VAROMA 8

1Aholu, olu mwalo gambe nandru ga vale va tshanganisidwego ni Jesu Kristo. 2Kholu nayo nya Liphuvbo nya gu Age li ningago guvbanya khu gu hi tshanganisa ni Jesu Kristo wu nyi tshude ga nayo nya gighoho ni ga tshivba nya gufe. 3Nungungulu a kodzide gu gira iso Nayo wa Mosi wu nga si tandrega khu gu vbungudwa tshivba khu tumbunuko nya wuthu. Uye konide gighoho ndrani nya tumbunuko nya muthu, khu gu hi rumela Mwanaye, a dzudego khu tumbunuko nya idzo saye ni tumbunuko nya muthu nya gighohi. Kharato Nungungulu pade gighoho. 4Nungungulu giride esi gasi hi kodze gu landrisa guruma nya Nayo, kholu, kha hi nga gu fumwa gambe khu gudogolela nya wuthu aholu khu Liphuvbo nya gu Age. 5Khu lisine, ava va vbanyago khu tumbunuko nya wuthu va gu dzi garadza khu gu landra esi si rumwago khu gudogolela nya tumbunuko. Aholu ava va vbanyago khu Liphuvbo nya gu Age va gu garadzega khu gu landrisa esi Liphuvbo li lombago. 6Gu dzi garadza khu gu landra gudogolela nya tumbunuko nya wuthu, gwa gu ninga gufa. Gasi gu dzi garadza khu gu landrisa esi Liphuvbo nya gu Age li rumago gwa gu ninga guvbanya ni gurula. 7Gudogolela gwathu nya guvivbe nala wa Nungungulu, kholu kha gu yingeli Nayo wa Nungungulu, gambe kha gu dzi kodzi gu wu landrisa. 8Ava va landrisago mavbanyelo nya tumbunuko wowo, gima kha va dzi kodzi gutsakisa Nungungulu. 9Gasi enu, mwa gu bani muri ni Liphuvbo la Nungungulu khu lisine, kha mu nga gu fumwa gambe khu gunavela nya tumbunuko nya wuthu, aholu mwa gu fumwa khu Liphuvbo nya gu Age. Muthu a gu mwalo Liphuvbo la Kristo, khandri wa Kristo. 10Liphuvbo la Kristo la gu bani li gu vbanya ndrani gwanu, givili gi fude ga gighoho, aholu Liphuvbo nya gu Age li ngu mi ninga guvbanya khu gu mi tshanganisa wulongoni gwa Nungungulu. 11Khu lisine, mwa gu bani muri ni Liphuvbo la wule a nga wusago Kristo khu ga vafudego a mu wuyisa guvbanyani, uye a wusidego Kristo, a na wusa niso sivili sanu nya gufe khu tshivba nya Liphuvbo nya gu Age li vbanyago ndrani gwanu. 12Khu kharato, vandruye, olu kha hi nga gu fumwa gambe khu tumbunuko nya wuthu, hi mwalo giguruvedzo nya gulandrise gudogolela gwaye. 13Mwa gu landrisela mavbanyelo nya gudogolele gogo, mwa gu bela khu ndzila yi mi yisago gufani. Aholu mwa gu songani mithumo nya wughohi khu tshivba nya Liphuvbo nya gu Age, mu na vbanya. 14Vatshavbo vale va vbanyago kha nga idzo li rumago khidzo Liphuvbo nya gu Age, sanana sa Nungungulu. 15Gambe, Liphuvbo mu hakhidego kha li mi giri dzikhumbi ni gu mi thela hwanga; aholu la gu mi gira sanana sa Nungungulu. Khilo li hi kutsago gu rana khethu: "Abba! Baba wathu". 16Liphuvbo nya gu Age la gu tshangana ni hefemulo wathu gasi li fakaza gu khilo hi sanana sa Nungungulu. 17Ha gu bani hiri sanana, gu yeyedza gu pwani hi vahodzi gambe nya thomba; hi vahodzi nya thomba ya Nungungulu gumogo ni Kristo. Ha gu tshaniseka naye, hi na hengela gambe wudhumoni gwaye. 18Nyi ngu tumba gu kheni sitshaniso, sa mafuni momu khandri gilo ha gu si pimanisa ni wudhumo wa Nungungulu a hi vegisedego. 19Sivangwa satshavbo somo si khevisela wutshigu ni mihani, na si gu lindrela guwona litshigu Nungungulu a na gu dzi wonegisago ga sanana saye. 20Litigo li fumedwe khu tshivba ya wule a li yisago gumbembani, nasiri khu gu dzina gwa ilo, aholu khu gugola gwa Nungungulu. Gasi Nungungulu, gukhugela guhegulani a li ningide gutumba 21gu khilo tshigu mwedo li na tshudwa wugumbini, ni gumbembani, gasi li guta hengela wudhumoni nya gutshulege nya sanana sa Nungungulu. 22Hi ngu dziti nya gukhethu kala matshiguni ya muhuno, sivangwa satshavbo sa gu dilela ni gusaniseka khwatshi khu nyamayi a lumwago. 23Khandri sivangwa basi, ni ethu nethu hi phedego guhakha siningwa nya Liphuvbo nya gu Age. Ethu hi ngu saniseka ni gu virela gikhati hi na gu dzegiswago kha nga sanana sa Nungungulu, a gu ugo gutshulega gwathu. 24Khu lisine, ethu olu hi vbanyisidwe khu gutumba. Gutumba silo si wonegago, khandri gitumbo gya gilo. Hi na dzi kodza kharini gu lindrela esi hi si wonago? 25Aholu, ha gu tumba silo nyamba si wona, hi na si lindrela khu gu timisela. 26Khidzo nugo kharato, Liphuvbo nya gu Age li ngu hi phasedzela ethu hi gu mwalo tshivba. Khu lisine, ethu kha hi kodzi gulombelela kha nga edzi gu vbwetegago khidzo. Aholu, ilo labune Liphuvbo nya gu Age khilo li hi lombelelago ga Nungungulu khu gudilela gule nya gumba dzi kodza gu tshamusedwa khu magana. 27Uye Nungungulu a wonago ndrani nya myonyo a ngu giti egi Liphuvbo li vbwetago gu lomba, kholu Liphuvbo la gu lombelela khu vale va lumbago Nungungulu, kha nga edzi Nungungulu a dzinago khidzo. 28Hi ngu dziti nya gukhethu Nungungulu vegedzide satshavbo gasi guphasedzela vale va mu golago, a gu avo va ranidwego khu gu haladza gwaye. 29Kholu, vale Nungungulu a nga bani a va hathide khu gale, a va vegisede gu va tshanganisa gumogo ni Mwanaye, gasi Mwanaye a khale matiwula vbakari nya vandruye nya gutale. 30Nungungulu ranide ava a nga bani a va hathide khu gale. Avo a nga va ranago a va giride vathu nya gululame, a va ninga wuhigo nya guhengele wudhumoni gwaye. 31Hi na khethu ginani khu silo sesi? Nungungulu a gu ema ni ethu, khu mani a na hi wugelago? 32Nungungulu kha felela Mwamana waye. A di mu ningela khu kota yathu, ginani gi na mu tandregisago gu hi ninga satshavbo simbe silo gumogo ni Mwanaye? 33Khu mani a na gu thuledzago vale va hathidwego khu Nungungulu, olu uye Nungungulu ava giridego vathu nya gululame? 34Khu mani a na va ningago nandru? Khu Jesu Kristo, a gu uye a ngafago a wuga, a khadego khu nyamudye ga Nungungulu a lombelela khu ethu, gani? 35Khu mani a na gu hi hambanisago ni lihaladzo la Kristo? Khu gusaniseka, khu sigaradzo, khu guvengwa, khu ndzala, khu wusiwana, khu dzimhango, mwendro khu gufa, gani? 36Kha nga yi ganelago Milowo nya gu Age: "Khu kota yago, hi ngu linga gufa matshigu yatshavbo.Hi girwa nga dzinvuta dziyago gusongwatunu." 37Aholu ga satshavbo sesi ethu hi pade khu tshivba ya wule a nga hi haladzago. 38Khu lisine nyi ngu tumba ni gu tiya gu kheni gimwalo gilo gi na dzi kodzago gu hi hambanisa ni lihaladzo la Nungungulu: gani gufa, gani guvbanya; gani sirumwa sa Nungungulu, mwendro dzimbe dzitshivba ni vafumeli nya maphuvbo; gani khu esi si hi dugelelago olu, gani khu esi si na hi dugelelago mindru gatshigu; 39ambari dzitshivba dza vbatshani, mwendro edzi dza vbavbatshi nya mafu, mwendro gimbe givangwa. Gimwalo gilo, gambe mwalo muthu a na dzi kodzago gu hi hambanisa ni lihaladzo la Nungungulu hi tivisidwego khu Pfhumu yathu Jesu Kristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\