LUKA 23

1Vatshavbo va di khuga, va mu yisa ga Pilato. 2Va di phela gu mu ketsari, khavo: "Hi mane oyu mwama na gu kutsedzela vathu gu wugela mufumu, khuye: mu nga livbini khupho ga Sezari, ni gu khuye uye khuye mufumeli Kristo." 3Pilato a di mu wudzisa, khuye: "Ina kamwe uwe khuwe Mufumeli wa Vajudha?" Jesu a di mu hakha, khuye: "Khidzo uwe u ganelago." 4Khavbo avbo, Pilato a di embela vakhongolo nya vaphasi ni mwandra watshavbo, khuye: "Gimwalo gihoso nyi gi manago ga muthu yoyu." 5Aholu avo va di simamisa, khavo: "Uye a ngu kutsedzela vathu Judheya gwatshavbo khiso a hevbudzago gukhugela Galileya kala omu." 6Na pwide esi, Pilato a di va wudzisa, khuye:"Khandri Mugalilewu muthu yoyu gani?" 7Na dzitide nya gukhuye a gu dugela tigoni ga Herodhi, a di mu rumela ga Herodhi, a nga bani aromo nuye Jerusalema matshigu yale. 8Herodhi, na wonide Jesu, a di tala khu gutsaka, kholu matshigu nya gulaphe na gu vbweta gu mu wona, khu kota nya ndruma a nga yipwago. A di khuye mwendro a na gira giliwugiso nya gukari mahoni gwaye. 9A di mu wudzisela silo nya singi, aholu Jesu kha nga mu phindrula gilo. 10Vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni vahevbudzi nya Nayo va nga bani varomo avbovbo, va di simamisa gu mu ketsari. 11Herodhi ni masotshwa yaye, na mu kasuwaride ni gu mu hembulula, a di ruma gu mu bweledza ga Pilato na ambagisidwe libhadzi nya gumbure ngudzu. 12Litshigu lolo, Herodhi ni Pilato va di khala va na pari ni pari, kholu va disi pwanani. 13Pilato a di tshanganisa vakhongolo nya vaphasi nya mhamba, vafumeli ni vathu vatshavbo, a va embela, khuye: 14"Mu nyi resede muthu yoyu kha nga moyo a gimbilago a kutsedzela vathu. Nyi mu wudziside mbeli gwanu, kha nya mana gwaye ni gihoso gimwegyo mugu khenu giride. 15Herodhi nuye, kha mu mana ni gihoso, kha nga olu a mu bweledzidego avba. Kha nga mu wonago, uye mwalo nandru nya gu yele gu songwa. 16Khu kharato, nyi na mu tsayisa, nyi mu diga a hongola." [ 17Myaga yatshavbo khu gikhati nya Phasika, Pilato adiri ni giolovedzo nya gu va tshulele gibotshwa gimwegyo.] 18Vatshavbo va di gulumela, khavo: "Songa mwama yoyo, u hi tshulele Bharabhasi!" 19Bharabhasi yoyu, a di khothedwe khu litunga a nga wusago dhoropani, ni kota a nga songa muthu. 20Pilato a di ganela navo nya luphye, na gu zama gu vbanyisa Jesu. 21Aholu avo va di gulumela, khavo: "Mu khokhothele! Mu khokhothele!" 22Pilato a di va wudzisa nya wuraru, khuye: "Gighoho muni a gu nagyo? Gi mwalo nyi gi manidego gwaye gi lombago gu a songwe. Khu kharato, nyi na mu tsayisa, nyi mu diga a hongola." 23Aholu avo va di simamisa gu lomba, na va gulumela, khavo:"A na khokhothedwe!"Ligwaha lawe li diya na li gu engedzelana khu tshivba ni tshivba. 24Khavbo avbo, Pilato a di ruma khuye gu girege gugola gwawe. 25Kha nga gulomba gwawe, a di tshula wule a nga bani a khothedwe khu mayunga ni wughevenga, a va ningedza Jesu va gira gugola gwawe khu uye. 26Na va gu hongola naye, va di gurumedza mwama moyo nya gupwani khu Simoni wa Sirene, a nga bani a gu wuya khu gundze, va mu rwega gihambano, a gu landra khu hwane ga Jesu. 27A di landrwa khu mwandra nya vathu ni vanyamayi nya gukari va nga bani va gu lila khu gu mu pwela wusiwana. 28Jesu a di thendregedza, a va embela, khuye: "Sagadzyana sa Jerusalema, mu nga lilini khu kota yangu; dzi lileleni wutumbu wanu ni gu lilela sanana sanu; 29kholu manguta matshigu va na gu ganelago, khavo: Va kategide vanyamayi va nga mba velega sanana, ni vale va nga mba mamisa. 30Gikhati gyogyo va na embela sigomo, khavo: 'Hi thegeleni.' Va na embela sigomwana khavo: 'Hi sihaledzeni!' 31Kholu, ambari nya gukhuwe simbo nya gunagane va wu girago kharati, a hati uwo nya gubange wu na girwa kharini?" 32Va di gu yisa niso sighevenga sivili, gasi guya songwa naye. 33Na va vbohide wulanga wu ranwago wulanga nya girwarwa, va di mu khokhothela vbagihambanotunu uye ni sighevenga sile sa sivili, gimwegyo khu nyamudye, gimbe khu nyambade. 34Jesu a di khuye: "Baba, va tsetselele, kholu kha va giti igyo va girago." Khavbo avbo, va di kabana dzingadzu dzaye, khu gu gira nyatumbatumbane. 35Vathu va di khala vbale va wona; gasi vakhongolo vakone va di mu vala, khavo: "Vbanyiside vakwawe; a na dzi vbanyise abune, a gu bani ari uye Kristo, Gihathwa gya Nungungulu!" 36Masotshwa nayo ma di mu kasuwari, magu mu yela, gasi guya mu ninga ginageri. 37Ma di khayo: "Wa gu bani uri uwe Mufumeli wa Vajudha, nga dzi vbanyisa wabune!" 38Khu vbatshani gwaye gu di lovidwe, pwani: "Oyu khu Mufumeli wa Vajudha." 39Gimwegyo nya sighevenga sile si nga bani si khokhothedwe naye gi di mu vala, khigyo: "Gasi khandruwe Kristo, uwe gani? Ina ka, dzi vbanyise wabune, gumogo ni gu hi vbanyisa nethu." 40Aholu gimbe, na gi khuside lito, gi di mu kawuka khigyo: "Ina uwe khu thavi Nungungulu. Olu u nga lamuledwa gusongwa naye gani? 41Nari nya nga ethu, ha gu tshanisekela gilo nya gugiti kholu ha gu hakha tsayiso nya mithumo yathu. Gasi uye gi mwalo gighoho a giridego." 42A di engedza, khuye: "Jesu, nyi dundruge gikhati u na gu belago mufumuni wago." 43Uye a di mu hakha, khuye: "Muhuno olu u na bani uri ni eni ndzadzini." 44Khumo nya midiya, gi di manega gidema tigoni gwatshavbo, kala ni silambo khu 15 wora kholu lidambo li di tshiredzidwe. 45Mwendra nya makhuvi nya Nyumba ya Nungungulu wu di pferuga khu vbakari. 46Jesu a di khusedza lito khu tshivba ni tshivba, khuye: "Baba, mandzani gwago nyi ngu ningela hefemulo wangu." Na ganede esi, a di fa. 47Muthangeli nya lizana masotshwa a nga bani aromo vbale, na wonide iso si nga bani si dugelela, a di dhumisa Nungungulu, khuye: "Khu lisine oyu adiri muthu nya gululame!" 48Vathu vatshavbo va nga wonago gusaniseka gwatshavbo ga Jesu, na va wona iso si nga bani si dugelela, va di hongola gaya na va gu dzi laya. 49Vatshavbo vale va nga bani va tivana naye, gumogo ni vanyamayi vale va nga mu landrelago gukhugela Galileya, va di khala khu hwindzo, va khedzisela satshavbo. 50A di romo mwama moyo nya gupwani khu Josefe, a nga bani ari moyo nya madhota, a nga bani ari muthu nya ndruda ni gululama. 51Kha nga nengela khiso si nga hungwago ni gu girwa khu vakwawe. Adiri givelegwa gya Arimateya, lidhoropa nya Vajudha, a di gu lindrela mufumu wa Nungungulu. 52A di hongola ga Pilato a ya lomba girumbi gya Jesu; 53na gi tshiside khu vbagihambanotunu, a di gi fumbela khu mwendra, a gi dzinga thowoni li nga bani li kedwe giwindrini, umo gu nga bani gu si gu dzingwi muthu. 54Gu diri litshigu nya gudongisele, ni wutshigu wakoni nya gupile Sabhado. 55Vanyamayi va nga bani va dzude ni Jesu khu Galileya va di landrisela Josefe, va guti lithowo ni gu wona idzo gi nga bani gi ladzisidwe khidzo girumbi gya Jesu. 56Na va wide gaya, va dita dongisela mafura. Khu Sabhado va di hefemula, kha nga guruma nya Nayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\