MARKO 14

1Na gu tshade matshigu mavili gasi gu hodza buzo nya Phasika, ni oyu nya sibaba nyambana mela, vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni vahevbudzi nya Nayo va di vbweta lipindru nya gumole Jesu khu gisihaledza va mu songa. 2Aholu, va di khavo: "Hi nga mu moli vbakari nya buzo hi nga wugedwa khu vathu." 3Jesu, na romo dhoropani ga Bhetaniya, ndrangani ga Simoni, a nga bani a gu ranwa pwani nya sokono. Na khade vbamezatunu, a di vboha nyamayi moyo ni gisasi nya mafura nya gunungele ngudzu, ma nga rengwa khu dzitsapawu nya dzingi. A di gi pandra a guhula mafura hungoni ga Jesu. 4Vambe va di sola va ganela khu gyawe khavo: "Ma gu haganisedwa ginani mafura yale! 5Nari pwani ma di rengiswa khu gipimo nya mazana mararu dzitsapawu nya prata na ma phaside sisiwana. Va di mu hembulula va swireka." 6Aholu, Jesu a di khuye: "Mu digeni, mwa gu mu garadzela ginani? A nyi girede thumo nya wadi. 7Sisiwana mu naso enu gikhati gyatshavbo. Mu na si phasa mwa gu dzina. Gasi eni, kha nyi na khala nanu kala gupindruga. 8Uye giride khavbo a nga kodza khavbo: hegulede gu todza mafura givili gyangu, gasi gu gi dongisela guya dzingwa. 9Khu lisine, nyi ngu mi embelani gu kheni: ni evbini yi na gu hevbudwago Ivhangeli yeyi tigoni gwatshavbo, gu na khumbugwa esi a giridego nyamayi yoyu, gasi a alakanywe." 10Khavbo avbo, Judha Sikarioti, moyo nya vale nya likhumi na vavili, adiya ga vakhongolo nya vaphasi nya mhamba, ni vahevbudzi nya Nayo gasi guya ningela Jesu. 11Na va mu pwide, va di tala khu gutsaka, va mu tumbisa dzitsapawu. Gu khugela vbale, uye a di vbweta gikhati nya gyadi nya gu mu ningele khigyo. 12Khu litshigu nya guhegule nya buzo nya sibaba nya mbana mela, a gu litshigu va songago nvutana nya Phasika, vapizane va di mu wudzisa khavo: "Khu hayini u vbwetago gu khuwe hi dongisela avbo Phasika?" 13Jesu a di ruma vapizane vavili vaye, khuye: "Indrani dhoropani, mu na mana mwama nari ni khali nya mati. Mu landreni. 14Avbo a na gu belago, embelani mune-ndranga khenu, Muhevbudzi a ngu wudzisa khuye: 'Khu yevbini nyumba nyi na hodzelago umo Phasika ni vapizane vangu?' 15A na mi yeyedza nyumba nya yikhongolo yi gu ni gitezi, mu na mana meza na yi ladzidwe, dongiselani umo." 16Vapizane va di hongola dhoropani, va ya mana satshavbo kha nga edzi a nga ganelago khidzo. Va diya dongisela Phasika. 17Na li hwide, a di hongola ni vale nya likhumi na vavili. 18Na vari vbamezatunu, va hodza, Jesu a di khuye: "Khu lisine nyi ngu mi embelani, moyo nya enu nyi hodzago nanu, a na nyi ningela." 19Va di tshaniseka, muthu ni muthu a di wudzisa khu gipandre gyaye khuye: "Kheni gani, Pfhumu?" 20A di va hakha khuye: "Moyo nya enu nya likhumi na vavili, wule a tsovelago mbiya mweyo ni eni. 21Khu lisine, Mwamana va Muthu a gu landra ndzila yaye kha nga edzi gu lovidwego khidzo khu mahungu yaye; aholu libango li na ni wule a na nyi ningelago. Adiri tshukwana muthu yoyo na sa velegwa." 22Na va gu hodza, Jesu a di dzega gibaba a gi kategisa, a gi ningela ga vapizane vaye, khuye: "Dzegani, egi khu givili gyangu." 23Khavbo avbo, a di dzega gikombe a bonga a va ninga va tshiyelana; 24a di va embela khuye: "Oyu novba wangu; novba nya gidzumeledzwano, wu na vbaladzedwago va nya gutala. 25Khu lisine nyi ngu mi embelani gu kheni gima kha nyi na nga sela gambe wadwa nya dziuvha, kala litshigu lile nyi na gu wu selago nya luphye mufumuni wa Nungungulu." 26Na va girile nombelo nya dzindzimo, va di duga va gu hongola Gigomoni nya Miolivha. 27Jesu a di va embela khuye: "Enu mwatshavbo mu na khunguvanyega, kholu, gu lovidwe pwani: 'Nyi na songa muhavisi, dzi phalalega dzinvuta.' 28Aholu, hwane nya gu na nyi wugide, nyi na mi hegudzani gu vboha Galileya." 29Pedro a di khuye: "Ambari va phalalega vatshavbo, eni gima kha nyi na bwelela hwane nyi gu diga." 30Jesu a di mu hakha khuye: "Khu lisine nyi ngu gu embela, wutshigu wa muhuno, u na nyi danga guraru khonge na wu si gu embi guvili." 31Aholu, uye a di engedza gu sambanya a tiyisa khuye: "Ambari ga gu lomba gufa nago, gima kha nyi na gu danga." Vatshavbo va di ganela kharato. 32Va di hongola wulanga wu ranwago pwani Getsemani, Jesu a di embela vapizane vaye khuye: "Khalani avba nyi ngu hongola nyiya lombelela." 33A di dzega Pedro ni Jakobe ni Johane a gu hongola navo, a phela gupwa rerema ni gu tshaniseka. 34A di va embela khuye: "Monyo wangu wu tade khu gutshaniseka nya gufe. Khalani avba mu nyi bangaladze." 35Na ndreyide vbadugwana, a di khidzima a neredza khovbe vbavbatshi, a lomba ga Nungungulu khuye sa gu kodzega a vbuluga ga gikhati gile nya wuvi, 36a di khuye: "Abba, Baba! U gu Mukodzi nya satshavbo, nyi ndreyisele gikombe gegi nya wuvi. Ambari ulo gu nga giregi gugola gwangu, gu na girege gugola gwago." 37Khavbo avbo, a di bwelela a gu hongola avbo va nga bani varomo avbo vapizane. A diya va mana na va lade, a gu embela Pedro khuye: "Simoni, wa gu lala? Khwa dzi kodza gu wona wora mweyo basi. 38Lirelani na mu gu lombelela gasi mu si thegi gusengwani. Hefemulo wu tade khu tshivba, aholu givili gi mwalo tshivba." 39A di hongola nya luphye aya lombelela khu magana ya mamowo. 40Na wide gambe, a dita va mana na va lade, kholu va di tade khu ligovbe. Negi nya gu mu hakhe va di si giti. 41Na wide nya wuraru, a dita khuye: "Olu lalani mu hefemula. Gi vbohide gikhati, Mwamana wa Muthu a na ningedwa ga sighohi. 42Khugani hi hongole, a ngu vboha oyu a vbwetago gu nyi ningela." 43Jesu na nga gu ganela a di vboha Judha, moyo nya vale nya likhumi na vavili nari ni gidzemo nya gingi nya vathu, na va pharide matshari ni sighomba, va nga rumedwa khu vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni vahevbudzi nya Nayo ni madhota. 44Oyu a nga mu ningelago, a di va ningide giyeyedzo, khuye: "Wule nyi na gu mu bejarigo, khuye. Mu nga mu digi, indrani naye nyamba mu nyesedza." 45Judha, na vbohile a di hidzimela ga Jesu aya khuye "Rabi," a mu bejari. 46Avo va di dzegela gu mola Jesu va mu hunga. 47Khavbo avbo, moyo nya ava va nga bani vari ni Jesu, a di homola litshari a gu pila ndzeve githumi gya khongolo nya vaphasi nya mhamba. 48Jesu a di khusa lito khuye: "Mu di donga matshari ni sighomba khwatshi mwa guta mola gighevenga. 49Matshigu yatshavbo nyi diri Nyumbani ga Nungungulu nyi gu hevbudza, kha mwa nyi mola. Aholu gu giregide kharato gasi gu tadzisega Milowo." 50Khavbo avbo, vapizane va di mu diga va gu thava vatshavbo. 51A di landrisedwa khu lidzaha limwedo li nga bani li fenengede lasolo basi. Va di li mola, 52aholu, li di diga lasolo li thava wumbwiri. 53Va di dzega Jesu va gu hongola naye ga khongolo nya vaphasi nya mhamba; avbo va diya tshangana vatshavbo vakhongolo nya vaphasi nya mhamba, madhota ni vahevbudzi nya Nayo. 54Pedro a di landra khu hwindzo, kala aya bela ndrangani ga muphasi nya khongolo, aya khala ni dzindruna a gu wora nilo. 55Vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni phatha watshavbo va di vbweta gilo nya gu mu singedze gasi va mane gu mu songa, aholu kha va gi mana. 56Nya vangi va di ninga wukustumunyu nya malipha aholu, wukustumunyu wawe wu di hambanelana. 57Vambe va di khuga va mu singedza malipha khavo: 58"Hi mu pwide na gu ganela khuye:'Nyi na pfhungumula Nyumba ya Nungungulu yi nga vbahwa khu mandza nya vathu, khu matshigu mararu nyi vbaha yawalo nyamba vbahwa khu mandza nya vathu.' " 59Ni ga egi gisingedzo, malipha yawe kha ma kotsana. 60Khavbo avbo, muphasi nya khongolo a di khuga vbakari nya gidzemo a wudzisa Jesu khuye: "Ina khu hakhi gilo khu satshavbo sesi va gu ketsarigo khiso gani?" 61Aholu, uye a di degula nyamba mu hakha. Muphasi nya khongolo a di wudzisa gambe khuye: "Ina khuwe Mesiya, Mwamana wa Nungungulu nya gurungudzwe, gani?" 62Jesu a di khuye: "Kheni. Mu na wona Mwamana wa Muthu na khade nyamudye ga Babe nya tshivba yatshavbo, na gu tshiga khu ndzadzini vbakari nya mapfhi." 63Khavbo avbo, muphasi nya khongolo a di pferula dzingandzu dzaye na gu khuye: "Wufakazi muni hi nga gu wu vbwetago gambe? 64Kha mwa gipwa givalo gunu-gunu olu? Mwari khenu ginani?" Vatshavbo va di khavo: "A na songwe!" 65Khavbo avbo, vambe va di phela gu mu hetshela, va mu fenengedza khovbe khu mwendra; va mu veta khu dzipama, na va gu khavo: "Nga tumba." Ni dzindruna nidzo dzi di mu veta khu dzipama. 66Pedro nari vbavbandze a di tedwa khu nyamahegyane nya githumi gya muphasi nya khongolo. 67Nyamahegyane, na wonile Pedro na gu wora nilo, a di mu khedza gwadi, khuye: "Uwe nuwe udiri ni Jesu Munazarenu." 68Uye a di danga khuye: "Kha nyi siti esi u si ganelago, ne vbadugwana." Khavbo avbo, a di khuga aya khala vbamwanyatunu. Gikhati gyogyo wu di emba khonge. 69Githumi gile gi di mu wona gambe, gi embela ava va nga bani varomo vbale khigyo: "Oyu nuye moyo nya avo." 70Aholu, uye a di danga nya wuvili. Khadukhadu, vale va nga bani varomo vbale va di embela Pedro khavo: "Khu lisine a nuwe u moyo wawe, kholu u Mugalilewu nuwe." 71Khavbo avbo, Pedro a di phela gu danga na gu vbenyavbenya, a sambanya khuye: "Kha nyi muti muthu yoyo mu mu thulago." 72Khu gikhati gyogyo khonge wu di emba. Khavbo avbo, Pedro a di dundruga magana ya Jesu a nga khuye: "Uwe u na nyi danga guraru khonge na si gu embi guvili," a di garadzega, a gu lila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\