VAFILIPI 3

1Khu guhegisa, vandruye, nya gu gola gu mi embela kheni: Nengelani ga Pfhumu! Eni kha nyi garali khu gu mi lovela khu mahungu yaya kholu ma ngu mi phasani. 2Dzi woneleni ga ava va girago guvivba, dzi woneleni ga dzimbwa dzodzo, dzi woneleni ga ava va vbwetago wugwera. 3Kholu ethu khethu hi hakhidego wugwera nya lisine, ethu hi khozelago khu Liphuvbo la Nungungulu, hi vegago wuzundzo wathu ga Jesu Kristo, ethu hi si vegigo gitumbo gyathu avba nya tumbunuko nya wuthu. 4Gasi eni nyi diri ni fanelo nya gutumbe sihena nya giwuthu. Kholu, a gu bani aromo nya guyele gu tumba tumbunuko nya wuthu, eni kheni wakone nya guvbindre vatshavbo: 5Kholu eni nyi hanide wugwera khu litshigu nya livbandre na mararu nya guvelegwe gwangu; nyi Mujudha nya mavelego nya lihundzu la Bhenjami; nyi gyanana nya Vaheberu. Ha gu khedza khu gulandra Nayo, eni nyi diri Mufarisi; 6nyi di phara Nayo khu tshivba ni tshivba, nyi gu sanisa Libandla la Kristo. Nyi di gu vbanya nyambana gihoso nayoni. 7Aholu, satshavbo nyi nga bani nyi si wona kha nga silo nya giphaso gwangu, nyi si digide khu kotani ya Kristo. 8Khu lisine, satshavbo soso nya gu si wona nga silo nya ndzilo nya gu si pimanisa ni wuhigo wukhongolo nya guti Kristo Jesu, Pfhumu yangu. Eni nyi nyenyide silo satshavbo khu kotani gwaye. 9Satshavbo nya gu si wona nga ndzilo khu gufela gu mana Kristo nyi gu hengela naye guvbanya. Eni nya gu vbanya wulongoni gwa Nungungulu, khandri khu kotani nya gulandrise Nayo, kholu wolongo nya wadi ni Nungungulu wa gu hungwa khu gukhodwa. 10Egi nyi gi vbwetago basi khu guti Kristo, nyipwa tshivba nya guwuge gwaye, nyi hengela naye gusanisekani, kala nyi gufa kha nga uye, 11sa gu kodzega nyi vboha gitumbotunu nya guwuge khu ga vafudego. 12Kha nyi ganeli gu kheni eni nyi vbohide mahegiso, mwendro gu kheni nyi vbelede, aholu nya gu simama guya mbeli nyi zama gu si mana, kha nga eni neni nyi manidwego khu Kristo Jesu. 13Vandruye, kha nyi dzi pembi nyi alakanya gu kheni nyi gu mane guvbelela, aholu gyomo gilo nyi girago, khegi: nya gu divala esi si tshadego hwane, nyi zama gu manela esi si guromo mbeli gwangu. 14Khu magirelo yoyo, nya gu simama gu hongola mbeli kala mahegiso, gasi gu ya mana tshatshazelo Nungungulu a tumbisidego gu ya hi ninga ndzadzini khu ga Kristo Jesu. 15Ethu hatshavbo hi dandridego gukhodwani, guvbwetega na hiri ni gupima nya nga ogu. Aholu vambe va gu mana mapimo nya guhambane ni aya, Nungungulu a na va tulela guti lisine nya silo. 16Aholu, ni ga mevbini magirelo, hongoleni hi simame gulandra khu ndzila yeyi hi tago na hi gu yi landra khu gale. 17Vandriyangu, landrani mavbanyelo yangu mu wuya mu gu pimedzela gambe vale va vbanyago khu mavbanyelo nyi va yeyedzidego. 18Nyi mi embedeni dzinyondro dzingi, ni olu gambe nyi ngu engedza gu ganela khu gulila kheni, vbakari gwanu vomo nya vangi va dzi girago valala nya gihambano gya Kristo. 19Mahegiso yawe khu gumbemba, kholu Nungungulu wawe khu girumbu. Va gu dzi zundza khu esi va nga yela gu thedwa khiso ndzitshoni, mapimo yawe ma gu alakanya basi sa mafuni monu. 20Gasi ethu, hi sivelegwa sa ndzadzini, gambe khiyo hi lindrelago gu khethu a nata khiyo Muvbanyisi wathu, Pfhumu Jesu Kristo. 21Uye a na vbindrugedza givili gyathu nya gusolege a gi gira gi fanana ni givili gyaye nya gungangamele, khu tshivba a fumago khiyo siloni satshavbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\