2 CORINTIOS 12

1Ma̱squi ccatzi̱y pi̱ ni̱ quimini̱niy pala chuná̱ nacli̱lacapacxa̱ quintascújut hua̱ntu̱ ctitlahuani̱t, hua̱mpi̱ cumu fuerza̱ quili̱tláhuat, huá̱ chú̱ nacli̱chihui̱nán hua̱ntu̱ Quimpu̱chinacan Jesús quili̱ma̱lacahua̱ni̱ni̱t maktum acxni̱ quintasiyúnilh c-talakapalajuán. 2Xli̱akta̱tita ca̱ta̱ la̱ntla̱ quile̱nca̱ c-xli̱quilhmactutu akapú̱n, ni̱ ccatzi̱y lapi̱ xacha̱tumi̱nica̱ quile̱nca̱, usu caj quili̱stacna̱ tile̱nca̱, xma̱n Dios catzi̱y. 3Cumu la̱ cca̱huanimá̱n ni̱ ccatzi̱y la̱ntla̱ luhua quiakspúlalh lapi̱ cha̱tumi̱nica̱ quile̱nca̱, usuchí̱ cmakáxtakli̱ quintiyatli̱hua, sa̱mpi̱ caj xma̱n hua̱ Dios catzi̱y. 4Hua̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ quile̱nca̱ c-aktum ca̱li̱lakati̱t pu̱táhui̱lh anta̱ni̱ huilachá̱ Dios, chu̱ stalanca ckáxmatli̱ lacuan xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ ni̱ cha̱tum chixcú̱ mini̱ni̱y, chu̱ hasta ni̱ lay nali̱chihui̱nán la̱ntla̱ xli̱li̱lakáti̱t, usu xli̱ca̱cni̱ tu̱ kalhi̱y. 5Xli̱ca̱na̱ pi̱ caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ Dios quima̱siyunini̱t, chu̱ quima̱kaxmatani̱t tla̱n xacli̱lacápacxli, hua̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ ni̱ chuná̱ quili̱tláhuat, huata acxni̱ cli̱chihui̱nán, usu cli̱lacapacxa̱ hua̱ntu̱ quit ctlahuani̱ttá, caj xma̱n cuan hua̱ntu̱ Dios quili̱makta̱yani̱t acxni̱ xactaxlajuani̱y. 6Hua̱mpi̱ lapi̱ xacli̱pacxpútulh la̱ntla̱ Dios quili̱ma̱lacahua̱ni̱ni̱t c-talakapalajuán, ni̱ caj ta̱kuiti̱ xqui̱táxtulh, sa̱mpi̱ hua̱ntu̱ xacuá̱ hua̱ xtalulóktat; hua̱mpi̱ nia̱lh huá̱ nacli̱chihui̱nán sa̱mpi̱ ni̱ clacasquín ta̱jí̱ naquimpuhuaniy caj xpa̱lacata tlanca li̱ca̱cni̱ tu̱ Dios quili̱ma̱lacahua̱ni̱ni̱t, chí̱ hua̱mpi̱ huá̱ cali̱lacapacxca̱ quilakasi̱ hua̱ntu̱ quiucxilhnicán c-quilatáma̱t, usu hua̱ntu̱ quinkaxmatnicán. 7Chu̱ laqui̱mpi̱ ni̱ ta̱jí̱ nacli̱tlanca̱catzi̱y xpa̱lacata xli̱tlanca̱ tu̱ quili̱ma̱lacahua̱ni̱ca̱, Dios tla̱n tláhualh nackalhi̱y c-quimacni aktum tacatzanájuat hua̱ntu̱ xta̱chuná̱ li̱scuhuán naquisoka̱li̱y, yuma̱ tapa̱tí̱n hua̱ntu̱ ckalhi̱y xli̱ca̱na̱ pi̱ huá̱ ma̱lacatzuqui̱ni̱t akskahuiní. 8Huachá̱ tu̱ maktututá̱ cli̱squinini̱t li̱tlá̱n Quimpu̱chinacan Jesús pi̱ catláhualh li̱tlá̱n caquimaklhti̱lhá̱ tapa̱tí̱n lapi̱ xlá̱ chuná̱ lacasquín. 9Hua̱mpi̱ huá̱ quihuánilh: “Clacasquín nacatzi̱ya̱ pi̱ xli̱ca̱na̱ cpa̱xqui̱yá̱n, chu̱ cha̱pa̱xuhua̱na̱ capa̱ti̱ mintali̱puhuá̱n, chu̱ mintacatzanájuat; sa̱mpi̱ quit cli̱ma̱siyuy quili̱tlihuaka c-xlatama̱tcán hua̱nti̱ lacxlajua, chu̱ ni̱ laktlihuakán, hua̱mpi̱ hua̱nti̱ quili̱pa̱huanko̱y.” Huá̱ xpa̱lacata luhua cli̱pa̱xuhuay pi̱ quit xlajua̱ ckalhi̱y quilatáma̱t, sa̱mpi̱ ccatzi̱y pi̱ chuná̱ Dios li̱ma̱siyuma̱ xli̱tlihuaka̱ c-quintaxlajuán. 10Ca̱na̱ cli̱pa̱xuhuay pi̱ quit xlajua̱ quilatáma̱t xta̱chuná̱ la̱ntla̱ acxni̱ ccatzi̱y pi̱ ni̱ lay tú̱ ctlahuay quiacstu̱ lapi̱ ni̱ hua̱ Dios naquimakta̱yay, chuná̱ la̱ntla̱ acxni̱ quima̱xcajua̱li̱cán, usu acxni̱ pala tú̱ cmaclacasquima̱, chu̱ ni̱tú̱ ckalhi̱y, chuná̱ pala quimputzasta̱lama̱ca̱, usuchí̱ xli̱pacs yama̱ talakapútzi̱t hua̱ntu̱ quilakchín caj xpa̱lacata cli̱akchihui̱nán xtachihui̱n Cristo, huá̱ xpa̱lacata cli̱huán sa̱mpi̱ acxni̱ luhua a̱tzinú̱ xlajua̱ cmakcatzi̱y c-quilatáma̱t, xli̱ca̱na̱ pi̱ huata acxni̱ tlak lhu̱hua̱ quima̱xqui̱y Dios xli̱tlihuaka. 11Xli̱ca̱na̱ pi̱ tla̱ná̱ cli̱ma̱pacxacani̱t quintascújut hua̱ntu̱ quit ctitlahuani̱t xta̱chuná̱ la̱ntla̱ cha̱tum akuití, hua̱mpi̱ pacs huixín quimakstuntlahuátit, sa̱mpi̱ huixín xca̱lakcha̱ná̱n tancs nali̱chihui̱naná̱tit hua̱ntu̱ quit ctili̱scujni̱ttá, hua̱mpi̱ huata ni̱ chuná̱ tlahuátit. Ma̱squi chú̱ puhuaná̱tit pi̱ quit ni̱tú̱ quilakasi, hua̱mpi̱ hua̱ Cristo quilacsacni̱t laqui̱mpi̱ nacli̱taxtuy xapóstol, ni̱ xahuá̱ la̱ntla̱ tama̱ aksani̱naní̱n hua̱nti̱ huixín li̱pa̱huanko̱yá̱tit, chu̱ hua̱nti̱ huanko̱y pi̱ xlacán na̱ apóstoles. 12Stalanca talulokni̱t pi̱ xli̱ca̱na̱ quit xapóstol Cristo sa̱mpi̱ xlá̱ lhu̱hua̱ ca̱ma̱xqui̱ko̱ni̱tán xali̱ucxílhti̱t la̱ntla̱ quima̱tlahui̱ni̱t lhu̱hua lactlanca li̱ca̱cni tascújut c-milaksti̱pa̱ncán, chu̱ la̱ntla̱ cca̱pa̱xuhua̱na̱le̱ni̱tán acxni̱ cca̱li̱ma̱lacahua̱ni̱má̱n xli̱tlanca, chu̱ xli̱tlihuaka Dios. 13Caquima̱tzanka̱nanítit lapi̱ cca̱makasi̱tzí̱n, hua̱mpi̱ nacca̱kalhasquiná̱n: ¿pá̱ hua cahuá̱ ni̱ quili̱pa̱huántit caj xpa̱lacata pi̱ quit cma̱tla̱ni̱ni̱t naquili̱makta̱yako̱y actzu̱ tumi̱n hua̱nti̱ a̱lacatanuj xalani̱n nata̱lán laqui̱mpi̱ ni̱tú̱ nacca̱li̱ma̱katzanka̱yá̱n hua̱ntu̱ nacmaclacasquín? 14Cacatzí̱tit, chú̱ aya ctzucuni̱t taca̱xa̱ laqui̱mpi̱ nacca̱lakana̱chá̱n xli̱maktutu, hua̱mpi̱ na̱ ni̱ pala chú̱ cactica̱li̱ma̱akatzanká̱n hua̱ntu̱ quit nacmaclacasquín cha̱li̱ cha̱lí̱ quintahua̱y. Sa̱mpi̱ lacatancs cca̱huaniyá̱n pi̱ quit ni̱ huá̱ cca̱makputzati̱lhayá̱n hua̱ntu̱ huixín kalhi̱yá̱tit mintumi̱ncán, huata hua̱ huixín cca̱putzati̱lhayá̱n laqui̱mpi̱ aksti̱tum nali̱pa̱huaná̱tit Dios. Sa̱mpi̱ huixín stalanca catzi̱yá̱tit pi̱ hua̱ chixcuhuí̱n makscujtiyako̱y laqui̱mpi̱ nama̱hui̱ko̱y xcamán, chu̱ ni̱ huata huá̱ xacamán namakscujtiyako̱y laqui̱mpi̱ nama̱hui̱ko̱y xtla̱tcán. 15Chu̱ caj la̱ntla̱ cpa̱xuhuay cca̱li̱scujá̱n, tla̱n nacca̱li̱ta̱kalhchihui̱naná̱n xtachihui̱n Dios hasta anta̱ni̱ nacqui̱ta̱yay laqui̱mpi̱ huixín li̱huana̱ naakata̱ksá̱tit la̱ntla̱ tla̱n nalakma̱xtuyá̱tit mili̱stacnacán; ma̱squi tancs tasiyuy pi̱ acxni̱ a̱tzinú̱ quit cca̱pa̱xqui̱yá̱n huixín caj quisi̱tzi̱niyá̱tit, chu̱ quilakmakaná̱tit. 16Xli̱ca̱na̱ pi̱ acxni̱ xaclama̱chá̱ c-milaksti̱pa̱ncán, huixín stalanca catzi̱yá̱tit pi̱ ni̱tú̱ cca̱li̱ma̱akatzanká̱n pala hua̱ntu̱ nacmaclacasquín, hua̱mpi̱ makapitzí̱n huanko̱y pi̱ ma̱x chuná̱ ctláhualh laqui̱mpi̱ tla̱n tze̱k nacca̱akskahuimaklhti̱yá̱n hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit. 17Xli̱pacs hua̱nti̱ quit cma̱lakacha̱ko̱ni̱tanchá̱ laqui̱mpi̱ naca̱li̱akchihui̱naniyá̱n xtachihui̱n Dios, ¿a poco na̱ naquihuaniyá̱tit pi̱ xlacán ca̱akskahuimaklhti̱ni̱tán hua̱ntu̱ kalhi̱yá̱tit? 18Xli̱ca̱na̱ pi̱ quit cma̱lakacha̱chá̱ quinta̱lacan Tito, xahua a̱cha̱tum quinta̱lacán hua̱nti̱ na̱ quinca̱makta̱yamá̱n c-quintascujutcán, ¿pá̱ cahuá̱ ca̱akskahuimaklhtí̱n Tito mintumi̱ncán hua̱ntu̱ huixín kalhi̱yá̱tit? Quit ccatzi̱y pi̱ Tito ni̱tú̱ ca̱maklhti̱má̱n, sa̱mpi̱ la̱ Tito cumu la̱ quit, acxtumá̱ cle̱ma̱hu quintalacapa̱stacnicán, chu̱ li̱pa̱xuhu cmakta̱yako̱ya̱hu tachixcuhuí̱tat ma̱squi ni̱tú̱ cma̱ta̱ji̱ko̱ya̱hu. 19Xamaktum puhuaná̱tit pi̱ huá̱ chuná̱ cca̱li̱huanimá̱n laqui̱mpi̱ naquinca̱ta̱pa̱ti̱yá̱tit, usu nacli̱talacatla̱ni̱ya̱hu pala tú̱ cca̱tlahuanini̱tán. Hua̱mpi̱ tancs cca̱huaniyá̱n pi̱ ni̱ huá̱ chuná̱ cli̱chihui̱nama̱, sa̱mpi̱ stalanca catzi̱y Dios, xa̱hua̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo pi̱ chuná̱ cca̱huanimá̱n laqui̱mpi̱ tlak aksti̱tum nali̱pa̱huaná̱tit Dios. 20Sa̱mpi̱ cmacpuhuán pi̱ acxni̱ nacca̱lakcha̱ná̱n, pala xamaktum ni̱ xactima̱tlá̱ni̱lh la̱ntla̱ lapá̱tit nahuán, chu̱ na̱ ni̱ pala huixín catima̱tla̱ní̱tit nactzucuyá̱n ca̱lacaquilhni̱yá̱n. Quit ni̱tlá̱n cactimakcátzi̱lh lapi̱ la̱akslokopá̱tit nahuán, pala la̱quiclhcatzaniyá̱tit, pala la̱makasi̱tzi̱huilátit nahuán, pala la̱tlanca̱catzi̱niyá̱tit, pala la̱aksampá̱tit, pala la̱lacata̱qui̱pá̱tit, usu pala aklhu̱hua̱tnampá̱tit la̱ntla̱ tanuj tanu̱ tlahuapá̱tit cha̱tum cha̱tum. 21Hua̱ palapi̱ makapitzí̱n chunatiyá̱ ni̱ makaxtakma̱kó̱ xali̱xcajnit xlatama̱tcán hua̱ntu̱ xkalhi̱ko̱y, chunatiyá̱ cha̱lhu̱huaxlacchajancán, usu pala chunatiyá̱ huí̱ hua̱nti̱ akkottama̱ma̱kó̱, chu̱ ni̱ a̱talakaspitta̱yaniko̱y li̱xcajua̱lán, chu̱ aklakuá̱ ta̱ktzanka̱ta̱yán, xli̱ca̱na̱ pi̱ acxni̱ nacca̱lakana̱chá̱n li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ naquimakali̱puhuaná̱tit, chu̱ hasta nactasay, chu̱ nacca̱li̱ma̱xananá̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\