MATEWU 26

1Na vbedzide gu ganela mahungu yaya yatshavbo, Jesu a di embela vapizane vaye, khuye: 2"Kha nga mu dzitigo, gu tshade matshigu mavili gasi gu hodzwa Phasika. Mwamana wa Muthu a na ningedwa gasi a khokhothedwa." 3Khavbo avbo, vakhongolo nya vaphasi nya mhamba ni madhota va di gira tshangano ndrangani ga Khayifasi, a nga bani ari uye khongolo nya vaphasi vatshavbo. 4Avbovbo va di hevbula mano nya gumole khayo Jesu va mu songa. 5Aholu va di khavo: "Hi nga mu moli vbakari nya buzo nya Phasika, hi nga wusa ligwaha vbakari nya vathu." 6Jesu, na romo Bhetaniya, ndrangani ga Simoni, a nga bani a ranwa"Nya Sokono," 7na va khade vbamezatunu, a di vboha nyamayi moyo ni gingotwana nya mafura nya gunungele ngudzu, ma nga bani ma rengwa khu dzitsapawu nya dzingi, ata mu thela yatshavbo hungoni. 8Vapizane, na va wonide esi, va di sola, khavo: "Ma gu haganisedwa ginani mafura yale! 9Nari pwani ma di rengisidwe khu tengo nya wadi, na phaside sisi wana khu dzitsapawu dzakone." 10Jesu, na tugude mahingigedzo yawe, a di khuye: "Khu ginani mu garadzago nyamayi yoyu? Uye a nyi girede thumo nya wadi. 11Sisiwana mu na bani muri naso gikhati gyatshavbo; gasi eni kha nyi na pindruga nanu. 12Nyamayi yoyu, khu mafura a nyi todzidego, a dongisede gu dzingwa gwangu. 13Khu lisine nyi ngu mi embelani: tigoni gwatshavbo, omu gu na ganedwago Ivhangeli yeyi, nyamayi yoyu a na khumbugwa khu kota nya esi a ngari gu girago." 14Khavbo avbo, Judha Sikarioti, moyo nya vale nya likhumi na vavili, a di ya ga vakhongolo nya vaphasi nya mhamba, a ya bhula navo, khuye: 15"Kharini mu na gu nyi livbago nya gu mi ningani Jesu?" Avo va di mu ninga magumararu singerengere nya silivha. 16Gukhugela avbovbo, uye a di gevisela gikhati nya gyadi nya gu mu ningele khigyo. 17Litshigu nya guphele nya buzo nya sibaba nyambana mela, vapizane vadiya ga Jesu, vaya khavo: "Khu hayini u vbwetago gu khuwe hi dongisele avbo Phasika?" 18A di va hakha, khuye: "Indrani dhoropani, ndrangani ga muthu nya gukari muya mu tivisa, khenu: muhevbudzi wari khuye: gikhati gyangu gi vbohide. Nya gu vbweta gu hodza Phasika ndragani gwago ni vapizane vangu." 19Vapizane va di gira kha nga idzo Jesu a nga va leletela khidzo. Va di ya dongisela Phasika. 20Na li hwide, Jesu a di khala vbamezatunu ni vapizane vaye vatshavbo nya likhumi na vavili. 21Na va gu hodza, a di khuye: "Khu lisine nyi ngu mi embelani, kheni: moyo wanu a na nyi ningela." 22Va di tedwa khu wusiwana nya wukhongolo, muthu ni muthu a di mu wudzisa, khu gipandre gyaye, khuye: "Kheni, gani, Pfhumu?" 23Uye a di va hakha, khuye: "Uye a nga tsovela gibaba mbiyani gumogo ni eni, khuye a na gu nyi ningelago. 24Gasi Mwamana wa Muthu, a na fa, kha nga idzo yi ganelago khidzo Milowo, aholu libango khya wule a na gu mu ningelago. Dari tshukwana ga muthu yoyo, na sa valegwa!" 25Judha, wule a nga mu ningela, a di wudzisa, khuye: "A na ba nari eni, gani, Muhevbudzi?" Jesu a di mu hakha, khuye: "Khidzo u ganedego." 26Vbakari nya gilalelo, Jesu a di dzega gibaba, na gi kategiside, a di gi kabanisa, a gi ningela ga vapizane vaye, khuye: "Dzegani mu hodza. Egi givili gyangu." 27Khavbo avbo, a di dzega gikombe, na gi kategiside, a di gi ningela ga vapizane vaye, khuye: "Selani, mu tshiyelana mwatshavbo. 28Kholu owu novba wangu, novba nya gidzumeledzwano wu na vbaladzedwago va nya gutala, gasi gutsetseledwa sighoho. 29Nyi ngu mi embelani: kha nyi na sela gambe wadwa nya dziuvha kala litshigu nyi na wu selago nanu nya luphye mufumuni wa Babe wangu." 30Na va giride nombelo nya dzindzimo, va di duga va gu hongola gigomoni nya Miolivha. 31Khavbo avbo, Jesu a di va embela, khuye: "Wutshigu wa muhuno mwatshavbo, mu na phalalega mu nyi diga nyonga kholu gu lovidwe, pwani: 'Nyi na bayisa muhavisi, nyi kodza gu phalalegisa dzinvuta.' 32Aholu, hwane nya gu bani nyi wugide, nyi na mu hegudzani gu vboha Galileya." 33Pedro a di khusa lito, khuye: "Ambari va gu phalalega vatshavbo, eni gima kha nyi na gu diga wenga." 34Jesu a di mu hakha, khuye: "Khu lisine nyi ngu gu embela: wutshigu wa muhuno u na nyi danga nyondro tharu, ni khonge nasi gu embi." 35Pedro a di khuye: "Ambari gu lomba gufa nago, kha nyi na gu danga." Vapizane vatshavbo va di ganela navo kharato. 36Khavbo avbo, Jesu a di hongola navo wulanga nya gupwani Getsemani, avbo a nga va embelago, khuye: "Khalani avba, nyi nga guya vbale nya lombelela." 37Na dzegide Pedro, ni sanana sa sivili sa Zebhedhewu, a di phela gusaniseka ni gu tala khu rerema. 38Khavbo avbo, a di va embela, khuye: "Hefemulo wangu tade khu gusaniseka nya lufu; khalani avba mu nyi bangaladza." 39Na leyide vbadugwana, a di khidzima a gu kuha vbavbatshi khu khovbe, a lomba, khuye: "Baba, gwa gu kodzega, nyi vbulugise ga gikombe gegi nya sitshaniso. Ambari ulo, gu nga giregi idzo nyi dzinago khidzo; aholu, kha nga gu haladza gwago." 40Na wide avbo va nga bani varomo vapizane, ata va mana na va lade, a di embela Pedro, khuye: "Kha mwa dzi kodza gu khala na mu khendzugide wora mweyo basi, gasi gu nyi bangaladza? 41Nyi bangaladzeni na mu khongela, gasi mu si thegeli gusengwani. Hefemulo tade khu tshivba, aholu givili gi mwalo tshivba." 42A di hongola nya luphye aya lombelela, khuye: "Baba, gwa gu kodzega, nyi vbulugise ga gikombe gegi. Aholu, gu na girege guhaladza gwago!" 43Na wide avbo va nga bani varomo vapizane, a di ta va mana gambe na va lade, kholu va di tade khu ligovbe. 44A di va tshiya a bwelela nya wuraru aya lombelela, a bweledzela mahungo ya mamowo. 45Guhegisani, a di wuya avbo va nga bani varomo vapizane, a ta va embela, khuye: "Olu lalani, mu hefemula. Gi vbohide gikhati. Mwamana wa Muthu a na ningedwa mandzani nya sighohi. 46Wugani hi hongola. A ngu vboha uye a vbwetago gu nyi ningela." 47Na nga gu ganela, a di bela moyo nya vale nya likhumi na vavili, nari ni libutho nya likhongolo nya vathu, va nga rumedwago khu vakhongolo nya vaphasi ni madhota, na vari ni matshari ni sighomba. 48Muningeli a di va ningide giyeyedzo gegi: "Wule nyi na gu mu bejarigo, khuye kamwe; mu moleni." 49A di mu yela khu guvbiredza, aya mu losa, khu beju khuye: "Sewe, Muhevbudzi!" A mu bejari. 50Jesu a di mu wudzisa, khuye: "Ama sawena uwe, ginani u dzudego uta gira?" Khavbo avbo, va di ya mu mola. 51Moyo nya vale nya likhumi na vavili va nga bani vari ni Jesu a di homola litshari a bayisa khilo githumi gya khongolo nya vaphasi, a gu gi pila ndzeve. 52Aholu Jesu a di mu kawuka, khuye: "Vega litshari wulangani gwaye, kholu vatshavbo va thumisago litshari, va nafa khu litshari. 53Wa gu pimisa nya gukhuwe nya gu tandrwa khu gu lomba ga Babe wangu gu a nyi rumela nugunugu likhumi na sivili sikwata nya sirumwa sa Nungungulu, ni gu vbindrisa, gani? 54Yi di vbweta gu tadzisega kharini Milowo yi gu khiyo satshavbo gu vbwetega si girege kharati?" 55Khavbo avbo, a di thendregedza a khedza gikwata gile nya vathu, khuye: "Mu di donga matshari ni sighomba gasi guta nyi mola, khwatshi nyi mbafa! Matshigu yatshavbo nyi di romo Nyumbani gwa Nungungulu aholu mwalo a nga nyi mola! 56Aholu satshavbo sesi sa gu girega, gasi gu tadzisega Milowo ya vaprofeti." Khavbo avbo, vatshavbo va di mu tshiya enga, va gu thava. 57Avo va nga mola Jesu, va di mu dzega va gu hongola naye ndrangani ga Khayifasi, Muphasi nya Khongolo, iyo va nga bani va tshanganide vahevbudzi nya nayo ni madhota. 58Pedro a di mu landrisela khu hwindzo kala gu vboha ndrangani ga Muphasi nya Khongolo. Na vbohide, a di ya khala avbo si nga bani si khade sithumi, na gufela gu wona mavbelelo nya satshavbo sile. 59Vakhongolo nya vaphasi ni phatha watshavbo va di zama gu mu singedza malipha, gasi gu kodza gu mu ninga nandru, va mu songa; 60aholu kha va dzi kodza gilo, ambari olu va nga duga nya vangi va nga zama gu mu singedza. Guhegisani va di dugelela vavili va nga mu singedzago, khavo: 61"Hi mu pwide na gu khuye: 'Nyi ngu dzi kodza gu pfhungunula Nyumba ya Nungungulu, nyi yi vbahedza khu matshigu mararu.' " 62Khavbo avbo, khongolo nya vaphasi vatshavbo a di khuga a mu wudzisa, khuye: "Khu phindruli gilo? Wari khuwe ginani khu ketso yeyi?" 63Aholu Jesu a di hodza gikhukhu a gu degula. Khavbo avbo, Muphasi nya Khongolo a di mu embela, khuye: "Nyi ngu gu ruma khu lina la Nungungulu a vbanyago: nga nyi embela: ina kamwe uwe khuwe Kristo, Mwamana wa Nungungulu, gani?" 64Jesu a di mu hakha, khuye: "U ganede. Ambari ulo nyi ngu mi embelani: tshigu mwedo mu na wona Mwamana wa Muthu na khade nyamudye ga Nungungulu nya tshivba yatshavbo, na guta khu mapfhini ya ndzadzini." 65Khavbo avbo, Muphasi nya Khongolo a di pferula dzingandzu dzaye, na gu khuye: "Hembulude Nungungulu! Wufakazi muni hi wu vbwetago gambe? Mu ngari gu mu pwa ni guhembulula Nungungulu. 66Mwari khenu ginani?" Avo va di khavo: "A ngu yela gu songwa." 67Khavbo avbo, va di mu hetshela khovbeni ni gu mu veta mipama. Vambe va di mu veta sibhakela, na va gu khavo: 68"A ma Kristo u bani uri muprofeti, nga tumba, khu mani a nga gu veta." 69Gikhati gyogyo, Pedro, na khade vbavbandze, a di vbohedwa khu nyamahegyane a nga bani ari githumi gya ndrangani mule, a mu embele, khuye: "Uwe nuwe u diri ni Jesu, Mugalilewu." 70Aholu a di danga mahoni nya vathu vatshavbo, khuye: "Kha nyi si ti iso u si thulago." 71Na gu hongola mwanyatunu, a di wonwa khu mumbe nyamahegyane nya githumi nuye, a nga embelago avo a nga bani ari navo, khuye: "Oyu nuye a diri ni Jesu, mu Nazarenu." 72A di danga nya luphye, a sambanya, khuye: "Kha nyi mu ti muthu yoyo." 73Khavbo avbo, a di hidzimeledwa khavo va nga bani varomo vbale, va mu embela, khavo: "Khu lisine uwe u moyo wawe, kholu ni maganelelo yago ma ngu gu thuledza." 74Khavbo avbo a di phela gu vbenyavbenya ni gu sambanya, khuye: "Kha nyi mu ti muthu yoyo." Gikhati gyogyo khonge wu di dzegela gu emba. 75Khavbo avbo, Pedro a di dundruga mahungo ya Jesu, nya gukhayo: "Uwe u na nyi danga nyondro tharu khonge nasi gu embi." A di duga vbavbandze aya lila khu wuvi waye watshavbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\