1 CORINTIOS 15

1Nata̱laní̱n, quit clacasquín pi̱ niucxni̱ napa̱tzanka̱yá̱tit, usu nalakpali̱putuná̱tit yuma̱ li̱pa̱xuhu xtama̱catzi̱ni̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut, chu̱ hua̱ntu̱ huixín ca̱najlátit acxni̱ quit cca̱li̱akchihui̱nanini̱tán, chu̱ ctaluloka̱ pi̱ chunatiyá̱ li̱pa̱huaná̱tit. 2Sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ ca̱lakma̱xtunini̱tán mili̱stacnacán, lapi̱ xli̱ca̱na̱ tlihuaklh kalhi̱huilátit. Hua̱mpi̱ lapi̱ ni̱ luhua taluloká̱tit, usu xalán pala laclata̱yayá̱tit, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱tú̱ xlakasi ma̱squi maka̱sá̱ la̱ntla̱ tzucútit li̱pa̱huaná̱tit Jesús. 3Quit ni̱tú̱ cca̱ma̱aktze̱kuili̱nini̱tán, huata tancs cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quima̱siyunicani̱t pi̱ maktum quilhtamacú̱ Cristo makni̱ca̱, ni̱lh caj xpa̱lacata quintala̱kalhi̱ncán chuná̱ la̱ntla̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ tatzoktahuilani̱t xtachihui̱n Dios c-Li̱kalhtahuaka, 4chu̱ acxni̱ ni̱lh, ma̱acnu̱ca̱ c-xtahuaxni, hua̱mpi̱ caj xli̱aktutu quilhtamacú̱ xlá̱ lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n, 5chu̱ ni̱ li̱maka̱s quilhtamacú̱ tasiyúnilh Pedro, chu̱ a̱makapitzi̱n apóstoles. 6Ali̱sta̱lh li̱tum chú̱ na̱ tasiyuniko̱lh lhu̱hua̱ ma̱x pala akquitzis ciento, ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ makapitzí̱n hua̱nti̱ tima̱ucxilhni̱ko̱lh aya ni̱ko̱ni̱t, hua̱mpi̱ a̱tzinu̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ lama̱kojcú. 7Ni̱ maka̱s li̱tum tasiyunipá̱ Santiago, chu̱ xli̱pacs apóstoles. 8Na̱ hasta luhua a̱li̱sta̱lh xaa̱huatiyá̱ la̱ntla̱ xli̱pacs a̱makapitzí̱n, quit quintitasiyúnilh ma̱squi ni̱ xquiminí̱nilh pi̱ chuná̱ naquilakalhamán, hasta tla̱n tahuán pi̱ cli̱táxtulh la̱ cha̱tum skata̱ hua̱nti̱ takalana̱ lacáchilh. 9Pus ma̱squi na̱ Jesús quilácsacli̱ pi̱ xapóstol nacli̱tanu̱y, hasta ni̱ pala tzinú̱ quimini̱niy chuná̱ naquili̱ma̱pa̱cuhui̱cán, sa̱mpi̱ xapu̱lh quit li̱pe̱cua̱ xacputzasta̱lako̱y hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y Quimpu̱chinacan Jesús. 10Hua̱mpi̱ na̱ apóstol quit sa̱mpi̱ hua̱ Dios chuná̱ lacasquini̱t, chu̱ quilakalhamani̱t, hua̱mpi̱ ni̱tú̱ caj clactlahuami̱nima̱ xtalakalhamá̱n sa̱mpi̱ quit aya tlak xali̱huaca̱ cscujni̱t, ni̱ xahua xli̱pacscan a̱makapitzi̱n apóstoles; ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ quiacstu cscujni̱t hua̱mpi̱ hua̱ Dios scujni̱t c-quilatáma̱t. 11Hua̱mpi̱ quit ni̱ caj xma̱n huá̱ cli̱chihui̱nama̱ pala quit tlak lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ cli̱scujnini̱ttá̱ Dios, usu pala hua̱ a̱makapitzi̱n apóstoles, sa̱mpi̱ yumá̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ pala caj quiacstucán cli̱tatlanqui̱ya̱hu quintascujutcán, huata huá̱ luhua kalhi̱y xlakasi yuma̱ xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ quin cli̱akchihui̱nana̱hu, chu̱ pi̱ huixín li̱pa̱huántit Quimpu̱chinacan Jesús. 12Bueno, cumu yuma̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ quin cli̱akchihui̱nana̱hu antá̱ tancs cma̱luloka̱hu pi̱ Cristo tilakastakuánalh ca̱li̱ní̱n, ¿tú̱huan chá̱ makapitzi̱n huixín huaná̱tit pi̱ ni̱ lay lakastakuananko̱y ni̱ní̱n ca̱li̱ní̱n? 13Sa̱mpi̱ lapi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ní̱n ni̱ lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n, entonces na̱ ni̱ pala hua̱ Cristo lakastakuanani̱t. 14Chí̱ lapi̱ ni̱ lakastakuánalh Cristo, ni̱ a̱nú̱ tu̱ xlakasi̱ yuma̱ xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ quit cli̱akchihui̱nana̱hu, chu̱ na̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ ma̱squi huixín li̱pa̱huaná̱tit, chu̱ kalhi̱niyá̱tit taca̱najla. 15Chu̱ xli̱pacs quin apóstoles cli̱taxtuya̱hu xta̱chuná̱ la aksani̱naní̱n, sa̱mpi̱ tancs cma̱luloka̱hu pi̱ Dios ma̱lakastakuáni̱lh Cristo ca̱li̱ní̱n, chu̱ cuana̱hu pi̱ lama̱ xastacná. Lapi̱ ni̱ní̱n ni̱ lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n la̱ntla̱ huanko̱y makapitzí̱n, entonces Dios ni̱tú̱ ma̱lakastakuani̱ma̱ Cristo. 16Luhua lacatancs cacatzí̱tit, lapi̱ ni̱ní̱n ni̱ lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n, pus na̱ ni̱ pala hua̱ Cristo lakastakuanani̱t. 17Chí̱ lapi̱ ni̱ lakastakuanani̱t Cristo ca̱li̱ní̱n, pus ni̱tú̱ xlakasi̱ mintaca̱najlacán; na̱ chunacú̱ li̱aktzanka̱ta̱yapá̱tit mintala̱kalhi̱ncán sa̱mpi̱ ni̱tú̱ ca̱ma̱tzanka̱nanipa̱cántit. 18Lapi̱ Cristo ni̱ lama̱ xastacná, xli̱pacs yuma̱ hua̱nti̱ aya ni̱ko̱ni̱t hua̱mpi̱ xli̱pa̱huanko̱y pi̱ xlá̱ nalakma̱xtuko̱y, na̱ aktzanka̱ta̱yako̱ni̱t c-pu̱pa̱ti̱n. 19Lapi̱ quin caj xma̱n huá̱ ca̱najlaya̱hu pi̱ Cristo tla̱n quinca̱makta̱yayá̱n u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat xli̱makua̱ lama̱hu xastacná, hua̱mpi̱ lapi̱ nia̱lh lay naquinca̱makta̱yayá̱n, chu̱ naquinca̱lakma̱xtuyá̱n ca̱li̱ní̱n, chu̱ lapi̱ chuná̱ xqui̱táxtulh, luhua li̱lakaputza ca̱najlaní̱n nahuana̱hu. 20Hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ luhua xtalulóktat xli̱ca̱na̱ pi̱ Cristo lakastakuanani̱t ca̱li̱ní̱n, chu̱ lámaj nahuán xastacná caxani̱li̱huayá̱ xtihua̱. Hua̱ yuma̱ Cristo luhua pu̱lana̱ lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n laqui̱mpi̱ li̱huana̱ naca̱najlaya̱hu pi̱ Dios na̱ chuná̱ nama̱lakastakuani̱ko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y. 21Cumu pi̱ caj xpa̱lacata cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ ma̱lacatzuqui̱chá̱ la̱ntla̱ pacs nalacni̱tama̱ko̱y, na̱ chuná̱ chú̱ caj xpa̱lacata̱ cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ lakastakuánalh ca̱li̱ní̱n xli̱pacs tachixcuhuí̱tat nalakastakuananko̱y. 22Xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tíni̱lh Adán, xli̱pacs na̱ pu̱tum ti̱ nalacachinko̱y xquilhtzúcut na̱ nani̱ko̱y, sa̱mpi̱ hua̱ Adán xma̱lacatzuqui̱ko̱ni̱tanchá, hua̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ tapaksi̱niko̱y Cristo c-xlatama̱tcán, na̱ nalakastakuananko̱y acxni̱ nani̱ko̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ Jesús lakastakuánalh acxni̱ ni̱lh. 23Pu̱tum pacs nakantaxtuy la̱ntla̱ Dios laclhca̱huili̱ni̱t nama̱lakastakuani̱ko̱y tachixcuhuí̱tat, chu̱ chunatiyá̱ kantaxtuma̱, sa̱mpi̱ pu̱lana̱ huá̱ lakastakuánalh Cristo, chu̱ acxni̱ chú̱ namimpalay xli̱maktuy ca̱tuxá̱huat acxnicú̱ nalakastakuananko̱y hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y. 24Acxni̱ namín Cristo xli̱maktuy u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, xlá̱ natzucuy ma̱paksi̱nán hasta acxni̱ namakatlajako̱y, chu̱ akchipaniko̱ni̱t nahuán xtama̱la̱ncán xli̱pacs caxati̱cahua̱ hua̱nti̱ ma̱paksi̱nanko̱y, chu̱ puxcu̱huilakoj nahuán u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, chu̱ c-akapú̱n. Acxni̱ chú̱ xma̱n hua̱ Cristo hua̱nti̱ xli̱ca̱tlanca̱ nama̱paksi̱nán acxnicú̱ namacama̱xqui̱y Quintla̱tican Dios xli̱pacs yuma̱ tama̱lá̱n tu̱ maklhti̱nani̱t nahuán; acxni̱ chuná̱ nama̱kantaxti̱ko̱y, entonces na̱ acxnitiyá̱ nasputcán. 25Hua̱mpi̱ xlacasquinca̱ pi̱ Cristo ma̱paksi̱nama̱ nahuán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tlanca puxcu, hasta acxni̱ makatlajako̱ni̱t nahuán xli̱pacs hua̱nti̱ ta̱la̱tlahuako̱y sa̱mpi̱ ni̱ lakachixcuhui̱putunko̱y. 26Chu̱ hua̱ntu̱ a̱huatiyá tama̱lá̱n, usu li̱tlihuaka̱ tu̱ nalactlahuay hua̱ xlá̱ xpu̱china ca̱li̱ní̱n hua̱nti̱ ankalhi̱ná̱ quinca̱ma̱laktzanka̱putuná̱n sa̱mpi̱ xli̱pacs quin ni̱ya̱hu. 27Hua̱mpi̱ hua̱ la̱ntla̱ huan c-Li̱kalhtahuaka̱ pi̱ Dios nama̱xqui̱ko̱y li̱tlihuaka̱ Cristo laqui̱mpi̱ caj xma̱n huá̱ xacstu̱ nama̱paksi̱nán c-xli̱ca̱tlanca ca̱tuxá̱huat, chu̱ akapú̱n, ni̱ huamputún pi̱ Cristo na̱ huá̱ chú̱ nama̱paksi̱y Quintla̱tican Dios, sa̱mpi̱ huata hua̱ Dios ma̱xqui̱ni̱t li̱tlihuaka, chu̱ li̱ma̱paksí̱n Cristo laqui̱mpi̱ nama̱paksi̱nán. 28Na̱ acxni̱ pacsa huatiyá̱ ma̱paksi̱y nahuán Cristo la̱ntla̱ caxatu̱cahua̱ tu̱ anán, huatiya̱ Cristo chú̱ ma̱n natapaksi̱niy Quintla̱tican Dios, sa̱mpi̱ huá̱ ma̱xqui̱ni̱t xli̱pacs xli̱ma̱paksí̱n, xa̱huachí̱ sa̱mpi̱ huá̱ xtla̱t; chu̱ caxani̱li̱huayaj quilhtamacú̱ c-akapú̱n, chu̱ ca̱tiyatna nama̱paksi̱nán Dios sa̱mpi̱ xma̱n huá̱ xli̱ankalhí̱n mini̱niy nata̱yaniy, chu̱ tlanca xlacatzúcut nakalhi̱y. 29Lapi̱ ni̱ chuná, caquihuanítit huixín xala c-Corinto hua̱nti̱ ta̱kmunuyá̱tit xli̱maktuy caj xpa̱lacatacán yuma̱ hua̱nti̱ aya ni̱ko̱ni̱t, chu̱ ni̱ xta̱kmunuko̱ni̱t, ¿tú̱ qui̱taxtuniko̱y ti̱ pa̱lacata̱kmunuyá̱tit ni̱ní̱n lapi̱ ni̱ ca̱najlayá̱tit pi̱ ni̱ní̱n lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n? Lapi̱ niucxnicú̱ catilakastakuananko̱lh, ¿tú̱huan chá̱ li̱makta̱yaputunko̱yá̱tit? 30Na̱ chuná̱ quin hua̱nti̱ lhu̱hua̱ tu̱ cli̱pa̱ti̱ma̱hu caj cumu huá̱ cli̱akchihui̱nana̱hu xtachihui̱n Jesús; lapi̱ ni̱ní̱n ni̱ lakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n, ¿tú̱ quinca̱qui̱taxtuniyá̱n chuná̱ cli̱lakaputzama̱hu caxatu̱cahua̱ hora? 31Sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ cha̱li̱ cha̱lí̱ ni̱ tzanka̱y ti̱ quinca̱makni̱putuná̱n, chu̱ yumá̱ hua̱ntu̱ cca̱huanimá̱n huá̱ xtalulóktat, ni̱ cakskahuinama̱, na̱ chuná̱ la̱ntla̱ ni̱ cakskahuinán acxni̱ cuan pi̱ cli̱pa̱xuhuay mimpa̱lacata̱ la̱ntla̱ xli̱pacs minacu̱cán li̱pa̱huaná̱tit Jesús. 32Quit li̱pe̱cua̱ tu̱ cpá̱ti̱lh c-xaca̱chiqui̱n Efeso acxni̱ xquimakni̱putunko̱y yuma̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ la̱ xalaclu̱cuj chichi̱xni̱ xli̱catzi̱ko̱y. ¿Tú̱ xlakasi̱ quinqui̱taxtúnilh yumá̱ la̱ntla̱ ctita̱la̱lakapa̱xtokko̱lh hua̱ lapi̱ ni̱ lakastakuananko̱y ni̱ní̱n? Huata ma̱x tlak xatlá̱n xquinqui̱taxtúnilh, na̱ chuná̱ xaclatáma̱lh la̱ huanko̱y makapitzí̱n hua̱nti̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱y Dios: “Xli̱makua̱ tla̱n lama̱hu, capa̱xuhuahu, tla̱n cahua̱yahu, chu̱ cakachi̱hu, sa̱mpi̱ ni̱ catzi̱ya̱hu pala cha̱lí̱, usu tu̱xama̱ nani̱ya̱hu.” 33Hua̱mpi̱ ni̱ tili̱makaxtaká̱tit naca̱akskahuiyá̱n hua̱nti̱ chuná̱ nahuaniko̱yá̱n, sa̱mpi̱ lapi̱ nata̱latapa̱ko̱yá̱tit hua̱nti̱ chuná̱ li̱xcájnit li̱catzi̱ko̱y tla̱n naca̱ma̱aktzanka̱yá̱n. 34Caakachitántit tu̱ xatlá̱n, ni̱ calaclata̱yátit, aksti̱tum calatapá̱tit, chu̱ nia̱lh caaktzanká̱tit. Hua̱ chuná̱ cca̱li̱huaniyá̱n laqui̱mpi̱ nalacama̱xananá̱tit, sa̱mpi̱ cpuhuán pi̱ makapitzi̱n huixín hua̱nti̱ ni̱ pala lakapasá̱tit xtalacapa̱stacni Dios la̱ntla̱ lacasquín nalatama̱ya̱hu, chu̱ la̱ntla̱ nali̱pa̱huana̱hu. 35Xamaktum huí̱ ti̱ nakalhasquini̱nán: ¿Lá̱ntla̱ naqui̱taxtuy acxni̱ nalakastakuananko̱y ni̱ní̱n? Usu ¿xatú̱ ya̱ macni cahuá̱ nakalhi̱ko̱y a̱li̱sta̱lh? 36Xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua mákat aktzanka̱y hua̱nti̱ chuná̱ puhuán sa̱mpi̱ chuná̱ naakspulay la̱ntla̱ akspulay aktum cuxi̱ acxni̱ chancán, xafuerza nalaksputa̱ xli̱aktumi̱nica̱ c-tíyat laqui̱mpi̱ napulha̱ xaxá̱huat, chu̱ nalhu̱huán xacuxi. 37Sa̱mpi̱ hua̱ntu̱ chancán ni̱ hua̱ xaxá̱huat hua̱mpi̱ huá̱ xacuxi, usu pala catu̱ya̱hua̱ li̱chánat, pacs xtalhtzi chancán. 38Chu̱ a̱li̱sta̱lh acxni̱ napún, Dios chuná̱ ma̱lacatzucuniy xakaní̱n la̱ntla̱ xlá̱ tlak ma̱tla̱ni̱y natasiyuko̱y, xa̱huachí̱ la̱ntla̱ pu̱lacatunu̱ tachaná̱n tanuj tanu̱ xatuhuá̱n, xa̱hua̱ xakaní̱n. 39Pus na̱ chuná̱ chú̱ tanu̱ xmacni tantum cahua̱yu̱, na̱ tanu̱ xmacni squi̱ti, na̱ tanuj li̱tum xmacni lactzu̱ spu̱n, chu̱ quin na̱ tanu̱ kalhi̱ya̱hu quimacnicán. 40Pus xta̱chuná̱ la̱ntla̱ catzi̱yá̱tit pi̱ hua̱ntu̱ u̱nú̱ anán, tanuj tanu̱ kalhi̱ko̱y xmacnicán, na̱ chuná̱ chú̱ c-akapú̱n na̱ tanu̱ kalhi̱ko̱y xmacnicán ni̱ xahuá̱ la̱ntla̱ kalhi̱ya̱hu quimacnicán; sa̱mpi̱ yuma̱ quimacnicán ni̱ lay ta̱talacastuca̱ hua̱ntu̱ xlacán xmacnicán, na̱ ni̱ pala hua̱ntu̱ kalhi̱ko̱y xlacán xmacnicán ni̱ lay ta̱talacastuca̱ quimacnicán. 41Na̱ chuna li̱tum tla̱n nata̱ma̱lacastuca̱hu cxkakanat chichiní, a̱tzinú̱ luhua tla̱n lacahua̱nán cxkakánat ni̱ xahuá̱ cxkakanat papá, chu̱ na̱ chuná̱ stacu, na̱ tanu̱ kalhi̱ko̱y cxkakanatcán, makapitzí̱n tlak makaxkaka̱nán, chu̱ makapitzí̱n ni̱ chuná. 42Na̱ chuná̱ chú̱ naqui̱taxtuy acxni̱ ni̱ní̱n nalakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n; yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ kalhi̱ya̱hu ca̱tuxá̱huat, acxni̱ nani̱ya̱hu, chu̱ nama̱acnu̱cán quintiyatli̱huacán, lacmasta̱cnu̱y, hua̱mpi̱ yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ nakalhi̱ya̱hu acxni̱ nalakastakuanana̱hu ca̱li̱ní̱n nia̱lh ucxni̱ catiláksputli. 43Yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ kalhi̱ya̱hu luhua li̱lakaputza, xa̱huachí̱ acxni̱ nani̱ya̱hu maktum laclatama̱y, hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ nali̱lakastakuanana̱hu luhua li̱lakáti̱t; xa̱huachí̱ tlihuaka, nia̱lh catitaxlajuáni̱lh. 44Acxni̱ ni̱ya̱hu nama̱acnu̱cán yuma̱ quiquintiyatli̱huacán xala ca̱tuxá̱huat hua̱ntu̱ kalhi̱y li̱hua̱, chu̱ lúcut, chu̱ nalakastakuanán hua̱ntu̱ tla̱n nali̱latama̱ya̱hu c-akapú̱n hua̱ntu̱ ni̱ nakalhi̱y li̱hua̱, chu̱ lúcut tu̱ nalaksputa. Lapi̱ Dios tla̱n quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán quimacnicán ni̱ma̱ kalhi̱y li̱hua̱, chu̱ lúcut, na̱ tla̱n naquinca̱ma̱xqui̱ya̱chá̱n tanuj quimacnicán xala akapú̱n ni̱ma̱ nia̱lh tú̱ maclacasquín. 45C-Li̱kalhtahuaka̱ chuná̱ huan: “Yama̱ Adán hua̱nti̱ xapu̱lh chixcú, acxni̱ Dios tláhualh, má̱xqui̱lh xli̱stacna, chu̱ xmacni xla li̱hua̱, chu̱ lúcut hua̱ntu̱ nalaksputa”; hua̱mpi̱ Cristo na̱ milh li̱taxtuy xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum li̱tum xapu̱lh chixcu la̱ntla̱ Adán, sa̱mpi̱ acxni̱ lakastakuánalh milh li̱taxtuy cha̱tum spíritu ti̱ tla̱n natzucuy quinca̱ma̱xqui̱yá̱n yuma̱ latáma̱t xala akapú̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ hua̱ntu̱ tzúculh kalhi̱y. 46Hua̱mpi̱ Dios lacasquini̱t pi̱ pu̱lana̱ huá̱ nakalhi̱ya̱hu yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ xla li̱hua̱, chu̱ xla lúcut hua̱ntu̱ laksputa acxni̱ nani̱ya̱hu, chu̱ a̱li̱sta̱lh nakalhi̱ya̱hu yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ nia̱lh ucxni̱ catiláksputli. 47Yama̱ Adán hua̱nti̱ xapu̱lh chixcú, huá̱ xli̱ma̱lacatzuqui̱cani̱t pokxni tíyat, chu̱ acxni̱ ni̱lh pi̱ huatiya tíyat huampá̱ xmacni; hua̱mpi̱ Cristo hua̱nti̱ a̱huata macámilh Dios, xli̱ca̱na̱ pi̱ antá̱ c-akapú̱n xmini̱tanchá, chu̱ antá̱ tapaksi̱y c-akapú̱n. 48Xli̱pacs hua̱nti̱ lacachinko̱ni̱t ca̱tiyatna, chuná̱ kalhi̱ko̱y xmacnicán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yuma̱ xapu̱lana̱ chixcú̱ hua̱nti̱ xli̱tlahuacani̱t tíyat, hua̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús nakalhi̱ko̱y xmacnicán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ yumá̱ hua̱ntu̱ xlá̱ kalhi̱y, sa̱mpi̱ Jesús antá̱ xala c-akapú̱n. 49Cumu xta̱chuná̱ lhkamani̱tahu quimacnicán la̱ntla̱ xkalhi̱y xmacni Adán hua̱nti̱ xli̱tlahuacani̱t tíyat, pus na̱ xta̱chuná̱ natasiyuya̱hu, chu̱ nakalhi̱ya̱hu quimacnicán la̱ntla̱ kalhi̱y Cristo hua̱nti̱ xala c-akapú̱n. 50Nata̱laní̱n, luhua mili̱catzi̱tcán pi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ laksputa̱ la̱ntla̱ quimacnicán hua̱ntu̱ kalhi̱y li̱hua̱, chu̱ lúcut, ni̱ lay lakcha̱nko̱ya̱chá̱ c-akapú̱n anta̱ni̱ huí̱ Dios, sa̱mpi̱ ni̱tú̱ xlakasi̱ nakalhi̱ya̱hu quimacnicán hua̱ntu̱ ni̱ maka̱s quilhtamacú̱ nani̱y anta̱ni̱ lama̱caj nahuán caxani̱li̱huayá̱ xtihua̱. 51Ucca̱huaniyá̱n aktum hua̱ntu̱ caj tze̱k talulóktat, hua̱mpi̱ hua̱ Dios quima̱catzi̱ni̱ni̱t: Ma̱squi ni̱ pacs a̱ni̱ko̱y nahuán hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y Jesús, hua̱mpi̱ acxtum pacs namaklhti̱nana̱hu xasa̱sti quimacnicán hua̱ntu̱ naquinca̱ma̱xqui̱caná̱n. 52Yumá̱ hua̱ntu̱ cca̱huaniyá̱n nakantaxtuy acxni̱ a̱huata namacasa̱nán trompeta, hua̱mpi̱ caj aktum lacapala̱ hua̱ntu̱ nalay, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ maktum calákkampxti̱ milakastapu. Acxni̱ a̱huata namacasa̱nán trompeta xli̱pacs ni̱ní̱n nalakastakuananko̱y ca̱li̱ní̱n laqui̱mpi̱ nia̱lh ucxni̱ catini̱ko̱lh, chi̱nchu̱ xli̱pacs quin hua̱nti̱ ni̱ a̱ni̱ya̱hu nahuán naquinca̱ca̱xya̱huacaná̱n, chu̱ chuná̱ namaklhti̱nana̱hu tanuj xasa̱sti quimacnicán. 53Sa̱mpi̱ yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ la̱nchú̱ kalhi̱ya̱hu, laclay, ni̱y, chu̱ laksputa, talacasquín pi̱ naquinca̱ma̱xqui̱caná̱n tanuj xasa̱sti quimacnicán hua̱ntu̱ ni̱ laclay, na̱ ni̱ pala catiláksputli. 54Acxni̱ xli̱pacs maklhti̱nani̱tahu nahuán yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ nia̱lh laclay, ni̱ pala ni̱y, tancs kantaxtuni̱t nahuán hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t xtachihui̱n Dios c-Li̱kalhtahuaka̱ anta̱ni̱ chuná̱ huan: “Yama̱ xpu̱china li̱ní̱n aya maklhti̱cani̱t xli̱tlihuaka laqui̱mpi̱ nia̱lh tí̱ nama̱aktzanka̱y tachixcuhuí̱tat. 55¿Ní̱ chu̱ alh xli̱tlihuaka xpu̱china li̱ní̱n? ¿Lá̱ntla̱ pi̱ nia̱lh lay chú̱ ma̱aktzanka̱ko̱y tachixcuhuí̱tat?” 56Tama̱ xpu̱china li̱ní̱n tla̱n xquinca̱ma̱aktzanka̱yá̱n sa̱mpi̱ luhua lhu̱hua̱ la̱ntla̱ xtlahuani̱tahu tala̱kalhí̱n ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ luhua a̱li̱sok quinca̱ma̱catzi̱ní̱n xli̱ma̱paksi̱n Moisés pi̱ ni̱tlá̱n la̱ntla̱ xlama̱hu. 57Hua̱mpi̱ pa̱xcatcatzí̱nilh Dios pi̱ maklhti̱ni̱t xli̱tlihuaka̱ xpu̱china li̱ní̱n laqui̱mpi̱ nia̱lh lay naquinca̱ma̱aktzanka̱yá̱n, sa̱mpi̱ huá̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán li̱tlihuaka̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo laqui̱mpi̱ namakatlajaya̱hu. 58Nata̱laní̱n, quit luhua cca̱pa̱xqui̱yá̱n, huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ tlihuaklh cahuilí̱tit mintaca̱najlacán, chu̱ ni̱ cataxlajuaní̱tit, huata a̱tzinú̱ tlak aksti̱tum cali̱scújtit laqui̱mpi̱ nali̱pa̱huancán Jesús; sa̱mpi̱ huixín stalanca catziyá̱tit pi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ tlahuapá̱tit, ni̱ caj chunatá̱ catihua̱ mintatlakuacán, xlá̱ catzi̱y la̱ntla̱ naca̱ma̱skahui̱yá̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\