VAROMA 7

1Vandruye, enu mu wutigo gwadi nayo, mu ngu dziti nya gukhenu nayo wa gu fumela muthu a gu bani a nga gu vbanya basi. 2Khu nya nga nyamayi a dzegidwego, hungidwe khu nayo ga mwama waye gikhati gyatshavbo nya guvbanye ga mwama waye. Aholu hwane nya gu na fude mwama waye, nyamayi a gu tshulega ga nayo nya dzegano. 3Khidzo kharato a thudwago pwani a ngu bhaya a gu gimbila ni mumbe mwama, na nga gu vbanya mwama waye. Aholu, a gufa mwama, nyamayi tshulegide khu nayo, a ngu dzi kodza gu dzegwa khu mumbe mwama nyamba khala gibhayi. 4Khidzo nugo kharato, gwanu vandruye. Khu gufa ga Kristo enu nenu mu fude ga nayo, kha mu dzi kodzi gu lumba mumbe. Mwa gu lumba basi wule a tshatugidego gufa a bela guvbanyani, mufela gu thuma mithumo yi nengedzisago Nungungulu. 5Gikhati hi nga bani hi nga gu vbanya khu tumbunuko nya wuthu, hi di gu fumwa khu gudogolela esi nya guvivbe, khu gu kutsedzedwa khu nayo. Iso si di hi yisa gufani. 6Aholu, olu hi tshulegide ga nayo, gambe hi fude ga satshavbo esi si nga bani si gu hi hunga wugumbini. Khu kharati, hi ngu dzi kodza gu thumela Nungungulu khu mathumelo maphya, khu gu rumwa khu Liphuvbo, nasiri gambe khu gu rumwa khu nayo. 7Aholu hi na khethu ginani gambe? Ina Nayo gighoho, gani? Khandridzo. Aholu, khu lisine, nari gu pwani khandri kota nya Nayo, gima nya sa giti gighoho. Nya sa guti gudogolela savane nari gu pwani Nayo kha wa nga ganela gu khuwo: "U nga dogoleli savane". 8Gighoho gi di tuledwa ndzila khu Nayo gi kodza gu kutsedzela monyoni gwangu gunavela gwatshavbo nya guvivbe. Kholu, wa gu hamugega Nayo, gighoho kha gi vbanyi. 9Gyomo gikhati eni nyi nga vbanya nyambana Nayo. Aholu gikhati wu nga dugago Nayo, gighoho gi di phela gu vbanya, 10khavbo avbo, nyi difa eni. Nayo wu nga vbweta gu nyi yisa guvbanyani, wu di nyi yisa gufani. 11Khu lisine, gighoho, na gi tuledwe ndzila khu Nayo, gi di nyi senga, gi nyi songa. 12Nayo wu agide, ni sileletelo saye niso si agide, si lulamide, tshadi. 13Guyeyedza gu pwani esi si gu sadi si vbindrugedzile si nyi vangela gufa, gani? Ahihi, khandridzo.Aholu gighoho, gasi gu dzi yeyedza gu khigyo gighoho kamwe, gi di ambala esi nya sadi gi nyi resela gufa. Khu magirelo yoyo, khu kota nya Nayo gu wonegisidwe gwadi guthisa nya guvivbe gwatshavbo nya gighoho. 14Hi ngu dziti gu khethu Nayo wa guta khu ga Nungungulu, aholu eni nyi gu muthu nyambana tshivba, nyi rengisidwe nga khumbi ga gighoho. 15Kha nyi giti negi nyi girago. Kholu esi nyi sinago khandriso nyi girago, aholu nya gu gira guvivba nyi si gunigo. 16Nya gu gira silo nyi si si nigo, nya gu khusedza Nayo, nyi dzumela gu kheni khwadi. 17Khandri eni gambe nyi girago isoso, khu gighoho gi nyi fumago. 18Eni nyi ngu dziti gu kheni wuwadi kha wa vbaha gwangu, guthula gu kheni givilini gwangu. Kholu ambari na nyi gu gola gu gira nya sadi, nyi ngu tandrega. 19Kha nyi giri ndruda nyi yi golago, aholu nya gu gira guvivba nyi gu vengago. 20Nya gu gira esi nyi si vengago, gu yeyedza gu pwani khandreni nyi girago, khu gighoho gi vbahidego gwangu. 21Nya gu khedza ndrani gwangu, nya gu dzi wona na nyi gu fumwa khu nayo yoyu: Nya guvbweta gu gira nya sadi, nya gu gira guvivba. 22Livhaloni gwangu, nya gudzipwa na nyi gu gola gu landrisa milayo ya Nungungulu. 23Aholu givilini gwangu nya gupwa na wuromo wumbe nayo wu dwanago ni owu wutago khu livhaloni gwangu. Khiso si nyi girago khumbi nya Nayo nya gighoho gi guromo givilini gwangu. 24Libango langu likhongolo! Ina khu mani a na gu nyi vbulugisago wugumbini nya givili gegi gi nyi yisago gufani? 25A na rungudzwe Nungungulu a nyi vbulugisago khu Jesu Kristo, Pfhumu yathu!Kharati nyi womo nyi thumela Nungungulu khu mapimo yangu, aholu khu gumba tiya nya givili gyangu, nyi ngu thumela nayo nya gighoho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\