LOS HECHOS 10

1Lacatzú̱ c-Jope xuí̱ aktum ca̱chiquí̱n xuanicán Cesarea. Antá̱ xuí̱ cha̱tum soldado xuanicán Cornelio. Yuma̱ chixcú̱ capitán xuani̱t, sa̱mpi̱ huá̱ xpuxcu̱naniko̱y yama̱ kampu̱tum tropa̱ xala c-Roma hua̱ntu̱ xuanicán Italiana. 2Hua̱ yuma̱ chixcú, ma̱squi ni̱ judío xuani̱t, hua̱mpi̱ xlá, chu̱ xli̱pacs ti̱ xala c-xchic luhua xli̱pa̱huanko̱y Dios, chu̱ xli̱tzaksama̱kó̱ la̱ntla̱ nali̱lakachixcuhui̱ko̱y c-xlatama̱tcán. Xlá̱ luhua tla̱n xcatzi̱y, chu̱ ankalhí̱n xmakta̱yako̱y li̱ma̱xkani̱n judíos hua̱nti̱ ni̱tú̱ xkalhi̱ko̱y hua̱ntu̱ namaclacasquinko̱y, xa̱huachí̱ ankalhí̱n xtlahuaniy xoración Dios. 3Maktum, ma̱x cumu ca̱maktutu hora xuani̱t, luhua acxni̱ xlá̱ xtlahuama̱ oración, tancs úcxilhli̱ acxni̱ laktanu̱chá̱ cha̱tum xangel Dios anta̱ni̱ xlá̱ xtlahuama̱ oración, chu̱ chuná̱ xakátli̱lh, huánilh: “¡Cornelio!” 4Cornelio luhua pé̱cualh acxni̱ xakátli̱lh ángel, chu̱ luhua cacs lacá̱nilh, a̱li̱sta̱lh chuná̱ kalhásquilh: “Quimpu̱chiná, u̱cuí̱ pala tú̱ huix quili̱laya.” Huata ángel chuná̱ kálhti̱lh: “Dios luhua ma̱tla̱ni̱ni̱t la̱ntla̱ huix squiniya, chu̱ na̱ luhua lakati̱y la̱ntla̱ huix makta̱yako̱ya̱ yama̱ lakli̱ma̱xkaní̱n hua̱nti̱ ni̱tú̱ kalhi̱ko̱y hua̱ntu̱ maclacasquinko̱y. 5Huá̱ xpa̱lacata li̱ma̱paksi̱yá̱n pi̱ cama̱lakacha̱kó̱ cha̱tuy chixcuhuí̱n c-xaca̱chiqui̱n Jope laqui̱mpi̱ naqui̱tiyako̱y cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ huanicán Simón, na̱ Pedro xli̱ti̱pa̱tuy xtucuhuiní. 6Antá̱ xlá̱ makui̱ c-xchic cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ na̱ huanicán Simón, yuma̱ chixcú̱ huá̱ luhua xtascújut tlahuani̱t la̱ntla̱ ma̱masako̱y xmakxu̱hua catu̱hua̱ takalhí̱n, chu̱ antá̱ yá̱ xchic lacatzú̱ c-xquilhtu̱n ta̱kaya̱huaná. Pus huá̱ chú̱ tama̱ Simón Pedro naca̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ huixín mili̱tlahuatcán.” 7Acxni̱ aya alh ángel hua̱nti̱ ta̱chihuí̱nalh Cornelio, xlá̱ tasánilh cha̱tuy cscujní̱n, chu̱ cha̱tum soldado hua̱nti̱ na̱ luhua tla̱n xtapuhuá̱n xuani̱t, chu̱ luhua xli̱pa̱huán Dios. 8Acxni̱ pacsá̱ xli̱xakatli̱ko̱ni̱t hua̱ntu̱ xlá̱ úcxilhli̱ acxni̱ ma̱lacahua̱ni̱ca̱, ma̱lakacha̱ko̱lh c-Jope. 9Li̱cha̱lí̱ ma̱x pala ca̱tastúnut xuani̱t, yama̱ chixcuhuí̱n aya xtalacatzuhui̱ma̱kó̱ c-Jope hua̱mpi̱ antacú̱ c-tiji xlati̱lhako̱y, na̱ luhua huatiyá̱ yama̱ hora acxni̱ Pedro tzúculh makcatzi̱y pi̱ tzincsma̱. Xli̱makua xca̱xtlahuanima̱ca̱ xlí̱huat xlá̱ tahuácalh c-xaksti̱n chiqui, sa̱mpi̱ yama̱ chiqui̱ xaaksti̱cemento xuani̱t, chu̱ antá̱ chú̱ tzúculh tlahuay xoración. Hua̱mpi̱ tlak li̱huacá̱ xtzincsma̱, chu̱ caj u̱cu xuá̱yalh xmakcatzi̱y, caj xamaktum acxni̱ lakapalajuánalh. 11Ucxilhli̱ pi̱ talácqui̱lh akapú̱n, chu̱ tzúculh taa̱ctaya̱chi̱ paktum tlanca lháka̱t, xtachi̱ni̱t pacs cha̱stu̱ta̱ti. 12Antá̱ chú̱ yama̱ c-paktlanca lháka̱t xtaju̱ma̱kó̱ ti̱pa̱lhu̱hua takalhí̱n hua̱ntu̱ xli̱huaniko̱cán judíos pala nahuako̱y, lhu̱hua̱ hua̱ntu̱ xatantu̱kanta̱ti, chu̱ hua̱ntu̱ caj taxuata̱nko̱y ca̱tiyatna, chu̱ na̱ hua̱ntu̱ kosko̱y ca̱u̱ní̱n. 13Acxnitiyá̱ káxmatli̱ pi̱ chuná̱ huanica̱: “Pedro, lacapala̱ camakni̱ ma̱squi catu̱hua̱ yuma̱ takalhí̱n, chu̱ cali̱huá̱yanti.” 14Pedro kalhtí̱nalh: “Quimpu̱chinacán, ni̱ chuná̱ cahuanti, ni̱ cactili̱huá̱yalh, sa̱mpi̱ quit ni̱ pala maktum ca̱huay catu̱hua̱ ná̱ yumá̱ ni̱ li̱ucxilhputu takalhí̱n hua̱ntu̱ nacli̱xcajua̱lay, chu̱ hua̱ntu̱ quinca̱li̱huanicaná̱n quin judíos pala nacuaya̱hu.” 15Hua̱mpi̱ yama̱ hua̱nti̱ xchihui̱nama̱ huanipá̱: “¡Xli̱pacs hua̱ntu̱ Dios huani̱t pi̱ ni̱ nama̱xcajua̱li̱yá̱n, chu̱ xlá̱ ma̱tla̱ni̱ni̱t, huix ni̱ li̱xcájnit cali̱ma̱xtu!” 16Maktutu̱ chuná̱ li̱ma̱lacahua̱ni̱ca̱ Pedro pi̱ li̱ma̱akatzanka̱ma̱ca̱ camákni̱lh, chu̱ cali̱huá̱yalh yama̱ takalhi̱ní̱n, a̱li̱sta̱lh chú̱ yama̱ paktlanca lháka̱t tata̱lhma̱ni̱pá̱ c-akapú̱n. 17Cha̱nchu̱ Pedro, xli̱makua xmacpuhuama̱ xpa̱lacata yumá̱ tu̱ xli̱ma̱lacahua̱ni̱cani̱t c-xca̱talakapalajuán, chu̱ xpuhuama̱ xatú̱ huamputún, luhua acxnitiyá̱ chinko̱lh yama̱ chixcuhuí̱n ti̱ xma̱lakacha̱ko̱ni̱t Cornelio, sa̱mpi̱ c-tiji̱ xkalhasquini̱nanti̱lhako̱y xaní̱ yá̱ xchic Simón. 18Acxni̱ antá̱ chinko̱lh, ta̱yako̱lh c-má̱laccha, chu̱ kalhasquini̱nanko̱lh lapi̱ xli̱ca̱na̱ antá̱ xmakui̱ cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ xuanicán Simón, chu̱ na̱ xli̱ma̱pa̱cuhui̱cán Pedro. 19Hua̱mpi̱ c-xaksti̱n chiqui̱ Pedro chunacú̱ xlacapa̱stacma̱ xatú̱ luhua xuaniputún yama̱ talacahuá̱n hua̱ntu̱ xli̱ma̱lakapalajui̱cani̱t, chu̱ Espíritu Santo chuná̱ huánilh: “Caakpúhuanti, lacapala̱ cata̱cta, sa̱mpi̱ kalhatutu chixcuhuí̱n minko̱ni̱tán putzako̱yá̱n. Huix ni̱ timacpuhuana, huata tuncán casta̱lanikó̱ anta̱ni̱ xlacán nale̱nko̱yá̱n, sa̱mpi̱ quit cma̱lakacha̱ko̱ni̱t naminko̱y.” 21Pedro lacapala̱ táactalh ca̱tu̱tzú̱, chu̱ lakminko̱lh yama̱ kalhatutu chixcuhuí̱n hua̱nti̱ xmacaminko̱ni̱t Cornelio, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Quit yama̱ chixcú̱ hua̱nti̱ huixín putzapá̱tit. ¿Xatú̱ quili̱laktani̱tántit? 22Xlacán kalhti̱nanko̱lh: --Quin huá̱ quinca̱ma̱lacscujumá̱n cha̱tum capitán hua̱nti̱ huanicán Cornelio. Tama̱ chixcú̱ luhua tla̱n catzi̱y, xlá̱ ma̱squi ni̱ judío li̱tzaksama̱ laqui̱mpi̱ nama̱kantaxti̱y c-xlatáma̱t xli̱ma̱paksi̱n Dios, chu̱ xli̱pacs judíos xala c-Cesarea luhua pa̱xqui̱ko̱y. Ko̱taná ma̱x pala ca̱maktutu hora̱ acxni̱ xlá̱ xtlahuama̱ xoración, tasiyúnilh cha̱tum ángel, chu̱ huánilh pi̱ mat nama̱tasani̱naná̱n laqui̱mpi̱ huix napina̱ c-xchic, chu̱ li̱huana̱ aksti̱tum nata̱chihui̱nana̱ laqui̱mpi̱ naakata̱ksa̱ hua̱ntu̱ huix nahuaniya. 23Pedro li̱kalhti̱ko̱lh pi̱ nata̱anko̱y hua̱mpi̱ huaniko̱lh pi̱ antá̱ catamakaxtakko̱lh yama̱ tzi̱sní. Li̱cha̱lí̱ tzi̱sa̱ taca̱xko̱lh c-Jope, chu̱ Pedro sta̱laniko̱lh yama̱ xlacscujni̱n Cornelio, chu̱ na̱ ta̱anko̱lh makapitzi̱n ca̱najlaní̱n xala c-Jope. 24Hua̱mpi̱ hasta li̱cha̱licú̱ cha̱nko̱lh c-Cesarea. Cornelio xkalhkalhi̱ma̱kó̱, chu̱ na̱ xma̱macxtumi̱ko̱ni̱t xli̱nata̱lán, xa̱hua̱ lactali̱pa̱hu xamigos laqui̱mpi̱ nalakapasko̱y Pedro. 25Acxni̱ cha̱lh c-xchic Cornelio, xlá̱ tuncán taxtuchi, milh pa̱xtokko̱y laqui̱mpi̱ namakamaklhti̱nanko̱y, hua̱mpi̱ acxni̱ lákchilh Pedro, lakatatzokóstalh c-xlacatí̱n laqui̱mpi̱ nalakataquilhpu̱tay. 26Hua̱mpi̱ Pedro tuncán yá̱hualh, chu̱ chuná̱ huánilh: --Catlahua̱ li̱tlá̱n ni̱ caquilakatatzokosta, sa̱mpi̱ quit ni̱ Dios, quit na̱ caj cha̱tum chixcú̱ la̱ntla̱ huix. 27Cornelio tá̱yalh, chu̱ chuná̱ chú̱ xkalhchihui̱nanti̱lhako̱y acxni̱ tanu̱ko̱chá̱ c-xpu̱lacni chiqui̱ anta̱ni̱ macxtum xuilakó̱ a̱makapitzi̱n li̱lhu̱hua̱ hua̱nti̱ xtamacxtumi̱ko̱ni̱t. 28Pedro chuná̱ huaniko̱lh: --Quit ni̱ pala maktum ca̱ani̱t lakata̱yako̱y c-xchiccan yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos, sa̱mpi̱ la̱ huixín catzi̱yá̱tit hua̱ xli̱ma̱paksi̱ncan judíos ni̱ quinca̱ma̱xqui̱yá̱n talacasquín pi̱ nacca̱ta̱talakxtumi̱ya̱hu, sa̱mpi̱ mat cli̱xcajua̱lata̱yaya̱hu; hua̱mpi̱ huá̱ chú̱ pi̱ luhua ma̱n hua̱ Dios quima̱catzi̱ni̱ni̱t pi̱ ni̱ li̱xcájnit cacli̱ma̱xtuko̱lh hua̱nti̱ xlá̱ aya ma̱tla̱ni̱ko̱ni̱t, 29pus huá̱ xpa̱lacata quit lacapalaj tuncán cca̱lakmín acxni̱ huixín quima̱tasani̱nántit, chu̱ ni̱ pala tzinú̱ cpuhua̱, usuchí̱ xacuá̱ pala ni̱ cactímilh. Hua̱mpi̱ luhua xtlahuátit li̱tlá̱n xquihuanítit, ¿xatú̱ quili̱layá̱tit, quima̱tasani̱nani̱tántit nacca̱lakminá̱n? 30Cha̱nchu̱ Cornelio chuná̱ kálhti̱lh: --Akta̱tita quilhtamacú̱, ma̱x pala ná̱ chuj li̱tum pala ca̱maktutu hora xuani̱t acxni̱ quit cli̱smani̱ni̱t ctlahuay quioración, quit xactlahuama̱ quioración u̱nú̱ c-quínchic, caj xamaktum quintasiyúnilh cha̱tum chixcú, hua̱mpi̱ luhua slipua̱ xkalhi̱y xlháka̱t. 31Chuná̱ quihuánilh: ‘¡Cornelio! Dios luhua ma̱tla̱ni̱ni̱t la̱ntla̱ huix squiniya̱ c-mioración, chu̱ na̱ luhua lakati̱y la̱ntla̱ huix makta̱yako̱ya̱ yama̱ lakli̱ma̱xkaní̱n hua̱nti̱ ni̱tú̱ kalhi̱ko̱y hua̱ntu̱ maclacasquinko̱y. 32Huá̱ xpa̱lacata cli̱ma̱paksi̱yá̱n pi̱ camacapinkó̱ makapitzi̱n milacscujni̱ c-xaca̱chiqui̱n Jope laqui̱mpi̱ nakalhasquini̱nanko̱y xaní̱ makui̱ Simón hua̱nti̱ na̱ li̱ma̱pa̱cuhui̱cán Pedro, antá̱ xlá̱ makui̱ c-xchic cha̱tum chixcú̱ hua̱nti̱ na̱ huanicán Simón, yuma̱ chixcú̱ huá̱ luhua xtascújut tlahuani̱t la̱ntla̱ ma̱masay xmakxu̱hua catu̱hua̱ takalhí̱n, chu̱ antá̱ yá̱ xchic lacatzú̱ c-xquilhtu̱n ta̱kaya̱huaná. Pus huá̱ chú̱ tama̱ Simón Pedro naca̱huaniyá̱n hua̱ntu̱ huixín mili̱tlahuatcán.’ 33Acxni̱ chuná̱ quihuaniko̱lh, quit tuncán cmaca̱nko̱chá̱ quilacscujni̱ hua̱nti̱ naputzako̱yá̱n, chu̱ nata̱minko̱yá̱n, chu̱ quit luhua cpa̱xuhuay pi̱ huix na̱ tuncán quinca̱lakta̱ u̱nú̱ c-quínchic. Chú̱ clacasquina̱hu huix xquinca̱huani̱ hua̱ntu̱ quin quili̱tlahuatcán, sa̱mpi̱ luhua ccatzi̱ya̱hu pi̱ hua̱ Dios chuná̱ li̱ma̱paksi̱ni̱tán, xa̱huachí̱ quit la̱nchú̱ luhua aktumá ctlahuani̱tahu quintalacapa̱stacnicán c-xlacati̱n Dios. 34Cha̱nchu̱ tzúculh chihui̱nán Pedro, chu̱ chuná̱ huaniko̱lh: --Hasta la̱nchujcú̱ quit cakata̱ksma̱ pi̱ Dios ni̱ caj lacsacpa̱xqui̱nán, chu̱ ni̱ caj xma̱n huá̱ lakalhamanko̱y hua̱nti̱ judíos, 35huata xlá̱ na̱ lakalhamanko̱y caxati̱cahua̱ tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ c-xli̱ca̱tlanca̱ ca̱tuxá̱huat li̱pa̱huanko̱y, chu̱ tla̱n le̱ma̱kó̱ xtapuhua̱ncán. 36Huixín ma̱x catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ Dios tima̱lacnu̱niko̱lh xalakmaka̱n quinatla̱tna̱ israelitas pi̱ naquinca̱macaminiyá̱n cha̱tum xtalacsacni̱ hua̱nti̱ naquinca̱ma̱xqui̱yá̱n tapa̱xuhuá̱n, chu̱ tatancsni c-quilatama̱tcán, chu̱ c-xlacati̱n Dios; pus hua̱ Jesucristo hua̱nti̱ chuná̱ xma̱lacnu̱ni̱tanchá, sa̱mpi̱ xli̱ca̱na̱ pi̱ hua̱ tama̱ Quimpu̱chinacán xli̱pacs quin ti̱ nali̱pa̱huana̱hu. 37Huixín stalanca catzi̱yá̱tit hua̱ntu̱ kantaxtuni̱t c-xtiyatcan judíos, li̱macatzucuni̱t c-Galilea acxni̱ Juan Bautista tzúculh li̱akchihui̱naniko̱y tachixcuhuí̱tat pi̱ xlacasquinca xuani̱t pi̱ calakmakanko̱lh xali̱xcajnit xtalacapa̱stacnicán, chu̱ cata̱kmunuko̱lh. 38Huixín ma̱x na̱ catzi̱yá̱tit xpa̱lacata Jesús xala c-Nazaret, la̱ntla̱ a̱li̱sta̱lh, acxni̱ ta̱kmúnulh, Dios li̱xajmakánilh xli̱tlihuaka Espíritu Santo, chu̱ chuná̱ xlá̱ tlahuaniko̱lh tlanca li̱tlá̱n lhu̱hua tachixcuhuí̱tat, sa̱mpi̱ pacs ma̱pacsako̱lh hua̱nti̱ xta̱tatlako̱y, chu̱ hua̱nti̱ xma̱xcahua̱li̱niko̱ni̱t xtalacapa̱stacnicán akskahuiní. 39Quin tla̱n cma̱luloka̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ xlá̱ tlahuako̱ni̱t lactlanca tascújut, sa̱mpi̱ quit xacta̱lapu̱laya̱hu c-xatiyat Judea, chu̱ c-Jerusalén. Huixín na̱ catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ antá̱ pakaxtokohuacaca̱ c-cruz, chu̱ makni̱ca̱, 40hua̱mpi̱ caj li̱tu̱xama̱ Dios ma̱lakastakuáni̱lh ca̱li̱ní̱n, laqui̱mpi̱ naquinca̱ma̱siyuniyá̱n pi̱ xli̱ca̱na̱ xastacná lama̱. 41Hua̱mpi̱ ni̱ xli̱pacs tachixcuhuí̱tat tasiyuniko̱lh, caj xma̱n quin hua̱nti̱ xlá̱ xquinca̱lacsacni̱tán Dios laqui̱mpi̱ quin nacma̱luloka̱hu pi̱ xli̱ca̱na̱ Dios ma̱lakastakuáni̱lh ca̱li̱ní̱n; chu̱ laqui̱mpi̱ ni̱ caj nacmacpuhuana̱cha̱hu xlá̱ hasta luhua ma̱n quinca̱ta̱hua̱yampalán, chu̱ ctalulokui̱ pi̱ Jesús lama̱ xastacná. 42A̱li̱sta̱lh chú̱ quinca̱li̱ma̱paksí̱n pi̱ cacahu c-xli̱pacs ca̱chiqui̱ní̱n laqui̱mpi̱ li̱macaxtum nacli̱akchihui̱nana̱hu pi̱ Dios li̱ma̱xtuni̱t Jesús yamá̱ cha̱tum tlanca juez hua̱nti̱ acxni̱ nalakchá̱n quilhtamacú̱ nama̱xoko̱ni̱ko̱y xtala̱kalhi̱ncán xli̱pacs tachixcuhuí̱tat hua̱nti̱ ma̱squi stacnanko̱ycú̱ nahuán, usuchí̱ hua̱nti̱ aya ni̱ko̱ni̱t nahuán. 43Xli̱pacs xalakmaka̱n profetas tancs xli̱chihui̱nanko̱ni̱tanchá̱ xlatama̱t Jesús acxni̱ huanko̱ni̱t pi̱ xli̱pacs hua̱nti̱ nali̱pa̱huanko̱y la̱ xlakma̱xtunacán xlá̱ nama̱tzanka̱naniko̱y xli̱pacs xtala̱kalhi̱ncán. 44Chunacú̱ xchihui̱nama̱ Pedro acxni̱ caj xamaktum ta̱ctachi̱ Espíritu Santo c-xokspuncán cha̱tunu cha̱tunu̱ hua̱nti̱ macxtum xuilakó̱, xkaxmatnima̱kó̱ xtachihuín Pablo. 45Yuma̱ ca̱najlani̱n judíos xala c-Jope hua̱nti̱ xta̱minko̱ni̱t Pedro, luhua cacs lacahuanko̱lh, chu̱ ni̱ lay xakata̱ksko̱y xatú̱ xpa̱lacata̱ na̱ xma̱xqui̱ma̱ko̱ca̱ xli̱tlihuaka Espíritu Santo yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ judíos xuanko̱ni̱t. 46Hua̱mpi̱ xca̱najlako̱y pi̱ huá̱ xlakminko̱ni̱t Espíritu Santo sa̱mpi̱ xkaxmatma̱kó̱ la̱ntla̱ xlacán xli̱chihui̱nama̱kó̱ ti̱pa̱lhu̱hua tanuj tachihuí̱n, chu̱ xpa̱xcatcatzi̱nima̱kó̱ Dios hua̱ntu̱ tlahuani̱t. 47Pedro huaniko̱lh: --Yuma̱ chixcuhuí̱n maklhti̱nanko̱ni̱t xli̱tlihuaka Espíritu Santo na̱ chuná̱ la̱ maklhti̱nani̱tahu quin. ¿Tí̱ cahuá̱ naquinca̱li̱huaniyá̱n pala chú̱ na̱ naakmunuko̱ya̱hu? 48Puschí̱ Pedro ma̱paksí̱nalh pi̱ caakmunuko̱ca̱ c-xtucuhuini Jesucristo. A̱li̱sta̱lh chú̱ Cornelio, xa̱hua̱ a̱makapitzí̱n huaniko̱lh Pedro pi̱ cata̱tamakaxtakko̱lh ma̱squi ni̱ maka̱s quilhtamacú̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\