2 CORINTIOS 10

1Chiyú̱ huí̱ aktum tlanca li̱tlá̱n hua̱ntu̱ quit Pablo cca̱squiniputuná̱n, hua̱mpi̱ hua̱ntu̱ lacati̱tum, sa̱mpi̱ cca̱pa̱xqui̱yá̱n xta̱chuná̱ la̱ntla̱ ca̱pa̱xqui̱yá̱n Quimpu̱chinacan Cristo, chu̱ ni̱ chuná̱ claputún la̱ huanko̱y makapitzí̱n hua̱nti̱ quili̱ya̱huako̱y pi̱ acxni̱ cuilachá̱ c-milaksti̱pa̱ncán ni̱ pixtlanca̱ cchihui̱nán, caj la̱mpala cca̱quilhpe̱cuaniyá̱n, hua̱mpi̱ acxni̱ caj cca̱tzokniyá̱n quincarta hua̱ntu̱ cca̱maca̱niya̱chá̱n, mat luhua li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ cca̱huaniyá̱n cumu mat caj mákat cuí̱. 2Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱squiniyá̱n li̱tlá̱n, acxni̱ quit nacca̱lakana̱chá̱n ni̱ clacasquín pala tí̱ caj natzucuy quinta̱la̱huaniy, usu naquili̱tzaksaputún, sa̱mpi̱ quit nacta̱la̱huaniko̱y xli̱pacs hua̱nti̱ catu̱huá̱ quili̱ya̱huama̱kó̱, sa̱mpi̱ huanko̱y pi̱ hua̱ntu̱ quit cli̱chihui̱nán caj quiacstu quintalacapa̱stacna. 3Xli̱ca̱na̱ pi̱ quit na̱ caj la̱ cati̱hua̱ chixcú̱ hua̱nti̱ u̱nú̱ xala ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ ni̱tú̱ cli̱chihui̱nama̱hu hua̱ntu̱ caj quiacstu quintalacapa̱stacnicán xta̱chuná̱ la̱ntla̱ tlahuako̱y makapitzí̱n laqui̱mpi̱ nali̱pa̱huanko̱cán. 4Yuma̱ quili̱macapa̱huancán tu̱ quin ckalhi̱ya̱hu, ni̱ antá̱ u̱nú̱ xala ca̱tuxá̱huat, hua̱mpi̱ xli̱tlihuaka Dios quit cli̱ta̱yaniy, sa̱mpi̱ huá̱ tla̱n makaca̱najlako̱y xli̱pacs hua̱nti̱ ni̱ li̱pa̱huanko̱y, chu̱ ni̱ ucxilhputunko̱y. Chu̱ quin na̱ tla̱n nacli̱makatlajako̱ya̱hu yamá̱ hua̱nti̱ quinca̱ma̱xtuniyá̱n ta̱ksaní̱n, 5chu̱ xli̱pacs yamá̱ hua̱nti̱ ankalhí̱n putzama̱kó̱ pi̱ ni̱ nali̱pa̱huancán, chu̱ ni̱ nalakapascán Dios, cmakaca̱najlako̱ya̱hu laqui̱mpi̱ naca̱najlako̱y hua̱ntu̱ xtalulóktat, chu̱ xma̱n hua̱ Cristo nali̱pa̱huanko̱y, chu̱ nakalhakaxmatko̱y hua̱ntu̱ nali̱ma̱paksi̱ko̱y. 6Chu̱ quin aktum ccatzi̱ya̱hu pi̱ nacli̱ma̱pa̱ti̱ni̱ko̱ya̱hu xli̱tlihuaka Dios xli̱pacs yamá̱ hua̱nti̱ caj kalhakaxmatmakama̱kojcú̱ xli̱ma̱paksi̱n Dios c-milaksti̱pa̱ncán. Hua̱mpi̱ ni̱ xaakpuntum chuná̱ cactitlahuako̱lh, huata pu̱lh lacatancs naccatzi̱y ti̱ luhua xli̱ca̱na̱ naquinkalhakaxmata, chu̱ ti̱ caj naquinta̱la̱lacata̱qui̱ko̱y. 7Makapitzi̱n huixín ni̱tú̱ quili̱ucxilhá̱tit sa̱mpi̱ caj xma̱n huá̱ ucxilhá̱tit hua̱ la̱ntla̱ ctasiyuy, chu̱ ni̱ hua̱ la̱ntla̱ ckalhi̱y quinacú̱. Hua̱mpi̱ lapi̱ xli̱ca̱na̱ taluloká̱tit pi̱ xma̱n huixín Cristo ma̱xqui̱ni̱t xli̱tlihuaka nascujnaniyá̱tit, na̱ mili̱catzi̱tcán pi̱ quit xali̱huacá̱ kalhi̱y yama̱ li̱tlihuaka. 8Sa̱mpi̱ ma̱squi capuhuántit pi̱ lakachuní̱n quit xcátzi̱t cli̱lacata̱qui̱nán cumu tla̱n cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n hua̱ntu̱ mili̱tlahuatcán, ni̱ pala huá̱ cli̱ma̱xanán; kalhtum cuan pi̱ ni̱ cli̱ma̱xanán, sa̱mpi̱ Cristo ni̱ huá̱ quili̱ma̱xqui̱ni̱t yuma̱ li̱ma̱paksí̱n laqui̱mpi̱ caj nacca̱li̱lactlahuaya̱huayá̱n, huata huá̱ quili̱ma̱xqui̱ni̱t laqui̱mpi̱ caj nacca̱makta̱yayá̱n la̱ntla̱ li̱huacá̱ aksti̱tum nali̱pa̱huaná̱tit. 9Ni̱ clacasquín napuhuaná̱tit pala caj cca̱li̱maka̱klhamá̱n hua̱ntu̱ cca̱tzoknimá̱n c-quincarta̱. 10Lhu̱hua̱ hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ acxni̱ cca̱tzokniyá̱n mactum carta, lhu̱hua quintachihuí̱n hua̱ntu̱ caj cca̱li̱lacaquilhni̱yá̱n, chu̱ cca̱li̱maka̱klhayá̱n; hua̱mpi̱ mat acxni̱ chú̱ cuilachá̱ c-milaksti̱pa̱ncán, ni̱ lhu̱hua quintachihuí̱n, xa̱huachí̱ mat ni̱ tlihuaka cuili̱y quili̱ma̱paksí̱n, caj la̱mpala mat cca̱quilhpe̱cuaniyá̱n. 11Hua̱mpi̱ xli̱pacs yama̱ chixcuhuí̱n hua̱nti̱ chuná̱ quili̱chihui̱nanko̱y, tancs cacatzi̱ko̱lh pi̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ acxni̱ mákat cuí̱, chu̱ caj xma̱n cca̱tzokniyá̱n quincarta, ni̱ pala tzinú̱ cquilhpe̱cuán hua̱ntu̱ cca̱li̱ma̱paksi̱yá̱n, pus na̱ chuná̱ ni̱ cactiquilhpé̱cualh laqui̱mpi̱ nacca̱ta̱kalhchihui̱naná̱n acxni̱ cuilachá nahuán c-milaksti̱pa̱ncán. 12Quit ni̱ pala tzinú̱ cpuhuán pala xacta̱talacastucko̱lh, usu hasta pala xacma̱li̱huáqui̱lh quintalacapa̱stacna ni̱ xahuá̱ cumu la̱ tamá̱ hua̱nti̱ caj xma̱n xacstucán putzama̱kó̱ la̱ntla̱ tlak tali̱pa̱hu xakchihui̱nani̱n Dios nali̱taxtuko̱y. Xli̱ca̱na̱ pi̱ luhua xalactu̱ntusnu sa̱mpi̱ caj xma̱n chuná̱ li̱lacata̱qui̱nantla̱huanko̱y pala tí̱ tlak kalhi̱y, usu makaacchá̱n xtalacapa̱stacni. 13Hua̱ quit, ni̱tú̱ nacli̱lacata̱qui̱nán quintalacapa̱stacna, hua̱mpi̱ huá̱ tla̱n quit quili̱lakapascán quintascújut la̱ntla̱ xatú̱ Dios lacasquini̱t nactlahuay, chuná̱ la̱ntla̱ xlá̱ lacasquini̱t pi̱ nacscuja̱hu, chu̱ nacca̱li̱ta̱kalhchihui̱ná̱n xtachihuí̱n huixín xala c-Corinto. 14Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ quit ni̱tú̱ clacatza̱lama̱ hua̱ntu̱ Dios quintili̱ma̱páksi̱lh nactlahuay. Usuchí̱ ¿pá̱ puhuaná̱tit pi̱ ni̱ ckalhi̱y li̱ma̱paksí̱n pi̱ nacca̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ mili̱tlahuatcán? ¿Tú̱ hua̱ quit hua̱nti̱ xapu̱lana̱ cca̱li̱xakatlí̱n yama̱ li̱pa̱xuhu tachihuí̱n la̱ntla̱ Cristo naca̱ma̱akapu̱taxti̱yá̱n, chu̱ la̱ntla̱ nali̱pa̱huaná̱tit? 15Hua̱mpi̱ quit ni̱ naclacatza̱lay pala nacli̱lacapacxa̱ xtascujutcan a̱makapitzi̱n apóstoles xta̱chuná̱ pala quit huá̱ ctlahuani̱t, usu pala tú̱ ctlahuama̱ hua̱ntu̱ ni̱ quili̱ma̱paksi̱ni̱t Dios. Huata quit clacasquín pi̱ aksti̱tum cali̱pa̱huántit Quimpu̱chinacán laqui̱mpi̱ a̱tzinú̱ tlak tla̱n nacca̱li̱scujá̱n chuná̱ la̱ntla̱ quinca̱li̱ma̱paksi̱ni̱tán Quimpu̱chinacán. 16Xa̱huachí̱ na̱ cpuhuán pi̱ a̱li̱sta̱lh, lapi̱ naquili̱makuaniy, nacli̱akchihui̱nán yuma̱ li̱pa̱xuhu xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ ma̱sta̱y laktáxtut hasta tlak li̱laca̱na̱chá̱ c-minca̱chiqui̱ncan Corinto, hua̱mpi̱ anta̱ni̱ ni̱tí̱ a̱li̱chihui̱nán laqui̱mpi̱ ni̱ nacmaktanu̱y c-xtascujutcan a̱makapitzí̱n, chu̱ la̱mpala quintascújut nactlahuay. 17Pala tí̱ lakati̱y tali̱pa̱hu makcatzi̱cán, huata xatlá̱n tali̱pa̱hu cali̱má̱xtulh Quimpu̱chinacán, chu̱ cali̱chihuí̱nalh tu̱ tlahuani̱t c-xlatáma̱t. 18Hua̱mpi̱ ni̱ capuhuántit pala yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ caj acstuli̱talacatla̱ni̱putún xtascújut pi̱ chuná̱ xataluloktat nahuán, huata xma̱n hua̱ xataluloktat nahuán hua̱ntu̱ Dios ma̱tla̱ni̱y pi̱ aksti̱tum tlahuanini̱t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\