VAROMA 4

1Hi na khethu ginani khu kokwe wathu Abrahama? Ginani gi nga mu dugelelago? 2Nari gu pwani Abrahama a di wonwa khu Nungungulu kha nga muthu nya gululame khu kota nya mithumo yaye nya yadi, adiri ni fanelo nya gu dzi zundze khu mithumo yaye, nasiri khu wuhindzi wa Nungungulu. 3Aholu, khu mahungu ya Abrahama, Milowo nya gu Age yari khiyo: "Abrahama khodwe ga Nungungulu, khu kharato, khu gukhodwa gwaye Nungungulu a mu hakhide kha nga muthu a lulamidego." 4Muthu watshavbo a thumago a na ni fanelo nya guhakhiswe, nasiri kha nga wule a ningwago giphaso nya gukari, aholu, kha nga wule a gu ni fanelo nya gulivbwe khu thumo a wu thumidego. 5Aholu, muthu a khodwago ga Nungungulu, a gu uye a hakhago gighohi, Nungungulu a ngu mu wona kha nga muthu nya gululame, khu kota nya gukhodwe gwaye, nasiri khu kotani nya mithumo yaye. 6Khidzo kharato, Dhavide a ganelago khu makategwa ya vale Nungungulu a va tshanganisidego lihaladzoni gwaye, nyamba khumbuga mithumo yawe, khuye: 7"Va kategide vale Nungungulu a va ditshedzago sighoho sawe,Vale sighoho sawe si futidwego! 8Ina, kategide wule Pfhumu a si theligo kota khu sighoho saye." 9Ina makategwa yaya khya Vajudha basi, mwendro khya vambe navo gani? Ethu hi ngu tiyisa nya gukhethu gukhodwa gwa Abrahama gu mu giride muthu nya gululame mahoni gwa Nungungulu. 10Gasi khu gikhati muni si giregidego isoso ga Abrahama? Na hanide wugwera mwendro na si gu hani? Si giregide na si gu hani wugwera. 11Khu hwane, khavbo a hanidego gwadi wugwera kha nga giyeyedzo nya gupwani Nungungulu a mu wone kha nga muthu nya gululame, a mu hakha a gu khala pari yaye khu kota nya gukhodwe a nga bani ari nago, na si gu hani wugwera. Khu kharato, Abrahama khuye babe khu liphuvbo wa vatshavbo vale va khodwago ga Nungungulu ambari na va sa hana wugwera, a gu avo va lulamidego mahoni gwa Nungungulu. 12Uye gambe khuye babe wa vale va hanago wugwera, vale va si hegeligo basi gu hana wugwera, aholu va landrago gambe gihevbudzo nya gukhodwe gwa Abrahama na si gu hani wugwera. 13Nungungulu tumbiside ga Abrahama ni ga sanana saye gu va ninga litigo rumba li gu khala thomba yawe. Abrahama ningidwe gitumbiso gegi nasiri khu kota nya gulandrise Nayo, aholu kholu Nungungulu a nga mu hakha kha nga muthu a lulamidego khu kota nya gukhodwe gwaye. 14Khu lisine, nari gu pwani thomba yeyi ya gu lumba basi vale va landrisago Nayo, gukhodwa gudiri mwalo giphaso, gambe gitumbiso gya Nungungulu gi di si phasi gilo. 15Nayo wa gu rana gitsayiso gya Nungungulu, kholu avba wu gu mwalo Nayo, guhosisa nugo gu mwalo. 16Khu kharato, thomba ha gu yi mana khu gukhodwa. Kharati, gitumbiso gi na ni giphaso ga satshavbo sanana sa Abrahama, nasiri basi ga vale va landrisago Nayo, aholu, ga vatshavbo va khodwago ga Nungungulu nga edzi Abrahama a nga khodwago khidzo. Khidzo kharati Abrahama a gu babe wa ethu hatshavbo khu gukhodwa, 17kha nga yi ganelago Milowo nya gu Age yi gu khiyo: "Eni nyi gu giride babe nya mayigo nya mangi." Abrahama, khu gukhodwa, khade babe wathu mbeli gwa Nungungulu a gu uye a wusago va nya gufa, a tumbunugisago silo si nga bani siri mwalo. 18Ni avba gu nga bani guri mwalo gutumba ni gudugwana, Abrahama a di khodwa ni gutumba. Khu gukhodwa gwaye khade babe nya mayigo nya mangi, kha nga a nga ganelago Nungungulu khuye: "Tengo nya sanana sago wu na bani wuri kharati." 19Abrahama adiri vbafuvbi nya gutshanganise lizana myaga, aholu gima kha kanakana gukhodwani gwaye khu gu dzipwa givilini gwaye na vbeledwe khu tshivba, ni guti gu khuye mwangadzi waye Sara gyumba, kha velegi. 20Wulangani nya gukanakane ni gumba tumba ga gisambanyo gya Nungungulu, gukhodwa ga Abrahama gu di engedzelana gu tiya khu tshivba a gu rungudza Nungungulu. 21A di khodwa ni gu tumba gu khuye Nungungulu na ni tshivba nya gutadzise gisambanyo gyaye. 22Khidzo kharati Abrahama a nga wonwago khu Nungungulu kha nga muthu nya gululame, khu kota nya gukhodwe gwaye. 23Ogu nya gupwani: "Wonidwe kha nga muthu nya gululame" kha ga lowa basi khu kota ya Abrahama. 24Aholu gu lovidwe nugo khu kotani gwathu. Kholu Nungungulu a ngu hi wona nethu kha nga vathu nya gululame, ethu hi khodwago ga wule a wugidego khu ga vafudego, Jesu Kristo, Pfhumu yathu. 25Uye a di ningedwa a gu songwa khu kota nya sighoho sathu, aholu wugide gasi gu hi gira vathu nya gululame mbeli gwa Nungungulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\