2 CORINTIOS 5

1Yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ pu̱lama̱hu ca̱tuxá̱huat li̱taxtuy xta̱chuná̱ la̱ quinchiccán anta̱ni̱ huilahu, chu̱ acxni̱ nalaclay, chu̱ nani̱ya̱hu caj nama̱acnu̱cán, hua̱mpi̱ stalanca catzi̱ya̱hu pi̱ ma̱squi yuma̱ quimacnicán nalaksputa, Dios quinca̱li̱kalhi̱má̱n tanu̱ xasa̱sti quimacnicán xala c-akapú̱n hua̱ntu̱ ni̱ huá̱ xquilhtzucut chixcuhuí̱n, hua̱ntu̱ niucxni̱ catiláclalh. 2Hua̱ yumá̱ xpa̱lacata li̱pe̱cua̱ tlakajlaya̱hu xli̱makua̱ kalhi̱ya̱hu yuma̱ quimacnicán, lakpuhualaca̱na̱hu yama̱ quimacnicán xala c-akapú̱n, chu̱ puhuana̱hu pi̱ huatiyá̱ aya xli̱latama̱cha̱hu. 3Quimacnicán xala c-akapú̱n nali̱taxtuy xta̱chuná̱ la̱ntla̱ quilhaka̱tcán hua̱ntu̱ naquinca̱li̱ma̱lhaka̱caná̱n laqui̱mpi̱ ni̱ caj la̱ spíritu, ni̱ kalhi̱y xmacni nali̱latama̱ya̱hu. 4Hua̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ tlakaj laya̱hu, chu̱ li̱puhuana̱hu xli̱makua̱ li̱lama̱hu yuma̱ quimacnicán, hua̱mpi̱ ni̱ caj huá̱ pi̱ ni̱putuna̱hu laqui̱mpi̱ nia̱lh nakalhi̱ya̱hu yuma̱ quimacnicán hua̱ntu̱ quinca̱ma̱catzajuani̱yá̱n, huata li̱lakpali̱putuna̱hu hua̱ntu̱ xala c-akapú̱n. 5Ca̱na̱ cpa̱xcatcatzi̱niy Dios sa̱mpi̱ huá̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán yuma̱ tla̱n xtalacapa̱stacni, laqui̱mpi̱ tancs nacatzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ntu̱ quinca̱ma̱lacnu̱nini̱tán, pacs nama̱kantaxti̱y, chú̱ na̱ quinca̱ma̱xquí̱n Spíritu Santo laqui̱mpi̱ huá̱ xali̱ucxílhti̱t nahuán hua̱ntu̱ a̱li̱sta̱lh xatakatzí̱n naquinca̱ma̱xqui̱caná̱n c-akapú̱n. 6Chuná̱ pi̱ ankalhí̱n akpuhuanti̱ya̱hu, sa̱mpi̱ ca̱najlaya̱hu xli̱pacs hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱y Dios, ma̱squi catzi̱ya̱hu pi̱ xli̱makua̱ u̱nú̱ lama̱hu ca̱tuxá̱huat, chu̱ kalhi̱ya̱hu yuma̱ quimacnicán, qui̱taxtuy pi̱ mákat lama̱hu, hua̱mpi̱ xamaktum nalakcha̱na̱hu Quimpu̱chinacán. 7Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ la̱nchú̱ ni̱ lay lacatzaj tasiyuy hua̱ntu̱ nakalhi̱ya̱cha̱hu, caj taca̱najla li̱lama̱hu, chu̱ caj xma̱n li̱pa̱huana̱hu pi̱ luhua chuná nahuán. 8Cumu xli̱ca̱na̱ li̱pa̱huana̱hu hua̱ntu̱ quinca̱ma̱lacnu̱nini̱tán, quin tlakaj laya̱hu, chu̱ lacasquina̱hu pi̱ aya xmakaxtakui̱ yuma̱ quimacnicán, chu̱ maktumá̱ aya xlakcha̱hu Quimpu̱chinacán. 9Huá̱ xpa̱lacata quin ankalhí̱n ma̱n huá̱ makapa̱xuhuama̱hu Quimpu̱chinacan Jesús, chuná̱ pala acxni̱ nani̱ya̱hu, chu̱ namakaxtaka̱hu yuma̱ quimacnicán, usu pala acxni̱ nali̱latama̱ya̱hucú̱. 10Sa̱mpi̱ xli̱pacs quin naquinca̱li̱cha̱ncaná̱n c-xlacati̱n xpu̱ma̱paksi̱n Cristo laqui̱mpi̱ naquinca̱squiniyá̱n cuenta xpa̱lacata̱ tu̱ tlahuani̱tahu ca̱tuxá̱huat pala tla̱n usu ni̱tlá̱n. 11Cumu quin ccatzi̱ya̱hu la̱ntla̱ Quimpu̱chinacán naquinca̱squiniyá̱n cuenta̱ xpa̱lacata hua̱ntu̱ tlahuani̱tahu xli̱pacs quin xala ca̱tuxá̱huat, cli̱ma̱akpuhuanti̱ni̱ko̱ya̱hu tachixcuhuí̱tat pi̱ cali̱pa̱huanko̱lh. Cumu Dios quinca̱lakapasá̱n, chu̱ catzi̱y pi̱ ni̱ caj cakskahuinama̱ acxni̱ chuná̱ cli̱chihui̱nana̱hu, cpuhuana̱hu pi̱ na̱ chuná̱ huixín quinca̱lakapasá̱tit. 12Acxni̱ chuná̱ cchihui̱nana̱hu ni̱ tipuhuaná̱tit pala caj cli̱tlanca̱catzi̱putuna̱hu yuma̱ quintascujutcán hua̱ntu̱ ctlahuama̱hu, huata cca̱ma̱xqui̱má̱n quilhtamacú̱ pi̱ nakalhi̱yá̱tit tapa̱xuhuá̱n caj quimpa̱lacatacán, chu̱ laqui̱mpi̱ tla̱n nakalhi̱yá̱tit tu̱ nali̱kalhti̱ko̱yá̱tit yama̱ chixcuhui̱n hua̱nti̱ ni̱tlá̱n quinca̱li̱chihui̱naná̱n acxni̱ li̱lacata̱qui̱nanko̱y hua̱ntu̱ li̱scujma̱kó̱, huanko̱y pi̱ xtachihui̱n Dios li̱scujma̱kó̱ ma̱squi ni̱ lakpali̱ma̱kó̱ xali̱xcajnit xtalacapa̱stacnicán. 13Lapi̱ huí̱ ti̱ puhuán pi̱ quin caj cakuitima̱hu acxni̱ chuná̱ cli̱chihui̱nama̱hu quintascujutcán, xma̱n Dios catzi̱y, hua̱mpi̱ lapi̱ puhuaná̱tit pi̱ chú̱ lacatancs hua̱ntu̱ cli̱chihui̱nana̱hu, cakaxpáttit hua̱ntu̱ nacca̱huaniyá̱n, sa̱mpi̱ naca̱makta̱yayá̱n c-milatama̱tcán. 14Ccatzi̱ya̱hu pi̱ Cristo luhua quinca̱lakalhamaná̱n, chu̱ huá̱ cli̱makaxtaka̱hu pi̱ cama̱paksí̱nalh c-quilatama̱tcán. Cumu ccatzi̱ya̱hu pi̱ huá̱ tíni̱lh caj xpa̱lacatacán xli̱pacs tachixcuhuí̱tat, na̱ quili̱catzi̱tcán pi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ la̱nchú̱ li̱pa̱huanko̱y qui̱taxtuy pi̱ aya ta̱ni̱ko̱ni̱t. 15Cristo ni̱lh caj xpa̱lacata naquinca̱lakma̱xtuyá̱n, chu̱ laqui̱mpi̱ quin hua̱nti̱ li̱pa̱huana̱hu, xli̱makua̱ lama̱hucú̱ u̱nú̱ ca̱tuxá̱huat, nia̱lh nalatama̱ya̱hu caj hua̱ntu̱ quiacstucán, hua̱mpi̱ huá̱ natapaksi̱niya̱hu sa̱mpi̱ huá̱ ni̱lh, chu̱ lakastakuánalh caj quimpa̱lacatacán. 16Xli̱pacs quin ni̱ lay nali̱ma̱xtuya̱hu pala tla̱n, usu ni̱tlá̱n xtapuhuá̱n cha̱tum chixcú̱ caj xpa̱lacata cumu chuná̱ li̱pu̱lhca̱ko̱y a̱makapitzi̱n tachixcuhuí̱tat, ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ xapu̱lana̱ makapitzí̱n quin xli̱pu̱lhca̱ya̱hu Jesús xta̱chuná̱ la̱ cati̱hua̱ chixcú̱ sa̱mpi̱ chuná̱ xli̱pu̱lhca̱ko̱y a̱makapitzí̱n, hua̱mpi̱ chú̱ nia̱lh chuná̱ li̱maca̱na̱hu sa̱mpi̱ aya catzi̱ya̱hu xatí̱ luhua tama̱ Jesús. 17Sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ tapaksi̱niko̱y Cristo qui̱taxtuy pi̱ xasa̱sti latáma̱t kalhi̱y, nia̱lh lacapa̱stacko̱y la̱ntla̱ xapu̱lh, sa̱mpi̱ xli̱pacs hua̱ntu̱ xamaká̱n aya ti̱taxtuko̱lh, huá̱ chú̱ kalhi̱y xtalacapa̱stacni̱ tu̱ pacs xasa̱sti. 18Xli̱pacs yumá̱ hua̱ntu̱ qui̱taxtuma̱, huá̱ Dios chuná̱ tlahuama̱. Xlá̱ lacásquilh pi̱ Cristo naxoko̱naniy quimpa̱lacatacán laqui̱mpi̱ quin hua̱nti̱ xmakali̱puhuani̱tahu Dios caj xpa̱lacata quintala̱kalhi̱ncán, chú̱ tla̱n naquinca̱ma̱lacatzuhui̱palayá̱n c-xlacatí̱n. Xa̱huachí̱ quinca̱ma̱xqui̱yá̱n tascújut la̱ntla̱ nama̱catzi̱ni̱ya̱hu xli̱pacs tachixcuhuí̱tat pi̱ nia̱lh tí̱ cape̱cuánilh Dios caj xpa̱lacata cumu li̱makasi̱tzi̱ni̱t xtala̱kalhí̱n, huata tla̱n catalacatzuhui̱niko̱lh chú̱ sa̱mpi̱ pacs xma̱tzanka̱naniko̱ni̱t tu̱ xlacle̱nko̱y. 19Acxni̱ xlá̱ macámilh Cristo, tancs xma̱siyuma̱ pi̱ xlacasquín nia̱lh cape̱cuaniko̱lh, catalacatzu̱hui̱niko̱lh xli̱pacs tachixcuhuí̱tat xala ca̱tuxá̱huat, sa̱mpi̱ nia̱lh cui̱ntaj xtlahuanima̱kó̱ xtala̱kalhi̱ncán hua̱ntu̱ xlacán xtlahuako̱ni̱t; chu̱ quin quinca̱lacsacni̱ laqui̱mpi̱ nacli̱akchihui̱nana̱hu yuma̱ xtama̱catzi̱ní̱n. 20Quin luhua xpa̱lacachihui̱nani̱n Cristo quinca̱li̱ma̱xtucani̱tán, chu̱ la̱mpala Dios ma̱n ca̱ma̱akpuhuanti̱ni̱má̱n c-quintachihui̱ncán pi̱ catalacatzuhui̱nítit Dios laqui̱mpi̱ naca̱ma̱tzanka̱naniyá̱n. 21Cristo ni̱ tláhualh tala̱kalhí̱n, hua̱mpi̱ caj quimpa̱lacatacán, Dios li̱má̱xtulh xta̱chuná̱ la̱mpala huá̱ xtlahuani̱t quintala̱kalhi̱ncán laqui̱mpi̱ chuná̱ tla̱n naquinca̱pa̱lakaxoko̱naná̱n laqui̱mpi̱ chú̱ c-xlacati̱n Dios nali̱taxtuya̱hu xta̱chuná̱ la̱ nia̱lh tu̱ lacle̱na̱hu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\