GUTULEDWA 4

1Hwane nya isoso nyi di tula maho nyi gu wona lidimba na li tudwe Ndzadzini: Lito nya guphele nyi nga lipwago na li ganela gwangu, kha nga pundru, li di khilo: "Lita uta eno, gasi nyi gu yeyedze iso si na giregago hwane nya esi:" 2Khavbo avbo, nyi di dzegela gu beledwa khu Liphuvbo, nyi di wona gikhalo nya wufumu ndzadzini, na khade avbo muthu nya gukari; 3Uye a nga bani a khade avbo a di khedziga kha nga giwindri nya jasperi nigyo nya sardoniya. Gikhalo gyogyo gi diromo khu vbakari nya wulaho wa ndzadzini, nya gukhedzige kha nga giwindri nya esmeralda. 4Na si randrede gikhalo gegi nya wufumu, si diromo magumi mavili na sina sikhalo nya wufumu, avbo gu nga bani gu khade magumi mavili na mana madhota, ma na ambade dzingandzu nya gu age ni sihugu nya wufumu, nya gugirwe khu ndralama. 5Gikhalo gegi gi di lasa ni gudzumadzuma, ni gupandra mabara. Khu mbeli yi di khondrisidwe livbandre na mivili myenge, a gu livbandre na mavili maphuvbo ya Nungungulu. 6Mbeli nya gikhalo nya wufumu gi diromo gilo nya gufane ni yiphwa nya mati nya gugyendze kha nga libona.Khu vbakari, avbo nya gikhalo gegi ni mu dzibambe ga kona si diromo sirengo sina nya gutale khu maho hwane ni mbeli. 7Girengo nya guhegule gi di gu fana ni nghala, egi nya wuvili, ni mombe, egi nya wuraru gi na ni khovbe nya nga muthu; egi nya wuna gya gu fana ni lighama la gu bani ligu vbuvba. 8Gimwegyo ni gimwegyo nya sirengo sesi gi na ni livbandre na limwedo mambapi nya gutale gwatshavbo khu maho, khu ndrani ni vbavbandze. Wutshigu ni mihani sa gu embelela nyamba garala, khiso: "U agide, U agide, U agide,Pfhumu Nungungulu nya tshivba yatshavbo,wule a nga bani ari uye, wule a gu uye, wule a na tago." 9Dzinyondro dzatshavbo sirengo sesi si dhumisago ni gu rungudza ni gu bonga wule a khadego vbagikhalotunu nya wufumu, a gu uye a vbanyago kala gupindruga, 10Madhota yatshavbo nya magumi mavili na mana ma gu khidzima mbeli ga wule a khadego vbagikhalotunu nya wufumu, gasi gu khozela wule a vbanyago kala gupindruga, va gu tshula sihugu sawe nya wufumu va si vega mbeli nya gikhalo nya wufumu, na va gu khavo: 11"Pfhumu Nungungulu wathu,u ngu yedwa khu gu hakha gidhumo, ni rungudzo ni tshivba,kholu khuwe Muvangi nya silo satshavbo;khu gudzina gwago u si vangide ni gu si tumbulugisa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\