1 CORINTIOS 9

1Quit tla̱n cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n hua̱ntu̱ huixín mili̱tlahuatcán, sa̱mpi̱ huá̱ ma̱n quintasiyunini̱t Jesús, chu̱ quilakma̱xtunini̱t hua̱ntu̱ xquinkalhi̱y la̱ xtachí̱n, laqui̱mpi̱ xma̱n huá̱ nactapaksi̱niy, chu̱ naquihuaniy tu̱ quili̱tláhuat, na̱ quili̱ma̱xtuni̱t xapóstol, usu xtalakachá̱n laqui̱mpi̱ cani̱huá̱ nacán li̱chihui̱nán; chu̱ huixín tla̱n ma̱luloká̱tit pi̱ xli̱ca̱na̱ cma̱kantaxti̱ma̱ yuma̱ tascújut tu̱ xquima̱xqui̱ni̱t, sa̱mpi̱ huixín aya li̱pa̱huaná̱tit Jesús caj cumu quit tancs cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán. 2Ma̱squi makapitzí̱n ni̱ ca̱najlako̱y pala quit luhua quilacsacni̱t Jesús laqui̱mpi̱ xapóstol nacuán, chu̱ nacli̱chihui̱nán xtachihuí̱n, hua̱mpi̱ huixín tla̱n ma̱luloká̱tit sa̱mpi̱ stalanca catzi̱yá̱tit pi̱ pacs quimpa̱lacata ma̱squi chú̱ li̱pa̱huaná̱tit Jesús, chu̱ chuná̱ stalanca tasiyuy laqui̱mpi̱ pacs naucxilhko̱y pi̱ xli̱ca̱na̱ quit xapóstol. 3Quit chuná̱ ckalhti̱pa̱xtokko̱y xli̱pacs yumá̱ hua̱nti̱ quiaksanko̱y, quilakmakanko̱y, chu̱ ni̱ quili̱maca̱nko̱y la̱ apóstol: 4¿A poco ni̱ lakchá̱n caj chunatá̱ naquinta̱hua̱yanko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ quit aya cli̱ta̱kalhchihui̱nanko̱ni̱tahu xtachihui̱n Cristo? 5¿Pá̱ ni̱ cli̱kalhi̱y tiji̱ cahuá̱ nackalhi̱y cha̱tum quimpusca̱t hua̱nti̱ acxtum nacla̱ta̱tapaksi̱ya̱hu, chu̱ nacta̱ana̱hu cani̱huá̱, xta̱chuná̱ la̱ntla̱ kalhi̱ko̱y xpusca̱tcán a̱makapitzi̱n apóstoles, chu̱ xnata̱lan Quimpu̱chinacán, chu̱ Pedro? Xli̱ca̱na̱ pi̱ na̱ chuná̱ quili̱tláhuat, hua̱mpi̱ huata quit ni̱ chuná̱ ctlahuama̱. 6Quit, chu̱ Bernabé ni̱ quinca̱mini̱niyá̱n nacmakscuja̱hu laqui̱mpi̱ natasiyuti̱lhay hua̱ntu̱ nacuaya̱hu, hua̱mpi̱ huixín stalanca catzi̱yá̱tit pi̱ ni̱ chuná̱ ctlahuama̱hu. 7¿A poco pala cha̱tum chixcú̱ an makscuja̱ li̱tropa̱ namakatzanka̱y hua̱ntu̱ huatiya xacstu̱ xtumi̱n nali̱hua̱yán, chu̱ nali̱lhaka̱nán? Na̱ chuna li̱tum hua̱nti̱ chan xá̱huat, ¿lá̱ntla̱ pi̱ ma̱n li̱scuja, chu̱ ni̱ huay xatlaktla, usu li̱hua̱yán xacuxi? Chu̱ lapi̱ cha̱tum chixcú̱ kalhi̱y lhu̱hua̱ huá̱cax, chu̱ pacs makchitko̱y, ¿a poco ni̱ huay xaleche? 8Chu̱ huixín ni̱tú̱ tipuhuaná̱tit pala caj xma̱n huá̱ clacsacxtuma̱ hua̱ntu̱ quiacstu cpuhuama̱ xpa̱lacata̱ pi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ nali̱scuja̱ cha̱tum chixcú̱ huá̱ luhua nali̱hua̱yán, sa̱mpi̱ hasta c-xli̱ma̱paksi̱n Moisés hua̱ntu̱ títzokli, na̱ chuná̱ li̱ma̱paksi̱nán, 9sa̱mpi̱ c-aktum xli̱ma̱paksí̱n chuná̱ huan: “Ni̱ tiquinkachi̱ya̱ tama̱ mintakalhí̱n hua̱ntu̱ ma̱scujúpa̱t ma̱lacpajápa̱t mintrigo, huata cama̱xqui̱ talacasquín pi̱ cahuá̱yalh.” Hua̱mpi̱ ni̱ napuhuaná̱tit pi̱ yuma̱ xtachihui̱n huamputún pi̱ Dios caj luhua xma̱n huá̱ li̱ta̱katzanka̱y yuma̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ ma̱scujuko̱cán acxni̱ chuná̱ li̱ma̱paksi̱nán. 10Ni̱ chuná, sa̱mpi̱ quin hua̱nti̱ luhua quinca̱li̱ta̱katzanka̱yá̱n. Chuná̱ cca̱huaniyá̱n sa̱mpi̱ yuma̱ xli̱ma̱paksi̱n Dios quinca̱ma̱xqui̱cani̱tán laqui̱mpi̱ naquinca̱makta̱yayá̱n xli̱pacs quin hua̱nti̱ tlahuama̱hu pala tú̱ tascújut. Sa̱mpi̱ na̱ chuná̱ quin la̱ yuma̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ ma̱lakuaxni̱cán tíyat anta̱ni̱ nachana̱nancán, usu yuma̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ ma̱tiyi̱cán hua̱ntu̱ aya namakalacán cuxi, acxtum quinca̱mini̱niyá̱n napuhuana̱hu pi̱ ca̱na̱ caj acatzuní̱n naquinca̱ma̱hui̱caná̱n yuma̱ tamakalán hua̱ntu̱ makli̱scujma̱hu. 11Hua̱ palapi̱ hua̱ quin cchani̱tahu c-minacu̱cán hua̱ntu̱ ca̱makta̱yani̱tán lakapasá̱tit Dios, ¿tú̱ quinca̱mini̱niyá̱n pi̱ huixín naquinca̱li̱makta̱yayá̱tit ca̱na̱ acatzuní̱n hua̱ntu̱ xala u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat nali̱hua̱yana̱hu? 12Pus huixín makta̱yako̱yá̱tit a̱makapitzí̱n hua̱nti̱ ca̱li̱ta̱kalhchihui̱naná̱n xtachihuí̱n Dios, ¿tú̱ puhuaná̱tit pi̱ xali̱huacá̱ quinca̱mini̱niyá̱n naquinca̱li̱makta̱yayá̱tit ca̱na̱ actzú̱ tu̱ cmaclacasquina̱hu? Hua̱mpi̱ ma̱squi tla̱n ccatzi̱ya̱hu pi̱ chuná̱ quinca̱lakcha̱ná̱n, ni̱ pala maktum caj luhua chunata xacca̱ma̱akatzanká̱n pi̱ naquinca̱ta̱hua̱yaná̱tit pala ni̱ nacca̱xokoniyá̱n, quin cpa̱xuhua̱na̱le̱na̱hu, chu̱ cha̱pa̱xuhua̱na̱ cmakscuja̱hu laqui̱mpi̱ ni̱ caj chunata nacmakua̱yana̱hu. Chuná̱ ctlahuaya̱hu laqui̱mpi̱ ni̱ pala cha̱tum ti̱ nali̱aklhuhua̱tnán, chu̱ nia̱lh nali̱pa̱huán yuma̱ laktáxtut hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱y Jesús, hua̱ntu̱ quin cli̱akchihui̱nana̱hu. 13Huixín catzi̱yá̱tit pi̱ xli̱pacs judíos hua̱nti̱ tlahuako̱y xtascujut pa̱li̱ c-tlanca templo xala c-Jerusalén, huá̱ li̱hua̱yanko̱y lí̱huat hua̱ntu̱ ma̱sta̱cán antá, sa̱mpi̱ Dios chuná̱ li̱makaxtakko̱ni̱t, chu̱ acxni̱ lakataquilhpu̱tanán judíos, xli̱pacs yuma̱ lactzu̱ takalhí̱n hua̱ntu̱ antá̱ makni̱ko̱cán laqui̱mpi̱ nali̱sa̱huanicán Dios, xlacán pa̱lijni̱ tla̱n nali̱hua̱yanko̱y. 14Chu̱ na̱ chuná̱ chú̱ li̱ma̱paksi̱nani̱t Quimpu̱chinacan Jesús pi̱ hua̱nti̱ li̱akchihui̱naniko̱y xtachihuí̱n huá̱ nali̱tamaktakalhko̱y yuma̱ actzu̱ tumi̱n hua̱ntu̱ nama̱sta̱ko̱y hua̱nti̱ naca̱najlaniko̱y xtachihuí̱n. 15Ma̱squi xli̱ca̱na̱ ccatzi̱y pi̱ chuná̱ quili̱tláhuat, quit niucxnicú̱ chuná̱ ctlahuama̱, chu̱ na̱ ni̱ pala huá̱ cca̱li̱tzoknimá̱n yuma̱ tachihuí̱n laqui̱mpi̱ chú̱ caquinca̱ma̱xquí̱tit hua̱ntu̱ cmaclacasquima̱. ¡Huata cma̱tla̱ni̱y ma̱squi cactzincstamákalh, hua̱mpi̱ ni̱ cactima̱ta̱jí̱nalh xpa̱lacata nacli̱akchihui̱nán xtachihui̱n Dios! 16Ni̱ napuhuaná̱tit pala caj ctlanca̱catzi̱y, usu luhua tali̱pa̱hu quimakcatzi̱cán acxni̱ cli̱chihui̱nán xtachihui̱n Quimpu̱chinacan Jesús; huata quit luhua stalanca ccatzi̱y pi̱ xafuerza̱ nacli̱akchihui̱nán sa̱mpi̱ xlá̱ chuná̱ quili̱ma̱paksi̱ni̱t. ¡Cha̱nchu̱ koxutá̱ lapi̱ ni̱ xacli̱akchihuí̱nalh yuma̱ li̱pa̱xuhu xtama̱catzi̱ní̱n hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut! 17Chuná̱ pi̱ lapi̱ caj quiacstu quintapa̱xuhuá̱n ckalhi̱y la̱ntla̱ cli̱chihui̱nán xtachihui̱n Cristo, xli̱ca̱na̱ quimini̱niy naquilakalhamancán, chu̱ naquima̱xqui̱cán quintata̱quí̱n; hua̱mpi̱ ni̱ huá̱ cli̱tlahuay caj xpa̱lacata naquima̱xqui̱cán tatlaja, hua̱mpi̱ huá̱ cli̱tlahuay sa̱mpi̱ Dios quili̱ma̱paksi̱ni̱t xafuerza pi̱ nacma̱kantaxti̱y yuma̱ xtascújut. 18Quit ni̱tú̱ ctlajama̱ la̱ntla̱ cli̱akchihui̱nán yuma̱ li̱pa̱xuhu tachihuí̱n tu̱ ma̱sta̱y laktáxtut, hua̱mpi̱ hua̱ quintaskahu ctlahuay yuma̱ quintapa̱xuhuá̱n pi̱ la̱ntla̱ cli̱akchihui̱naniko̱y tachixuchuí̱tat, caj li̱tlá̱n tu̱ ctlahuama̱, ni̱ pala cha̱tum tí̱ csquinima̱ hua̱ntu̱ quit cmaclacasquín ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ chuná̱ quilakchá̱n nactlahuay. 19Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ pala cha̱tum ti̱ caquintiaktlakahuaca̱ c-quintascújut, hua̱mpi̱ quit luhua cha̱pa̱xuhua̱na̱ cli̱scujko̱y caxati̱cahuá̱ laqui̱mpi̱ pacs nali̱pa̱huanko̱y Jesús. 20Acxni̱ clama̱ c-xlaksti̱pa̱ncan judíos hua̱nti̱ li̱smani̱ko̱ni̱t ma̱kantaxti̱ko̱y pacs lactzu̱ lactzu̱ tu̱ li̱ma̱paksi̱nani̱t Moisés laqui̱mpi̱ nali̱lakachixcuhui̱cán Dios, quit na̱ chuná̱ ctlahuay hua̱ntu̱ xlacán tlahuako̱y laqui̱mpi̱ xlacán naucxilhko̱y pi̱ quit ni̱ clakmakanko̱y, chu̱ chuná̱ a̱tzinu̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ nali̱pa̱huanko̱y Jesús; ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ quit ccatzi̱y pi̱ ni̱ luhua fuerza̱ quili̱ma̱kantáxti̱t pacs hua̱ntu̱ huan xli̱ma̱paksi̱n Moisés laqui̱mpi̱ Dios naquima̱akapu̱taxti̱y xta̱chuná̱ la̱ntla̱ xlacán puhuanko̱y. 21Chu̱ acxni̱ clama̱ c-xlaksti̱pa̱ncan hua̱nti̱ ni̱ judíos, chu̱ ni̱ li̱smani̱ko̱ni̱t ma̱kantaxti̱ko̱y xli̱ma̱paksi̱n Moisés, quit na̱ chuná̱ cli̱tzaksay ctlahuay hua̱ntu̱ xlacán li̱smani̱ko̱ni̱t tlahuako̱y laqui̱mpi̱ nacatzi̱ko̱y pi̱ clakalhamanko̱y, chu̱ chuná̱ a̱tzinu̱ lhu̱hua̱ hua̱nti̱ nali̱pa̱huanko̱y Jesús, ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ quit ankalhí̱n huá̱ ctlahuay xtalacasquin Dios sa̱mpi̱ huá̱ csta̱lanima̱ xli̱ma̱paksi̱n Cristo. 22Acxni̱ clama̱ c-xlaksti̱pa̱ncán hua̱nti̱ a̱cu tzucuko̱ni̱t li̱pa̱huanko̱y Cristo, chu̱ ni̱ naj aksti̱tum kalhi̱ko̱y xtaca̱najlacán, quit cma̱siyuniko̱y pi̱ quilá̱ ctlahuay xtaxlajuani̱tcán laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n li̱huana̱ naakata̱ksko̱y hua̱ntu̱ nacli̱ta̱kalhchihui̱nanko̱y. Caxani̱cahuá̱ cán, quit chuná̱ clatama̱y la̱ntla̱ xlacán li̱smani̱ko̱ni̱t cha̱tum cha̱tum laqui̱mpi̱ chuná̱ huí̱ ti̱ naquinkaxmatniputunko̱y acxni̱ nacli̱xakatli̱ko̱y Cristo, chu̱ nali̱pa̱huanko̱y. 23Na̱ hua̱ yumá̱ chuná̱ ctlahuay laqui̱mpi̱ tla̱n nacma̱catzi̱ni̱ko̱y xli̱pacs tachixcuhuí̱tat pi̱ Cristo acxtum lakma̱xtuputunko̱y, chu̱ na̱ chuná̱ chú̱ quit acxtum nacta̱pa̱xuhuako̱y hua̱nti̱ nali̱pa̱huanko̱y. 24Huixín catzi̱yá̱tit pi̱ acxni̱ la̱tlajako̱y lakkahuasán, aver xatí̱ tlak palha kosnán, luhua lhu̱hua̱ hua̱nti̱ kosnanko̱y pi̱ na̱ tlajanamputunko̱y, hua̱mpi̱ caj xma̱n cha̱tum hua̱nti̱ ta̱yaniy, chu̱ nalakchá̱n trofeo; pus na̱ chuná̱ chú̱ huixín cali̱taxtútit, acxtum cakosnántit pi̱ nata̱yaniyá̱tit c-milatama̱tcán, chu̱ namaklhti̱naná̱tit mintata̱qui̱ncán hua̱ntu̱ naca̱ma̱xqui̱caná̱tit. 25Yama̱ lakkahuasán hua̱nti̱ huaniko̱cani̱t pi̱ nala̱tlajako̱y, pala xatí̱ tlak palha̱ kosnán, laqui̱mpi̱ nata̱yaniko̱y, lhu̱hua̱ hua̱nti̱ li̱makaxtakko̱y, ni̱ tlahuako̱y, usu ni̱ huako̱y hua̱ntu̱ ma̱xlajuani̱ko̱y c-xtiyatli̱huacán, ma̱squi xlacán luhua stalanca catzi̱ko̱y pi̱ caj actzu̱ trofeo xla li̱cá̱n, usu akatzu̱ xánat nama̱xqui̱ko̱cán pala natlajanán, chu̱ ni̱ maka̱s quilhtamacú̱ xnaka, chu̱ laclako̱y; hua̱mpi̱ quin catzi̱ya̱hu pi̱ niucxni̱ catiláksputli̱ yuma̱ hua̱ntu̱ Cristo naquinca̱li̱ma̱skahui̱yá̱n pala ni̱ taxlajuani̱ya̱hu, li̱pa̱huana̱hu, chu̱ li̱scujniya̱hu xtachihuí̱n. 26Caj hua̱ntu̱ quit quimpa̱lacata ccatzi̱y la̱ntla̱ ckosnama̱, chu̱ tancs ccatzi̱y xaní̱ ccha̱ma̱ c-quilatáma̱t, ni̱tú̱ caj akuiti ckosnama̱, usu akuiti ctatlanca̱ni̱ma̱, huata tancs ccatzi̱y la̱ntla̱ nacchá̱n. 27Huá̱ xpa̱lacata, luhua fuerza̱ ctlahuaniy ckosnán ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ aya tlakuani̱t quimacni, laqui̱mpi̱ ni̱ nactatlaji̱y, chu̱ ni̱ a̱huatá nacta̱yaya̱chá̱, quit hua̱nti̱ cma̱siyuniko̱lh a̱makapitzí̱n la̱ntla̱ aksti̱tum nalatama̱ko̱y, chu̱ nali̱pa̱huanko̱y Cristo c-xlatama̱tcán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\