1 CORINTIOS 13

1Hua̱ pala pi̱ quit tla̱n xacchihuí̱nalh pacs ti̱pa̱katzi tachihuí̱n anán, chu̱ hasta ma̱squi xacakáta̱ksli̱ xtachihui̱ncan ángeles, hua̱mpi̱ lapi̱ ni̱ xackálhi̱lh xaxli̱ca̱na̱ tapá̱xqui̱t hua̱ la̱ntla̱ tu̱ Dios kalhi̱y, ni̱tú̱ xquili̱laca̱ sa̱mpi̱ caj xta̱chuná̱ xacuá̱ la̱ aktum akaxculina li̱cá̱n tu̱ macahuán, usu la̱ yuma̱ platillo xla li̱cá̱n tu̱ ni̱ tancs macasa̱nán acxni̱ tlakcán. 2Na̱ chuna li̱tum lapi̱ quit li̱huana̱ xacakáta̱ksli̱ xtalacapa̱stacni Dios, chu̱ tancs xacli̱chihuí̱nalh hua̱ntu̱ xtalacasquín, chu̱ xaccátzi̱lh pacs hua̱ntu̱ xlá̱ laclhca̱huili̱ni̱t, chu̱ ma̱squi pacs xaccátzi̱lh xli̱pacs tu̱ ni̱tí̱ a̱catzi̱y tlanca tastácat, hasta xackálhi̱lh tlanca taca̱najla̱ hua̱ntu̱ tla̱n xacli̱ma̱lácxijli̱ tlanca ka̱stí̱n, hua̱mpi̱ lapi̱ ni̱ xli̱ca̱na̱ cpa̱xqui̱nán, ni̱tú̱ quilakasi xtihua̱. 3Ma̱squi xacma̱akpitziniko̱lh lakli̱ma̱xkaní̱n xli̱pacs hua̱ntu̱ ckalhi̱y xtapalh tumi̱n, chu̱ hasta ma̱squi xacmacamá̱sta̱lh quilatáma̱t laqui̱mpi̱ xquilhcuyuca̱ xastacná, hua̱mpi̱ lapi̱ ni̱ huá̱ cli̱tlahuay caj xpa̱lacata cumu cpa̱xqui̱nán, pus pacs yuma̱ tla̱n tatlahu ni̱tú̱ xlakasi̱ xquili̱taxtúnilh. 4Sa̱mpi̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱nán ni̱ li̱xcájnit li̱catzi̱y, huata pa̱xuhua̱na̱ pa̱ti̱y pala tú̱ ni̱tlá̱n tlahuaniy xta̱chixcú; xaucxilhlacacha̱ná; hua̱nti̱ pa̱xqui̱nán ni̱ xapilhi, ni̱ kalhi̱y taskáhui̱t, ni̱ ucxni̱ tlanca̱ catzi̱y; na̱ ni̱ pala luhua tali̱pa̱hu makcatzi̱cán, ni̱ xalacapacxni, usu tlanca̱ catzi̱y. 5ni̱ li̱xcájnit kalhchihui̱nán, usu li̱kamá̱n tlahuanán; ni̱ lakcatzalaca̱niko̱y hua̱ntu̱ kalhi̱ko̱y a̱makapitzí̱n, chu̱ ni̱ huá̱ putzay la̱ntla̱ caj xacstu̱ nalaktaxtuy; ni̱ xasi̱tzí̱n; ni̱ makaxokoputún pala tú̱ ni̱tlá̱n tlahuaniy xta̱chixcú, huata ma̱tzanka̱naniy. 6Hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱nán ni̱ li̱pa̱xuhuay acxni̱ pala tú̱ ni̱tlá̱n akspulama̱ xta̱chixcú, huata huá̱ li̱pa̱xuhuay hua̱ntu̱ aksti̱tum, chu̱ hua̱ntu̱ xtalulóktat. 7Hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ pa̱xqui̱y xta̱chixcú, ma̱squi caxatu̱cahua̱ ni̱tlá̱n natlahuanicán, chunatiyá̱ pa̱xqui̱nán, pa̱xuhua̱na̱ napa̱ti̱y; ni̱ tza̱pu̱ puhuama̱ pala naakskahuicán acxni̱ tú̱ huanicán, chu̱ pa̱xuhua̱na̱ kalhkalhi̱y hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱nicani̱t; chu̱ pala hua̱ntu̱ kalhkalhi̱ma̱, ni̱ chuná̱ qui̱taxtuma̱ c-xlatáma̱t yuma̱ chixcú, chunatiyá̱ pa̱xqui̱nán, pa̱xuhua̱na̱ napa̱ti̱y. 8Tama̱ tapá̱xqui̱t hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán laqui̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ nala̱li̱pa̱xqui̱ya̱hu, niucxnicú̱ catiláksputli̱ sa̱mpi̱ xli̱ankalhí̱n maclacasquina̱hu; ma̱squi xli̱ca̱na̱ nachá̱n quilhtamacú̱ acxni̱ nia̱lh xlacasquinca nahuán pala Dios naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n xli̱skalala̱ pi̱ tla̱n nali̱chihui̱nana̱hu yuma̱ ni̱ ta̱kata̱ksa̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ caj xma̱n Espíritu Santo ma̱chihui̱ni̱nán, usu pala naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n pala tú̱ xli̱skálalh laqui̱mpi̱ tancs nali̱akchihui̱naniko̱ya̱hu tachixcuhuí̱tat xtalacapa̱stacni Dios. 9Sa̱mpi̱ xli̱pacs yuma̱ li̱skalala̱ hua̱ntu̱ li̱chihui̱nanko̱y hua̱nti̱ li̱akchihui̱nanko̱y xtachihui̱n Dios ni̱ xatakatzí̱n, sa̱mpi̱ ucxla̱ qui̱tzanka̱nima̱ nahuán hua̱ntu̱ luhua xtalacapa̱stacni Dios, chu̱ pacs hua̱ntu̱ laclhca̱huili̱ni̱t. 10Hua̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ la̱nchú̱ lakapasa̱hu yuma̱ actzu̱ talacapa̱stacni, nalaksputa̱ acxni̱ li̱huana̱ nalakapasa̱hu hua̱ntu̱ luhua xli̱ca̱na̱ xtalulóktat, chu̱ aksti̱tum. 11Acxni̱ quit actzu̱ kahuasa xacuani̱t, xackalhchihui̱nán, xaclacapa̱stacnán, chu̱ quintalulóktat xta̱chuná̱ xuani̱t la̱ntla̱ tu̱ kalhi̱y actzu̱ kahuasa; hua̱mpi̱ acxni̱ li̱huana̱ cchixcuhuí̱lalh, nia̱lh chuná̱ ckalhchihuí̱nalh, usu clacapá̱stacli̱ la̱ntla̱ acxni̱ cajcu actzu̱ kahuasa xacuani̱t. 12Na̱ xta̱chuná̱ chú̱ quin hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu Jesús, xli̱makua̱ u̱nú̱ lama̱hu ca̱tuxá̱huat, ni̱ li̱huana̱ lakapasa̱hu xatí̱ Dios, caj xta̱chuná̱ qui̱taxtuy la̱ caquinca̱lacu̱cxilhcanchá̱n c-aktum caj lakapoklhua hualhti̱n, hua̱mpi̱ lakcha̱ma̱ quilhtamacú̱ acxni̱ luhua li̱huana̱ nalakapasa̱hu la̱ntla̱ xlá̱ luhua tasiyuy xastacná. Ma̱squi chú̱ tla̱ná̱ tzinú̱ clakapasa̱ xtalacapa̱stacni, hua̱mpi̱ ni̱ naj luhua li̱huana̱ clakapasko̱y, hua̱mpi̱ acxni̱ yuma̱ quilhtamacú̱ luhua stalanca naclakapasa̱ Dios xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlá̱ stalanca quilakapasa̱ quit. 13Pu̱lactutu̱ anán hua̱ntu̱ ankalhí̱n quili̱kalhi̱tcán c-quilatama̱tcán: xapu̱lh pi̱ cakalhi̱nihu taca̱najla Dios pi̱ xlá̱ quinca̱makta̱yayá̱n; xli̱pu̱lactuy pi̱ ankalhí̱n cakalhkalhi̱tahuilahu hua̱ntu̱ xlá̱ a̱li̱sta̱lh naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n, chu̱ xli̱pu̱lactutu̱ pi̱ nakalhi̱ya̱hu tapá̱xqui̱t. Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ pu̱lactutu hua̱ntu̱ quinca̱mini̱niyá̱n nama̱kantaxti̱ya̱hu, huata caj xma̱n pu̱lactum hua̱ntu̱ luhua a̱tzinú̱ kalhi̱y xca̱cni, hua̱ tapá̱xqui̱t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\