MATEWU 9

1Khavbo avbo, a di bela ngalavani, a tshatugela dhoropani gwaye. 2Va di mu yisela gilima khu lithatho. Jesu, khu gu wona gukhodwa gwawe, a di embela gilima, khuye: "Mwanangu, tiya. Sighoho sago si tsetseledwe." 3Va di manega vahevbudzi nya Nayo va nga alakanya mapimoni gwawe, khavo: "Oyu mwama a ngu hembulula Nungungulu." 4Jesu, na wonide maalakanyo yawe, a di va wudzisa, khuye: "Khu ginani mu khalago ni maalakanyo nya guvivbe kharato? 5Khu gevbini gi vbevbugidego gu ganela gu kheni: 'Siwono sago si tsetseledwe,' mwendro gu kheni, 'Khuga u gimbile?' 6Kha nga ulo, gasi gu enu mu dziti nya gukhenu Mwamana wa Muthu a na ni tshivba nya gutsetselele sighoho mafuni momu, nyi ngu gu ruma - a di embela gilima – khuga u eme, dzega lithatho lago u hongola gaya." 7Khavbo avbo, gilima gi di dzegela gu khuga gi hongola gaya. 8Gidzemo, na gi wonide esi, gi di tala khu githawo, gi gu dhumisa Nungungulu a nga ningago vathu tshivba nya nga yile. 9Jesu na khugide khu vbale, a di wona mwama moyo nya gupwani khu Matewu, na khade vbawulangatunu gwaye nya gukhuphise, a mu embela, khuye: "Nyi landre!" Uye a di khuga a mu landra. 10Jesu, na romo vbamezatunu, ndrangani ga Matewu, a dita randredwa khu vakhuphisi ni sighohi, va ngata khalago navo vbamezatunu gumogo ni vapizane vaye. 11Vafarisi na va wonide esi, va di embela vapizane va Jesu, khavo: "Khu ginani muhevbudzi wanu a hodzago ni vakhuphisi ni sighohi?" 12Jesu, na va pwide, a di va kawuka, khuye: "Khandri vale va gu ni womi va vbwetago n'yanga, aholu, vadwali. 13Indrani mu ya vbweta guti tshamuselo nya mahungo yaya: 'Eni nya gu hatha wuhindzi guvbindra mhamba.' Kholu kha nya tela guta rana vanya ndruda, aholu, sighohi." 14Khavbo avbo, vapizane va Johane va di mu yela va mu wudzisa khavo: "Khu ginani ethu ni Vafarisi hi halago, vapizane vago vasi hali?" 15Jesu a di va hakha, khuye: "Ina gu ngu kodzega gu vabangaladzi va mwane va swihala na vari naye, gani? Ma nguta matshigu va na gu dzegedwago mwane. Gikhati gyogyo va na hala!" 16"Mwalo a thelago giziva nya giphya vbamwendratunu wa gale, kholu giziva gi na pferula mwendra wa gale. Khu kharato, mwendra wu na engedzelana gu pferuga. 17Kha nga gambe, mwalo a thelago wadwa nya wuphya mu sikhwamani nya malowo ya gale. Wa gu gira kharato, wadwa nya givhayi wu na pola sombo. Wu vbalaga wadwa ni gu luzega sombo. Aholu wadwa nya wuphya wa gu thedwa somboni nya siphya, gasi satshavbo si pindruge." 18Na nga gu va embela esi, a di vbohedwa khu moyo a nga bani ari muthangeli nya nyumba nya nombelo, a nga ya mu khidzimela, a mu lomba khuye: "Nyamahegyane wangu a ngari gufa, aholu delu uta mu handzega mandza yago, a na vbanya." 19Jesu a di khuga a gu hongola naye gumogo ni vapizane vaye. 20Khavbo avbo, nyamayi moyo a nga bani a dwala khu gu dugelela novba gipimo nya likhumi na mivili myaga, a di hidzimela khu hwane gwaye aya kuha tshoka nya mwendra waye. 21Kholu a di gu pimisa kharati: "Nya nga kuha guambala gwaye, nyi na hawuluga." 22Jesu na thendregedzide, a di mu khedza, khuye: "Mwanangu, tiya, gukhodwa gwago gu gu vbanyiside." Gikhati gile kamwe, nyamayi wule a di dzegela gu hawuluga. 23Na vbohide ndrangani ga muthangeli nya nyumba nya nombelo, a di ya mana va nya gu womba sitoliyo ni vathu va nga bani va wombedzelana dzihuwa nya gililo, a va embela, khuye: 24"Dugani, kholu nyamahegyane kha fa gilo, a di lala." Aholu avo va di mu yuyutela. 25Na va dugide vatshavbo, Jesu a di bela. Na mu pharide khu libogo, a di wuga. 26Ndruma yakone yi di dzegela gu phalalega tigoni mule gwatshavbo. 27Jesu, na gu duga khavbo, a di landrwa khu sikhumu sivili na si gu rana, khiso: "Mwamana wa Dhavide, hi pwele wusiwana." 28Na vbohide ndrangani, sikhumu sile si di mu hidzimelela. Jesu a di si wudzisa, khuye: "Mu ngu khodwa nya gukhenu nyi na ni tshivba nya gugire isoso, gani?" Va di hakha, khavo: "Hi ngu khodwa, Pfhumu." 29Khavbo avbo, a di va kuha maho yawe, khuye: "Gu na girege gwanu kha nga idzo mu khodwago khidzo." 30Khu kharalo, maho yawe ma di, tulega. Jesu a di va laya, khuye: "Gwadi - gwadi, mu nga embelini muthu." 31Gani olu, na va khugide khavbo, va di phalalegisa ndruma yaye tigoni mule gwatshavbo. 32Na va ngari gu duga, va di mu yisela gidudu, gi nga bani giri ni liphuvbo nya guvivbe. 33Me ni gu tutumiswa liphuvbo lile, gidudu gi di ganela. Gidzemo gi di tala khu guliwuga, khigyo: "Gima hi si gu woni nya nga esi tigoni momu ga Israeli." 34Gasi Vafarisi va di khavo: "Uye a gu tutumisa maphuvbo nya guvivbe khu tshivba ya khongolo nya maphuvbo nya guvivbe." 35Jesu a di gu gimbilagimbila ni madhoropa ni mitalala, na gu hevbudza Ivhangeli nya mufumu, gumogo ni gu hawulugisa madwali yatshavbo ni dzingumbe. 36Na wonide gidzemo, a di gi pwela gisiro, kholu vatshavbo va di garade havo hoko-hoko, kha nga dzinvuta nyambana muhavisi. 37Khavbo avbo, a di embela vapizane vaye, khuye: "Khu lisine, guvbwera gukhongolo! Aholu, sithumi sidugwana. 38Khu kharato, lombani ga mune lithembwe a rumele vavbweri nya dzimbewu dzaye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\