LUKA 7

1Jesu na vbedzide gu ganela iso a nga embela gidzemo, a di hongola Khafarnawume. 2Muthangeli moyo nya gikwata nya lizana masotshwa a diri ni githumi gyaye nya gu gi gole ngudzu gi nga bani gi gu dwala nya hadza gufa. 3Na pwide ndruma ya Jesu, a di rumela madhota nya gukari nya Vajudha gasi guya mu lomba gu ata vbanyisa githumi gyaye. 4Na va vbohide ga Jesu, va diya mu lomba phara-mawundru, khavo: "Uye a ngu fanela gu giredwa wuhindzi wowo, 5kholu a ngu gola va na gyathu; gambe khuye a nga hi vbahela nyumba nya nombelo." 6Jesu a di hongola navo. Na va vbweta gu vboha ndrangani, muthangeli nya masotshwa a di rumela mwango khu dzipari dzaye, khuye: "U nga dzi garadzi, Pfhumu, kholu nyi mwalo fanelo nya gu uwe u bele ndrangani gwangu. 7Nyi di dzipwa na nyiri mwalo fanelo nya gu gu khinge; aholu rumela lito limwedo lago basi, githumi gyangu gi na hawuluga. 8Kholu, eni neni, ambari nyi gu ni vakhongolo vangu, nyi na ni masotshwa nyi ma rumago. Mumbe gu mu ruma, kheni: 'Indra,' a gu hongola; mumbe, kheni: 'Delu,' ata; githumi gyangu, kheni: 'Gira egi,' gi gira." 9Na pwide magana yaya, Jesu a di liwuga ngudzu, a gu embela avo va nga bani va mu landra, khuye: "Nyi ngu mi embelani, kheni: nyi si gu mani gukhodwa nya gukhongolo nya nga ogu, ambari ga va na Israeli." 10Sirumwa sile, na si bwelede gaya, si diya mana githumi na gi hawulugide nya dzadi. 11Khavbo avbo, Jesu a di hongola dhoropani ga Nayime, gumogo ni vapizane ni gidzemo nya gingi. 12Na va gu vboha dhoropani, va di kotsana ni muthu a nga bani a guya dzingwa, adiri gyanana gya gimwegyo gya mayime moyo nya noni. Va di romo vathu nya vangi va dhoropani mule va nga bani va gu hongola navo thowotunu, gasi guya bangaladza malile wule. 13Pfhumu na mu wone, a di mu pwela gisiro, a gu mu embela, khuye: "U nga lili." 14A di hidzimela, aya khuha lithatho. Avo va nga bani va li pharide, va di ema. Khavbo avbo, a di khuye: "Lidzaha, eni nyi ngu gu ruma, wuga." 15Mufi a di wuga a khala khu giwunu gyaye, a gu phela gu ganela. Khavbo avbo, Jesu a di mu ningela ga mayi waye. 16Vatshavbo va di tala khu githawo, va gu dhumisa Nungungulu, khavo: "Tumbulugide vbakari gwathu muprofeti nya khongolo; Nungungulu endrede ngamo yaye." 17Ndruma nya giliwugiso gegi yi di phalalega ni Judheya gwatshavbo ni mayigo yatshavbo ya vbafuvbyana mule. 18Vapizane va Johane va diya mu tivisa satshavbo iso si nga dugelela. 19Khavbo avbo, Johane a di rana vapizane vavili, a va rumela ga Pfhumu, gasi guya mu wudzisa, khavo: "Khuwe wule a vbwetago guta, mwendro hi nga gu lindrela mumbe?" 20Na va vbohide ga Jesu, va di khavo: "Johane Mubhapatisi a hi rumide guta gu wudzisa: Khuwe wule a vbwetago guta, mwendro hi nga gu lindrela mumbe?" 21Gikhati gyogyo furi Jesu a di hawulugisa vathu nya vangi madwali ni gu vbanyisa ava va nga bani va gu saniswa khu maphuvbo nya guvivbe, gumogo ni gu tula maho sikhumu. 22Jesu a di va hakha, khuye: "Indrani muya tivisa Johane iso mu sipwago ni gu si wona: sikhumu si ngu wona, sikhurubwa si ngu gimbila, vanya sokono va ngu agiswa, sivbwiri si ngu pwa, vafi va ngu wuga, Mahungu nya Yadi ma ngu hevbudzwa sisiwana. 23Kategide saye wule a si tshunganiswigo kheni." 24Na va hongode vapizane vale, Jesu a di tshala a wudzisa gidzemo khu mahungu ya Johane, khuye: "Ginani mu ngaya gi wona giwulani? Tshava nya guhanahaniswe khu phuvbo, gani? 25Gasi ginani mu ngaya gi wona? Muthu nya gu ambale sombo nya gumbure, gani? Avo vasi hamugigo gilo ni gu ambale gwadi va gu dugela ndrangani nya vafumeli. 26Ginani mu ngaya gi wona, na? Muprofeti? Ina. Khidzo nyi mi embelago. Gambe guvbindra ni muprofeti. 27Khuye oyu a thudwago khu Milowo, pwani: 'Nyi na thangisa mbeli gwago girumwa gyangu, gasi guya gu dongisela ndzila.' 28Khidzo nyi mi embelago: vbakari nya vathu vatshavbo va velegidwego khu vanyamayi, mwalo muprofeti nya khongolo guvbindra Johane; aholu muthu nya mahegisela mufumuni wa Nungungulu khongolo guvbindra uye." 29Vatshavbo vale va nga mu yingisago na gu ganela isoso, ngudzungudzu vahengisi nya mikhupho, va di rungudza khavo: "Khu lisine Nungungulu lulamide." Khavo avo va nga bani va hakhide gubhapatisa ga Johane. 30Aholu, vafarisi ni vahevbudzi nya Nayo va nga bombago gubhapatisa ga Johane va bombide khu kharato makategwa va nga bani va dongisedwe khu Nungungulu. 31Jesu a di khuye, "Nyi na va fananisa ni mani vathu nya mela yoyu? Va ngu fana ni mani? 32Va ngu fana ni sanana sile nya gu, na siromo tendrelani si ganedzisana, khiso: 'Hi wombide sitoliyo, kha mwa hana!Hi embide dzindzimo nya wusiwana, kha mwa lila!' 33Kholu dzude Johane Mubhapatisi, a si hodzigo gilo ni gumba sela wadwa, mwari khenu: 'A na ni liphuvbo nya guvivbe.' 34Dzude Mwamana wa Muthu, a hodzago ni gu sela, mwari khenu: 'Likhondrobwa, bewudzi, bwelo khavbo, pari nya vakhuphisi ni vawoni.' 35Aholu guti ga Nungungulu gu lulamide mahoni ga vale va gu hakhago." 36Mufarisi moyo a di rana Jesu, gasi guya hodza naye. Na vbohide ndrangani momo, a di khala vbamezatunu. 37Nyamayi moyo, a nga bani a tidwa kha nga muwoni tigoni mule, na dzitide nya gukhuye Jesu womo a hodza ndrangani ga mufarisi, adita ni gigasi gyaye nya mafura nya gunungele ngudzu, 38ata khala khu hwane ga Jesu na gu lila. A di mu naganisa migondro khu marongo, a gu yi bavbulela khu ndzudzu waye, a gu yi bejari ni gu yi todza mafura. 39Mufarisi wule a nga mu ranago, na wonide esi, a di ganela enga mapimoni gwaye, khuye: "Nari gupwani oyu mwama muprofeti kamwe, na gu muti khu mani, ni gu muthu muni nyamayi a mu khuhago, kholu muwoni!" 40Khavbo avbo, Jesu a di mu embela, khuye: "Simoni, gyomo nyi vbwetago gu gu embela." A di hakha, khuye: "Ganela, Muhevbudzi." 41Jesu khuye: "A di romo muthu a nga bani a fiyariside dzitsapawu vathu vavili: moyo wakone adiri ni mangava nya livbandre dzipondro; mumbe, lizana dzikinyeta. 42Kha nga ulo va nga bani vari mwalo dzitsapawu nya gulivbe khidzo, a di va tsetselela va vavili. Khu wevbini nya ava va vavili a na mu golago ngudzu?" 43Simoni a di hakha, khuye: "Khu lisine, nya gu wona gu kheni khu wule a nga mu tsetselela mangava nya mangi." Jesu a di mu embela, khuye: "U hakhide gwadi." 44A di thendregedza a gu khedza nyamayi wule, a embela Simoni khuye: "U ngu mu wona nyamayi yoyu? Eni nyi bede ndrangani gwago, khwa nyi ninga mati nya guhandze migondro yangu; gasi uye a nyi handzide migondro khu marongo yaye, bwelo khavbo a yi bavbulela khu ndzudzu waye. 45Uwe khwa nyi bejari; gasi uye, gukhugela nyi bela, kha garali khu gu bejari migondro yangu. 46Uwe khwa nyi phorodza mafura hungoni; gasi uye a nyi todzide migondro khu mafura nya gunungele. 47Khu kharato, nyi ngu gu embela, kheni: A ngu tsetseledwa siwono saye nya singi, kholu yeyedzide lihaladzo nya likhongolo. Aholu wule a tsetseledwago silo nya sidugwana, a ngu gola vbadugwana." 48Khavbo avbo, a di embela nyamayi wule, khuye: "Siwono sago si tsetseledwe." 49Avo va nga bani varomo vbamezatunu va di phela gu wudzisana, khavo: "Gasi khu mani oyu a dzi kodzago gu tsetselela siwono?" 50Jesu a di embela nyamayi wule, khuye: "Gukhodwa gwago gu gu vbanyiside. Indra khu gurula."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\