengise libhadzi gasi gu renga litshari limwedo. 37Kholu lisine nyi mi embelago kheli: gu vbwetega si girege gwangu iso si ganedwago khu milowo, nya gupwani: 'Sayedwe vbakari nya vawoni.' Khu lisine, iso si nyi lindredego si ngu vbweta gu girega." 38Va di khavo: "Pfhumu, khu ma woni matshari mavili aya." Gasi uye a di va hakha khuye: "Basi." 39Kha nga giolovedzo gyaye, a di duga a gu hongola gigomoni nya Miolivha. Vapizane va di hongola naye. 40Na va vbohide, a di va embela, khuye: "Lombelelani, gasi mu si beli gusengwani." 41Khavbo avbo, a di leya vbadugwana, aya lombelela, khuye: 42"Baba, wa gu dzina nyi leyisele gikombe gegi nya wuvi. Ambari ulo, gu nga giregi guhaladza gwangu; aholu, ugo gwago." [ 43Khavbo avbo, gi dita girumwa gya Nungungulu khu ndzadzini, gasi guta mu tiyisa. 44Na gutshaniseka ngudzu, a di simama gu lombelela, khu tshivba, na gu ruta lithonga nya gufanane ni madona nya makhongolo nya novba, ma guthegela mafuni.] 45Na vbedzide gu lombelela, a di yela vapizane, a va mana na va lade khu madidi khana ni gu garadzega. 46A di va wudzisa, khuye: "Khu ginani mu lalago? Wugani, mu lombelela, gasi mu si beli gusengwani." 47Jesu na nga gu ganela li di vboha lidhuma nya vathu, na li gu thangedwa khu moyo nya vale nya likhumi na vavili, nya gu pwani khu Judha, a nga hidzimelago ga Jesu gasi guya mu bejari. 48Khavbo avbo, Jesu a di mu wudzisa, khuye: "Judha, ina u ngu tiya gu ningela Mwamana wa Muthu khu gu mu bejari, uwe?" 49Vapizane va nga bani va mu randrede, na va wone iso si nga bani si vbweta gu dugelela, va di mu wudzisa, khavo: "Pfhumu, hi dwana navo khu matshari, gani?" 50Moyo wawe a di bayisa githumi gya khongolo nya vaphasi nya mhamba a gu gi pila ndzeve ya nyamudye. 51Aholu Jesu a di va kawuka, khuye: "Basi! Va digeni." A di phara ndzeve nya githumi a gi hawulugisa. 52Khavbo avbo, Jesu a di embela lidhuma latshavbo li nga yago gasi guya mu mola: vakhongolo nya vaphasi, vathangeli nya Nyumba ya Nungungulu ni madhota, khuye: "Mu di donga matshari ni sighomba khwatshi mwa guta mola gighevenga! 53Matshigu yatshavbo nyi diri nanu Nyumbani ga Nungungulu, kha mwa nyi mola! Gasi egi khigyo gikhati gyanu, a gu mufumu nya gidema." 54Khu vbale, va di dzega Jesu va gu hongola naye ndrangani ga khongolo nya muphasi nya mhamba. Pedro a di gu landra khu hwindzo. 55Kha nga ulo va nga bani va khondriside nilo vbakari nya ndranga, va wora, Pedro a diya khala nuye vbakari gwawe. 56Githumi gimwegyo nya nyamayi, na gi mu wone na khade na gu wora nilo, gi di mu khedza gwadi, khigyo: "Oyu nuye adiri naye." 57Aholu Pedro a di danga, khuye: "Nyamayi, eni kha nyi mu ti." 58Khadukhadu, mumbe gambe a di khuye: "Uwe nuwe u moyo wawe." Gasi Pedro a di khuye: "Amasawu, kha nyi mu ti." 59Na gu vbindride gipimo nya wora, mumbe gambe a dita temarisa, a ganela, khuye: "Khu lisine, oyu nuye adiri naye, gambe Mugalilewu nuye." 60Pedro a di khuye: "Amasawu, kha nyi siti niso u ganelago." Gikhati gyogyo, na ngu gu ganela, wu di emba khonge. 61Pfhumu, na yi thendregedzide yi mu khedza mahoni, Pedro a di dundruga magana ya Pfhumu, gikhati yi nga mu embelago, khiyo: "Na si gu embi khonge, u na nyi danga guraru." 62A di duga vbavbandze aya lila khu wuvi waye watshavbo. 63Gasi vale va nga bani va gu mu ghadha, va di mu vala ni gu mu sanisa. 64Va di gu mu tshika maho na va mu wudzisa, khavo: "Nga tumba! Khu mani a nga gu veta?" 65Va di mu vala khu simbe nya gutale. 66Na gugide, wu di girwa tshangano nya madhota, vakhongolo nya vaphasi nya mhamba, ni vahevbudzi nya Nayo. Va di dzega Jesu vaya naye phathani gwawe. 67Va di mu embela, khavo: "Hi embele lisine. Ina kamwe uwe khuwe Kristo?" Uye a di va hakha, khuye: "Nya mi gu embelani, kha mu na khodwa; 68nya gu mi gira giwudziso, kha mu na nyi phindrula. 69Aholu Mwamana wa Muthu, gukhugela olu, a na khala nyamudye ga Nungungulu." 70Vatshavbo va di mu wudzisa, khavo: "Sa gu yeyedza gu pwani uwe u Mwamana wa Nungungulu?" A di va hakha, khuye: "Mu ngu ganela, khenu kheni." 71Khavbo avbo, va di khavo: "Hi na dzi garadzela gambe ginani khu gu vbweta dzifakazi? Hi mu pwide hatshavbo na gu ganela abune."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\