VAROMA 5

1Na hi wonidwe, kharati, kha nga vathu nya gululame, khu kota nya gukhodwe gwathu, ethu hi ngu vbanya khu gurula ni Nungungulu khu gwa Jesu Kristo, Pfhumu yathu. 2Khavbo ga Kristo ni kota nya gukhodwe gwathu, hi ningidwe wuhigo nya gutshanganiswe ni Nungungulu. Khuwo wuhigo owu hi vbanyago khuwo na hi tiyile ni gu dzi zundza khuwo, na hi gu lirela khu gunengela ni gitumbo guwona wudhumo wa Nungungulu. 3Kha hi nengeli basi khesi, ha gu dzi zundza gambe khu kota nya gusaniseke gwathu, kholu hi ngu dziti nya gukhethu gusaniseka khugo gu girago gutimisela: 4gutimisela gu ninga gutiya mu silingoni; gutiya gu ninga gitumbo. 5Gitumbo gegi kha gi hi phazamisi kholu Nungungulu tadzide myonyo yathu khu lihaladzo laye khu tshivba nya Liphuvbo nya gu Age, a gu giningwa gya Nungungulu. 6Khu lisine, gikhati hi nga bani hiri mwalo tshivba, na gi vbohide gikhati gyaye, Kristo a difa khu kotani gwathu ethu sighohi. 7Gu ngu garadza ngudzu muthu gufa khu kota nya mumbe muthu, ambari nari wa gululama. Aholu vomo va dzi kodzago gu ningela womi wawe vafela muthu nya gululame. 8Aholu, Nungungulu a hi yeyedzide gueta nya lihaladzo laye ga ethu, khu gu Kristo a hifela ethu na hiri sighohi. 9Ngudzungudzu olu hi agisidwego khu novba wa Kristo, hi na vbulugiswa khuwo sisanisoni nya likhulo la Nungungulu. 10Uye Nungungulu, na hi ngari valala vaye a hi wonego na hi lulamide khu kota nya gufe ga Kristo, hi ngu khodwa gu khethu, ngudzungudzu olu, hi tshanganisidwego naye, hi na vbanyiswa khu womi wa Mwanaye. 11Gambe khandri iso basi. Ethu hi na ni gunengela nya gukhongolo ngudzu mbeli gwa Nungungulu khu kota ya Jesu Kristo, a gu uye hi manago khuye gutshangana ni Nungungulu. 12Gighoho gi bede mafuni khu muthu moyo basi, gambe gighoho gi yade gufa. Khidzo kharato gufa gu enedzidego vathu vatshavbo kholu vatshavbo va ghohide. 13Gighoho gi diromo khu gale mafuni na wu si gu vegwi Nayo wa Mosi. Aholu, Nungungulu a di si theli kota khigyo, kholu a di si gu vegi Nayo. 14Gu mwalo gukanakana vbamahungotunu nya gukhethu gukhugela matshiguni ya Adhamu kala matshiguni ya Mosi gufa gu fumide vbatshani nya vathu vatshavbo ni ga vale va nga mba ghoha nga Adhamu a nga yeyisago Nungungulu. Adhamu adiri giyeyedzo gya wule a nga bani a gu hadza guta. 15Aholu, gighoho gya Adhamu kha gi dzi kodzi gu ninganiswa ni wuhigo hi ningwago khu Nungungulu. Khu lisine, vathu vatshavbo va fude khu kota nya gughohe gwa muthu moyo basi; aholu wuhigo wa Nungungulu wukhongolo ngudzu guvbindrisa. Wuhigo wowu ha gu ningwa khu Nungungulu linani ga muthu moyo basi, a gu Jesu Kristo, wu vbalagela ga vathu vatshavbo khu gutala. 16Giningwa nya wuhigo wa Nungungulu gi na ni mihandro nya guhambane ngudzu ni eyi yi nga vangwa khu gighoho gya muthu moyo basi. Kholu, gulamudwa nya gighoho gya muthu moyo basi, gu resile nandru ni gukonega, aholu, giningwa nya wuhigo wa Nungungulu gi tshanganiside vathu ni Nungungulu, hwane nya gu vathu na va giride sighoho nya gutale ngudzu. 17Khu lisine, gufa gu ningidwe tshivba khu kota nya gighoho gya muthu moyo basi; aholu vale va hakhago wuhigo wowu ni gu mana makategwa nya guwonwe khu Nungungulu kha nga vathu nya gululame, va na vbanya ni gu fuma khu tshivba ya muthu moyo basi, Jesu Kristo. 18Kha nga olu, gighoho gya muthu moyo basi gi residego gukonega ga vathu vatshavbo, kharati gambe, thumo nya guvbanyise wa muthu moyo basi, wu tshanganiside vathu vatshavbo ni Nungungulu, va gu vbanya naye khu gurula. 19Khu guyeyisa ga muthu moyo basi, vathu vatshavbo va khade sighohi, khu gu yingela ga muthu moyo basi vatshavbo va khade va nya gululama mbeli gwa Nungungulu. 20Nayo wu tede guta engedzela gighoho. Aholu avba gighoho gi nga dandra, wuhigo wa Nungungulu wu di engedzela gudandra ngudzu. 21Kha nga olu gighoho gi yeyedzidego tshivba yaye khu gu resa gufa, kharati nuwo wuhigo wa Nungungulu wu ngu yeyedza tshivba yaye khu gu hi ninga gululama gu hi yisago guvbanyani nya gupindruge, khu Pfhumu yathu Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\