MATEWU 27

1Na gu gide, vaphasi vatshavbo nya vakhongolo ni madhota va di gira tshangano nya guvbwete lipindru nya gusonge Jesu. 2Va di mu hunga va gu hongola naye va ya mu ningela ga mwamangulu Pilato. 3Khavbo avbo, Judha, a gu uye a nga mu ningelago, na wonide gu khuye lamudwe, a ningwa nandru, a di vetwa khu livhalo, a gu bweledza singerengere sile nya magumi mararu, a nga ningwago khu vaphasi nya vakhongolo ni madhota, aya va embela, khuye: 4"Nyi ghohide khu gu ningela muthu nyambana nandru a songwa." Aholu avo va di khavo: "Wa gu vbweta gu khuwe hi rini? Ahati uwe mune." 5Khavbo avbo, Judha a di rinya singerengere sile ndrani nya Nyumba ya Nungungulu, a gu hongola aya tshwedza. 6Vakhongolo nya vaphasi va di rolela, singerengere khavo: "Gu ngu lolela gu si thela mu gikwhamani nya mihengo, kholu i tengo nya novba." 7Hwane nya gu bani va pwane, va di renga khidzo wulanga wu nga bani wu ranwa pwani "Lithembwe la muwumbi," gasi gu dzingela umo va nya mayigo. 8Khu kharato wulanga wule wu ranwago, ni muhuno, pwani "Lithembwe nya Novba." 9Ma di tadzisega kharati, mahungo ya muprofeti Jeremiya, nyagu khayo: "Va di dzega singerengere nya siliva, khu tengo watshavbo nya magumararu, a gu tengo a nga rengiswago khuwo wule a nga rengiswa khu sanana sa Israeli, 10va gu renga khiso lithembwe la muwumbi, kha nga idzo Pfhumu a nga nyi rumago khidzo." 11Jesu a di yiswa ga mwamangulu Pilato, a nga ya mu wudzisago, khuye: "Khuwe uwe Mufumeli wa Vajudha?" Jesu a di mu hakha, khuye: "U ganede idzo." 12Aholu, na gu ketsarwi khu vakhongolo nya vaphasi ni madhota, kha nga hakha gilo. 13Khavbo avbo, Pilato a di mu wudzisa, khuye: "Khupwi dziketso dzatshavbo dzedzi va gu girelago, gani?" 14Aholu uye kha nga phindrula gilo kala mwamangulu a gu liwuga ngudzu. 15Mibuzoni yatshavbo nya Phasika, Pilato a diri ni giolovedzo nya gutshule gibotshwa gimwegyo, gile va nga bani va gi lomba. 16Gikhati gyogyo gi di romo gibotshwa gimwegyo gi nga bani gi zivizwa; lina laye nya gupwani khu Bharabhasi. 17Pilato a di wudzisa gidzemo gyatshavbo gi nga bani gi tshanganide, khuye: "Khu wevbini mu vbwetago gu khenu nyi mi tshulelani: Bharabhasi, mwendro Jesu, a ranwago pwani khu Kristo?" 18A di gu dziti nya gukhuye va di mu ningela khu kota nya lidiwo. 19Na khade phathani, a lamula, pfhumugadzi yaye yi di mu rumela lito, khiyo: "U nga dzi bedzi mahunguni ya muthu yoyo a lulamidego, kholu vbasilambo nyi sanisekide ngudzu; nyi di lora khu kotani yaye." 20Gasi vaphasi nya vakhongolo ni madhota va di kutsedzela gidzemo gu va lomba gu tshudwa Bharabhasi, a gu songwa Jesu. 21Khavbo avbo, mwamangulu Pilato a di va wudzisa, khuye: "Khu wevbini, nya ava va vavili, mu vbwetago gu khenu nyi mi tshulelani?" Avo va di hakha, khavo: "Bharabhasi!" 22Pilato a di va wudzisa, khuye: "Ahati Jesu, a ranwago Kristo, nyi na mu gira kharini?" Vatshavbo va di hakha, khavo: "A na khokhothedwe!" 23Pilato a di simamisa gu wudzisa, khuye: "Gighoho muni a giridego?" Aholu avo va di gulumela guvbindrisa, khavo: "A na khokhothedwe!" 24Pilato, na wonide khuye kha gu phasi gilo gu ganedzana navo, bwelo khavbo, na wonide khuye ligwaha li diya na li engedzelana, a di ranisa mati, a gu hamba mandza mahoni nya gidzemo gyatshavbo, na gu khuye: "Nyi mwalo nandru vbalufutuno nya muthu yoyu nya ndruda! Ahati enu vamune." 25Gasi gidzemo gyatshavbo gi di hakha, khigyo: "Nandru yoyo nya lufu laye wu na thegele ethu ni sanana sathu!" 26Khavbo avbo, a di va tshulela Bharabhasi; gasi Jesu, a di mu kwamula a mu ningela va mu khokhothela. 27Khavbo avbo, masotshwa ya mwamangulu Pilato ma di dzega Jesu ma gu hongola naye nyumbani nya wufumu, avbo ma ngaya tshanganago yatshavbo, ma mu randrela. 28Va di mu tshulela dzitshalu, va mu fenengedza giwunguwungu; 29va di luga gihugu nya miba va mu ambagisa, va mu pharisa sengele khu libogo la nyamudye. Va di vbindra khu khovbeni gwaye, va mu khidzimela, va mu kasuwari, khavo: "Sewe, Mufumeli wa Vajudha!" 30Va di mu hetshela khovbeni, gumogo ni gu mu wandrela sengele wule va mu veta khuye hungoni. 31Hwane nya gu bani va mu kasuwaride, va di mu funungula giwunguwungu, va mu ambagisa dzingandzu dzaye, va mu dzega va gu hongola naye gasi guya mu khokhothela. 32Khavo khu gu duga, va di tshangana ni mwama moyo wa Sirene, nya gupwani khu Simoni. Va di mu gurumedza gu rwala gihambano gya Jesu. 33Na va vbohide naye wulanga wu ranwago Golgota, gu tshamusago, pwani: "Wulanga nya girwarwa," 34va di mu ninga wadwa nya gupatwe ni nyongwe gasi gu a sele; aholu, na wu lingide, a di wu bomba. 35Hwane nya gu bani va mu khokhothede, va di kabana dzingandzu dzaye, vaya khu gu gira tumbatumba. 36Va di khala vbale va mu ghadha. 37Vba gihambanotunu khu vbatshani nya hungo waye va di vega, milowo yi nga bani yi tshamusela givangelo nya lufu laye. Yi di gu khiyo. "Oyu khu Jesu, Mufumeli wa Vajudha." 38Gumogo naye gu di khokhothedwa dzimbafa dzimbili, mweyo khu nyamudye, yimbe khu nyambade. 39Vavbindri nya ndzila va di mu vala, na va khidiga mihungo, khavo: 40"Ah! Nga tshiga, na! Uwe u dzi kodzago gu khungumula Nyumba ya Nungungulu, u yi vbahedza khu matshigu mararu! Nga dzi vbanyisa, u tshiga khu vbagihambanotunu vbovbo, wa gu bani uri gyanana gya Nungungulu!" 41Khongolo nya vaphasi, gumogo ni vahevbudzi nya Nayo ni madhota va di mu vala navo, khavo: 42"Vbanyiside vakwawe, aholu kha kodzi gu dzi vbanyisa! A gu ba nari uye Mufumeli wa Israeli, a na tshige khu vbagihambanotunu, hi na khodwa gwaye. 43Tumbide Nungungulu; a na vbulugiswe khuye a gu bani a mu gola, kholu ganede, khuye: 'Eni nyi gyanana gya Nungungulu!' " 44Gu dzega ni dzimbafa dzi nga bani dzi khokhothedwe naye dzi mu vala nidzo. 45Gukhugela midiya kala ni silambo gu di manega gidema tigoni gwatshavbo. 46Ni silambo, Jesu a di khusedza lito, khuye: "Eli, Eli, lema sabaktani?" Gu tshamusago, pwani "Nungungulu wangu, Nungungulu wangu, khu ginani u nyi digidego?" 47Na va mu pwide, vambe nya vale va nga bani varomo vbale, va di khavo: "A gu rana Eliya!" 48Moyo wawe a di tutuma khu guvbiredza, a ya nega gipuryana nya wuluva umo nya ginageri, a gi tshomega vbatshavatunu, a mu ninga gu a sele. 49Aholu vambe va di khavo: "Mu dige, ha gu vbweta gu wona mwendro Eliya a nata mu vbanyisa!" 50Na wombide gimima, a difa. 51Khavbo avbo, mwendra nya makhuvi nya Nyumba ya Nungungulu wu di pferuga khu vbakari gukhugela vbatshani kala vbavbatshi; gi di manega girevareva, si gu pandrega siwindri; 52ma di tulega marowo, sirumbi nya singi sa va nya ndruda si di wuswa; 53na va dugide khu marowoni, hwane nya gu bani a wugide Jesu, va di bela dhoropani nya gukatege, va wonega ga va nya gutala. 54Muthangeli nya gikwata nya masotshwa, gumogo navo a nga bani a gu ghadha navo Jesu, na wonide girevareva gile, gumogo niso si nga bani si dugelela, va di tala khu hwanga, va ganela, khavo: "Khu lisine oyu a diri Gyanana gya Nungungulu!" 55Va di romo khu hwindzo, va khedzisela, vanyamayi nya vangi, va nga landrisela Jesu ni gu mu sayisa gukhugela Galileya. 56Vbakari nya vanyamayi vale, a di romo Mariya wa Madalene, Mariya, mayi wa Jakobe ni Josefe ni mayi wa sanana sa Zebhedhewu. 57Na li hwide, a di ta mwama moyo nya gitetema, nya gupwani khu Josefe Arimateya. Uye nuye a di dzi giride mupizane wa Jesu. 58A diya ga Pilato aya lomba girumbi gya Jesu. Pilato a di ruma gu khu va mu ninge. 59Josefe a di dzega girumbi gya Jesu a gi fumbela khu gidzingelo nya guage, 60a mu dzinga lithowoni nya liphya, a nga bani a li kembide mu giwindrini. Khavbo avbo, a di wumbulusa giwindri nya gikhongolo a tshika khigyo mwanya wakone, a gu hongola. 61Mariya wa Madalene ni mumbe Mariya va di romo vbale, na va khade bambe nya lithowo. 62Gandra ni dzimindru dzakone, a nga bani ari litshigu nya gudongisele Phasika, vakhongolo nya vaphasi ni Vafarisi va di ya ga Pilato, vaya khavo: 63"Mwamangulu, hi ngu dundruga nya gukhethu mukanganyisi wule na nga gu vbanya a di nga ganela, khuye: 'Nyi na wuga hwane nya matshigu mararu.' 64Khu kharato, rumela vathu vaya ghadha lithowo kala ma vbindra matshigu yaya ya mararu, va ngata vapizane vaye vata mu ba, va kodza gu embela vathu, khavo: wugide khu gufani. Malipha yaya ma na khala makhongolo guvbindra ayo nya guphele." 65Pilato a di va phindrula, khuye: "Masotshwa khayo aya. Indrani nawo muya ghadha kha nga idzo mu wonago khidzo." 66Khavbo avbo, va di ya sega gwadi giwindri nya lithowo, va gu vega gitambu vbagiwindritunu gumogo ni gu vega vaghadhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\